on tap ve hinh hoc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tieát 11

Toaùn

OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC

I/ MUÏC TIEÂU

-Tính ñöôïc ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc, chu vi hình tam giaùc, chu vi hình töù giaùc

Hs thöïc hieän Baøi 1,2,3

-Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi.

II/ Chuaån bò:

 GV: Baûng phuï.

 HS: VBT, baûng con.

III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC:

 

 1.OÅn ñònh lôùp:haùt

2.Kieåm tra baøi cuõ :

- Kieåm tra caùc baøi taäp ñaõ giao veà nhaø cuûa tieát 10.

- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.

3.Baøi môùi:

Hoaït ñoäng 1: HS laøm vaøo v

Baøi 1 :

- Goïi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

+ Ñöôøng gaáp khuùc ABCD coù maáy ñoaïn thaúng, ñoù laø nhöõng ñoaïn thaúng naøo? Haõy neâu ñoä daøi cuûa töøng ñoaïn thaúng?

+ Muoán tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ta laøm nhö theá naøo?

-Goïi 1 HS leân laøm baûng phuï, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû BT.

 

 

 

- Gv nhaän xeùt.

-GV yeâu caàu Hs ñoïc baøi 1b).

+ Hình tam giaùc MNP coù maáy caïnh, ñoù laø nhöõng caïnh naøo? Haõy neâu ñoä daøi töøng caïnh.

+ Muoán tìm chu vi cuûa moät hình ta laøm theá naøo?

- GV yeâu caàu Hs laøm vaøo v. Moät Hs leân baûng laøm baøi.

 

 

-Gv nhaän xeùt,cho ñieåm.

  Hoaït ñoäng 2: HS laøm vaøo vôû

  • Baøi 2:

- Goïi 1 Hs ñoïc yeâu caàu của ñeà baøi:

 

 

 

                                      

 

- Yeâu caàu Hs neâu caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng cho tröôùc, sau ñoù tính chu vi hình chöõ nhaät ABCD.

 

 

 

- Goïi 1 em leân baûng ño ñoä daøi  vaø ghi keát quaû roài tính chu vi hình chöõ nhaät ABCD,caû lôùp laøm vaøo vôû.

 

 

                                                  

 

 

 

- Gv nhaän xét,cho ñieåm.

Hoaït ñoäng 3: HS neâu mieäng

Baøi 3:

- Gv yeâu caàu Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi:

- Gv yeâu caàu Hs quan saùt hình, Gv höôùng daãn ñaùnh soá thöù töï cho töøng phaàn

-Trong hình beân coù bao nhieâu hình vuoâng,coù bao nhieâu hình tam giaùc?

 

-GV nhaän xeùt.    

    4. Toång keát – daën doø.

-Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà caùc hình ñaõ hoïc, veà chu vi caùc hình, ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc .

-Nhaän xeùt tieát hoïc.

-Chuaån bò baøi: OÂn taäp veà giaûi toaùn.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD

+ Goàm coù 3 ñoaïn thaúng: AB =34cm, BC=12cm, CD=40cm.

 

+Ta tính toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa ñöôøng gaáp khuùc ñoù.

-Hs thc hin:

                     Gii

 a)Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD laø:

              34 + 12 + 40 = 86 (cm)

                Ñaùp soá 86 cm.

-HS nhận xét

 

+Coù ba caïnh: MN=34cm, NP=12cm, PM=40cm.

+Ta  tính toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình ñoù.

-Hs töï giaûi vaøo  v.Moät Hs leân baûng laøm baøi

               Gii

        Chu vi hình tam giaùc MNP:

         34 + 12 + 40 = 86 (cm)

        Ñaùp soá: 86 cm.

-Hs nhaän xeùt. söûa baøi

 

 

-Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABC

            A                           B

 

 

             D                          C

+ Ta đặt thước lên đoạn thẳng cần đo sao cho : điểm 0 của cây thước trùng với điểm đầu tiên của đoạn thẳng  rồi lần đến điểm cuối cùng, điểm cuối cùng trùng với  vạch số ở ngay vị trí đó ta nói độ dài đoạn thẳng là số đó.

