Cách khai thác thông tin trên Internet

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET

VỚI FIREFOX

1. Tìm kiếm thông tin:

1.1. Cácớc thực hiện:

- Khởi động FireFox

 

-         Nhập từ khóa – một hay nhiều từ làm căn cứ tìm kiếm.

Ví dụ:

 

 

-         Nhn phím Enter đ tiến hành m kiếm. Kết qu tìm kiếm sẽ xuất hiện trên ca s Firefox.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nháy chuột vào một tiêu đề (liên kết) để m trang Web tương ứng.

 *Lưu ý:

+ Tại trang kết quả tìm kiếm, có th thay đổi  hướng tìm kiếm trang Web sang tìm kiếm về Hình ảnh hay Blog.

+ Nếu muốn một liên kết mở ra trên một khung Tab mới, cần nháy phải chuột tại liên kết chọn Open Link in New Tab.

+ Khi thực hiện những tìm kiếm tiếp theo, ch cần nhập t khoá ngay trên ô tìm kiếm của Google. Để v trang ch Google việt nam, chỉnh nội dung thanh địa ch của FireFox thành

1.2 Một số quy ước khi nhập từ khoá:

- Để tìm kiếm các thông tin có một cụm từ chính xác, ta đặt cụm từ đó trong dấu ngoặc kép (chọn bảng mã Unicode Vietkey hay Unikey nếu gõ tiếng Việt).

Ví dụ: cao đẳng sư phạm quảng ninh”

- Chỉ ra các từ cần loại (không có trong kết qu tìm kiếm) bằng cách thêm dấu - ngay trước nó.

Ví dụ: khái niệm "công nghệ thông tin"  -"xem lại"

1

 


- Google thường b qua một s t thông dụng trong tiếng Anh như what, how, I… tránh điều đó khi tìm kiếm bằng cách thêm dấu + ngay trước các t này.

Ví dụ: câu hỏi +What time

1.3 Tìm ni dung trong một trang

- Vào menu File\Find in This Page hoặc nhn t hp phím Ctrl+F để m Thanh công cụ m kiếm phía dưi củan hình Firefox.

-  t hoc cm t bn muốn m trong trang. Vic tìm kiếm sẽ đưc tđộng bt đu ngay khi bn t đu tiên.

- Thanh công c m kiếm cung cp các la chn sau:

+ Next: Tìm t hoặc cụm t nằm sau vị trí hiện thi ca con tr.

+ Previous: Tìm t hoc cm t nằm trước vị trí hin thời ca con tr.

+ Highlight all: sáng tất cả các t hoặc cm t tìm thy trong trang.

+   Match case: Chỉ tìm nhng t hoặc cm t có cùng kiu viết hoa so với chuỗi tìm kiếm ca bn.

- Đ tìm lại t hoặc cm từ, vào menu Edit\Find Again hoặc nhấn phím F3.

2. Sao chép, lưu in n các trang web

2.1 Sao chép một phần trang web

- Để sao chép nội dung t trang web:

+ Chọn ni dung cần sao chép.

+ Vào menu Edit\Copy hoc nhn t hợp phím Ctrl+C.

+ Bn có th dán ni dung đã sao chép này vào các chương trình khác như Word/ Writer, Powerpoint…

2.2 Lưu toàn bộ hoc một phần trang web

2.2.1. Lưu toàn b mt trang

Lưu một trang web v máy tính nhân cho phép bn xem trang đó ngay cả khi bn không kết ni với Internet.

1

 


Cách thực hiện như sau:

- Vào menu File\Save Page As hoặc nhn t hợp phím Ctrl+S, xut hiện hộp hội thoi Save As.

 

 

 

 

 

  Hình 65: Lưu trang web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chọn i lưu trang tại mục Save in

- Chọn mt kiểu định dng cho trang đưc lưu tại ô Save as type:

+ Web Page, complete: Lưu trang web m theo ảnh.

+ Web Page, HTML only: Lưu trang web không có ảnh.

+ Text File: Lưu trang web thành mt tệp t.

- Đt tên trang ti ô File name.

- Nhn nút <<Save>>.

2.2.2. Lưu ảnh trong trang web

- Đt con trỏ chut lên trênnh.

- Nhn chuột phi vào nh, chọn Save Image As, xut hiện hp hi thoi Save Image.

