Ôn tập về hình học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

To¸n

TiÕt 168:   «n tËp vÒ h×nh häc

           A-Môc tiªu:

           -Cñng cè vÒ c¸ch nhËn biÕt , x¸c ®Þnh gãc vu«ng, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

          - Cñng cè c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.

          B-§å dïng:

         -B¶ng phô- PhiÕu HT

        C-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:

Ho¹t ®éng d¹y

Ho¹t ®éng häc

1/Tæ chøc:

2/LuyÖn tËp:

*Bµi 1:

-§äc ®Ò vµ tù lµm bµi?

-Gäi HS ch÷a bµi.

 

-V× sao M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB?

-V× sao ®o¹n ED l¹i cã trung ®iÓm lµ N?

-X¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n  AE b»ng c¸ch nµo ?

-X¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n  MN  b»ng c¸ch nµo ?

*Bµi 2: -§äc ®Ò?

-H×nh tam gi¸c ABC cã chu vi lµ bao nhiªu?

 

 

-NhËn xÐt, ch÷a bµi.

*Bµi 3: BT yªu cÇu g×?

-Muèn tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ta lµm ntn?

-Gäi 1HS ch÷a bµi

Tãm t¾t

ChiÒu dµi : 125 m

ChiÒu réng : 68m

Chu vi          :..m?

-ChÊm bµi, nhËn xÐt.

*Bµi 4: HD t­¬ng tù bµi 3

-Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­îc c¹nh h×nh vu«ng? V× sao?

Tãm t¾t

ChiÒu dµi   : 60 m

ChiÒu réng : 40 m

C¹nh HV :.. m?

 

-ChÊm bµi, nhËn xÐt

3/Cñng cè:

-Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, HCN, HV?

-DÆn dß: ¤n l¹i bµi.

-H¸t

 

 

-Dïng ª ke ®Ó KT gãc vu«ng

-Dïng thø¬c kÎ ®Ó x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

-V× M n»m gi÷a A vµ B , AM = BM

-V× N n»m gi÷a E vµ D , EN  = ND

-LÊy ®iÓm H n»m gi÷a A vµ E sao cho AH = HE

 

-LÊy ®iÓm I n»m gi÷a M vµ N sao cho IM = IN

 

-§äc

-Chu vi tam gi¸c ABC lµ:

35 + 26 + 40 = 101(m)

§¸p sè : 101 m

 

-TÝnh chu vi HCN

-HS nªu

-Líp lµm vë

Bµi gi¶i

Chu vi m¶nh ®Êt lµ:

( 125 + 68 ) x 2 = 386 ( m)

§¸p sè: 386 m

 

 

-Ta lÊy chu vi HCN chia 4. V× chu vi HCN b»ng chu vi h×nh vu«ng

Bµi gi¶i

Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ:

( 60 + 40) x 2 = 200(m)

C¹nh h×nh vu«ng lµ:

200 : 4 = 50(m)

§¸p sè: 50m.

 

-HS nªu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/28/2016 4:00:08 PM | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Ôn tập về hình học, Toán học 3. .

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc3/on-tap-ve-hinh-hoc.i8yk0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Toán
Tiết 168: ôn tập về hình học
A-Mục tiêu:
-Củng cố về cách nhận biết , xác định góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng.
- Củng cố cách tính chu vi hình tam giác, tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông.
B-Đồ dùng:
-Bảng phụ- Phiếu HT
C-Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động dạy
Hoạt động học

1/Tổ chức:
2/Luyện tập:
*Bài 1:
-Đọc đề và tự làm bài?
-Gọi HS chữa bài.

-Vì sao M là trung điểm của đoạn AB?
-Vì sao đoạn ED lại có trung điểm là N?
-Xác định trung điểm của đoạn AE bằng cách nào ?
-Xác định trung điểm của đoạn MN bằng cách nào ?
*Bài 2: -Đọc đề?
-Hình tam giác ABC có chu vi là bao nhiêu?


-Nhận xét, chữa bài.
*Bài 3: BT yêu cầu gì?
-Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm ntn?
-Gọi 1HS chữa bài
Tóm tắt
Chiều dài : 125 m
Chiều rộng : 68m
Chu vi :..m?
-Chấm bài, nhận xét.
*Bài 4: HD tương tự bài 3
-Làm thế nào để tính được cạnh hình vuông? Vì sao?
Tóm tắt
Chiều dài : 60 m
Chiều rộng : 40 m
Cạnh HV :.. m?

-Chấm bài, nhận xét
3/Củng cố:
-Nêu cách tính chu vi hình tam giác, HCN, HV?
-Dặn dò: Ôn lại bài.
-Hát


-Dùng ê ke để KT góc vuông
-Dùng thứơc kẻ để xác định trung điểm của đoạn thẳng.
-Vì M nằm giữa A và B , AM = BM
-Vì N nằm giữa E và D , EN = ND
-Lấy điểm H nằm giữa A và E sao cho AH = HE

-Lấy điểm I nằm giữa M và N sao cho IM = IN

-Đọc
-Chu vi tam giác ABC là:
35 + 26 + 40 = 101(m)
Đáp số : 101 m

-Tính chu vi HCN
-HS nêu
-Lớp làm vở
Bài giải
Chu vi mảnh đất là:
( 125 + 68 ) x 2 = 386 ( m)
Đáp số: 386 m


-Ta lấy chu vi HCN chia 4. Vì chu vi HCN bằng chu vi hình vuông
Bài giải
Chu vi hình chữ nhật là:
( 60 + 40) x 2 = 200(m)
Cạnh hình vuông là:
200 : 4 = 50(m)
Đáp số: 50m.

-HS nêu