-Hs thc hin:

      Chu vi hình chöõ nhaät ABCD laø:

             3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm).

                Ñaùp soá 10 cm.

       A               3cm         B

 

   2cm                              2cm

 

        C               3cm               D

Hs nhận xét

 

 

 

+ Coù 5 hình vuoâng.

+ Coù 6 hình tam giaùc

-Hs nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/16/2014 12:04:03 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 19 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án on tap ve hinh hoc, Toán học. .

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/on-tap-ve-hinh-hoc.evtszq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Tiết 11
Toán
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
I/ MỤC TIÊU
-Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
Hs thực hiện Bài 1,2,3
-Yêu thích môn toán, tự giác làm bài.
II/ Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ.
HS: VBT, bảng con.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

1.Ổn định lớp:hát
2.Kiểm tra bài cũ :
Kiểm tra các bài tập đã giao về nhà của tiết 10.
Nhận xét và cho điểm HS.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: HS làm vào
Bài 1 :
- Gọi 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
+ Đường gấp khúc ABCD có mấy đoạn thẳng, đó là những đoạn thẳng nào? Hãy nêu độ dài của từng đoạn thẳng?
+ Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào?
-Gọi 1 HS lên làm bảng phụ, HS cả lớp làm bài vào vở BT.- Gv nhận xét.
-GV yêu cầu Hs đọc bài 1b).
+ Hình tam giác MNP có mấy cạnh, đó là những cạnh nào? Hãy nêu độ dài từng cạnh.
+ Muốn tìm chu vi của một hình ta làm thế nào?
- GV yêu cầu Hs làm vào . Một Hs lên bảng làm bài.


-Gv nhận xét,cho điểm.
Hoạt động 2: HS làm vào vở
Bài 2:
- Gọi 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:

- Yêu cầu Hs nêu cách đo độ dài đoạn thẳng cho trước, sau đó tính chu vi hình chữ nhật ABCD.- Gọi 1 em lên bảng đo độ dài và ghi kết quả rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD,cả lớp làm vào vở.


- Gv xét,cho điểm.
Hoạt động 3: HS nêu miệng
Bài 3:
- Gv yêu cầu Hs đọc yêu cầu của đề bài:
- Gv yêu cầu Hs quan sát hình, Gv hướng dẫn đánh số thứ tự cho từng phần
-Trong hình bên có bao nhiêu hình vuông,có bao nhiêu hình tam giác?

-GV nhận xét.
4. Tổng kết – dặn dò.
-Yêu cầu HS về nhà luyện tập thêm về các hình đã học, về chu vi các hình, độ dài đường gấp khúc .
-Nhận xét tiết học.
-Chuẩn bị bài: Ôn tập về giải toán.
- Tính độ dài đường gấp khúc ABCD
+ Gồm có 3 đoạn thẳng: AB =34cm, BC=12cm, CD=40cm.

+Ta tính tổng độ dài các cạnh của đường gấp khúc đó.
-Hs :

a)Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số 86 cm.
-HS nhận xét

+Có ba cạnh: MN=34cm, NP=12cm, PM=40cm.
+Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó.
-Hs tự giải vào .Một Hs lên bảng làm bài

Chu vi hình tam giác MNP:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số: 86 cm.
-Hs nhận xét. sửa bài


-Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABC
A B


D C
+ Ta đặt thước lên đoạn thẳng cần đo sao cho : điểm 0 của cây thước trùng với điểm đầu tiên của đoạn thẳng rồi lần đến điểm cuối cùng, điểm cuối cùng trùng với vạch số ở ngay vị trí đó ta nói độ dài đoạn thẳng là số đó.
-Hs :
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm).
Đáp số 10 cm.
A 3cm B

2cm 2cm

C 3cm D
Hs nhận xét+ Có 5 hình vuông.
+ Có 6 hình tam giác
-Hs nhận xét.