- Chọn nơi lưu ảnh, đặt tên cho file ảnh rồi nhấn nút Save

2.3 In trang web

2.3.1. Xem tc khi in

- Đ biết trang web sẽ hiển thị trên giy như thế nào khi in ra, bn nên s dụng tính năng Xem trước khi in. Cách thực hiện như sau:

+ Vào menu File\Print Preview.

- Tại ca s Xem trước khi in, bn thể thực hiện các thao tác sau:

+ Chuyn qua lại gia các trang:

o Nhn nút Next page để chuyn tới trang tiếp theo.

o Nhn nút Previous page để chuyển ti trang trước đó.

o Nhn nút First page để chuyn tới trang đu tiên.

o Nhn nút Last page  để chuyn tới trang cuối cùng.

+ Thay đi tỷ lệ ca các trang: Chọn t lệ thích hp tại ô Scale.

+ Thay đi hưng giấy in: Nhn chuột vào biểu tưng đ in giấy dc, hoc để in giy ngang.

1

 


+ Thiết lập trang: Nhấn nút <<Page Setup>> đ thiết lập trang in với những tu chọn khác như tiêu đề đu trang, tiêu đ cui trang,…

+ In: Nhn nút <<Print>> đin trang web.

2.3.2. In

- Để in trang hiện thi:

+ Vào menu File\Print hoc nhấn t hợp phím Ctrl+P.

+ Nhấn nút <<OK>>.

- Để in một đon văn bản trên trang hin thời:

+ Chọn đon văn bn cn in.

+ Vào menu File\Print hoặc nhn t hợp phím Ctrl+P, hộp hội thoi Print xut hin.

+ Trong khung Print range, tích chn Selection.

+ Nhn nút <<OK>>.

3. Đánh du các trang ưa thích

Để đánh du mt trang ưa thích, thực hiện các bước sau:

- Chọn trang muốn đánh du.

- Vào menu Bookmarks\Bookmark This Page hoc nhn t hợp phím Ctrl+D, xuất hiện hộp hội thoi Add Bookmark.

 

 

 

- Đặt tên cho bookmark tại ô Name.

- Chọn thư mc lưu bookmark ti ô Create in:

+ Nếu  bn  chn  thư  mc  mặc định  (t  mc  Bookmarks)  thì bookmark s được thêm vào dưi cùng ca danh sách trong menu Bookmarks.

+ Nếu bn chn thư mc Bookmarks Toolbar (hoặc Bookmarks Toolbar Folder), bookmark ca bạn sẽ hiển th trên Thanh công cBookmark.

+ Nếu bn munu bookmark trong mt thư mục hoàn toàn mi:

o Nhn nút để m tu chọn tạo t mc mi.

o Nhn  nút <<New  Folder>>,  xut  hiện  hp  hội  thoại Properties for “New Folder.

o Đặt tên thư mc mi ti ô Name ri nhn nút <<OK>>.

- Nhn nút <<OK>> trên hp hội thoi Add Bookmark đ hoàn tất việc đánh du trang ưa thích.

1

 


* Đánh du tt c các trang đang mở

Bn có thể đánh du cùng lúc tt cả các trang đang m trên các tab ca mt ca s Frefox bằng cách:

- Vào menu Bookmarks\Bookmark All Tabs, xut hin hộp hi thoi:

- Đặt tên cho thư mc s đưc to mới đ lưu các bookmark ti ô Name.

- Chọn i lưu thư mc mi tại ô Create in

- Nhn nút <<OK>> đhoàn tất việc đánh du tất cả các trang.

4. Xem các trang đã truy cập

- Đ xem danh sách các địa chỉ Web bn đã truy cập, nhn chut vào mũi tên nh phía cuối của Thanh Địa chỉ. Nếu mun hiển th trang nào, chọn trang đó trong danh sách.

- Đ xem danh ch nhng trang bn đã ghé thăm trong phiên m vic gn đây, m menu History xem danh sách nằm gia menu này.

- Đ xem danh sách những trang bn đã ghé thăm trong các phiên làm việc tại từng thời điểm c thể:

+ Vào menu History\Show in Sidebar, thanh History sẽ xut hin bên trái màn hình.

+ Trên thanh History hin thị danh sách các t mc. Mi thư mc chứa tiêu đ ca các trang web đưc m trong từng thời điểm tương ứng. dụ: thư mc “Yesterday” chứa tiêu đ các trang web bn đã ghé thăm vào ngày m qua, thư mc “3 days ago” chứa tiêu đề các trang web bn đã ghé thăm cách đây 3 hôm,…

 

 

Để m lại trang web nào, nhn chọn tiêu đề của trang web đó.

1

 


5. Một số thiết lập chung:

5.1 Thiết lập trang chủ

Có th thiết lập mt trang làm trang chủ đ mỗi khi khởi động Firefox hoặc nhn chuột vào biu ợng Home trên thanh công c, trang đó sẽ đưc tđộng m ra. Cách làm như sau:

 

- Vào menu Tools\Options.

- Trên hộp hi thoi Options hin ra, chọn trang Main thực hin thay đi trong khung Startup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ti ô When Firefox starts, chọn tu chọn Show my home page.

- Ti ô Home Page, nhập địa ch trang Web mun thiết lập làm trang chủ, ví d: http://google.com.vn.

 

- Nhn nút <<OK>> đ chp nhn thiết lập.

 

Nếu bạn mun trang hiện thời làm trang ch, bạn có th nhp nhanh đa chỉ  trang  hin  thời  vào  ô Home  Page  bằng  cách  nhấn  nút <<Use Current Page>>.

5.2 Thiết lập Firefox trình duyệt mặc đnh

- Vào menu Tools\Options.

- Trên hộp hi thoi Options hin ra, thực hin thay đi trong khung System Defaults

- Nhn nút <<Check Now>> đ kiểm tra xem Firefox đã trình duyệt mc đnh ca bn hay chưa.

1

 


+ Nếu chưa, thông báo sau shiện ra:

 

=>Nhn nút <<Yes>> đ thiết lập Firefox trình duyệt mặc định.

+ Nếu Firefox đã trình duyệt mc đnh ca bạn, thông báo sau s hiện ra:

 

 

=> Nhn nút <<OK>> để đóng ca s thông báo.

------------------------------------------

 

Một số địa chỉ hữu ích cho giảng dạy và học tập

B giáo dục và đào tạo

http://www.moet.gov.vn

Mạng giáo dục

http://edu.net.vn

Ebook cộng đồng

http://www.ebook.edu.vn

Thư viện khoa học VLOS

http://www.thuvienkhoahoc.com

Ônthi.com

http://www.onthi.com

Trung tâm h tr giáo viên

http://giaovien.net

Thư viện bài giảng điện t

http://baigiang.bachkim.vn

Công ty công ngh tin học và nhà trường

http://www.vnschool.net

 

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/1/2010 8:20:54 PM | Thể loại: Tin học | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.52 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Cách khai thác thông tin trên Internet, Tin học. . tailieuhoctap chia sẽ đến cộng đồng thư viện Cách khai thác thông tin trên Internet .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Cách khai thác thông tin trên Internet thuộc chuyên mục Tin học được giới thiệu bởi thành viên Hằng Đặng Thị tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Tin học , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tin học ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET VỚI FIREFOX 1, cho biết thêm Tìm kiếm thông tin: 1, tiếp theo là 1, tiếp theo là Các bước thực hiện: -Khởi động FireFox Nhập từ khóa – một hay đa dạng từ làm căn cứ tìm kiếm, thêm nữa Ví dụ: Nhấn phím Enter để thực hiện tìm kiếm, nói thêm Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trên cửa sổ Firefox, ngoài ra ( Nháy chuột vào một tiêu đề (liên kết) để mở trang Web tương ứng, thêm nữa *Lưu ý: + Tại trang kết quả tìm kiếm, có thể đổi thay hướng tìm kiếm trang Web sang

https://tailieuhoctap.com/giaoantinhoc/cach-khai-thac-thong-tin-tren-internet.hrkwvq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET
VỚI FIREFOX
1. Tìm kiếm thông tin:
1.1. Các bước thực hiện:
- Khởi động FireFox

Nhập từ khóa – một hay nhiều từ làm căn cứ tìm kiếm.
Ví dụ:


Nhấn phím Enter để tiến hành tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện trên cửa sổ Firefox.
( Nháy chuột vào một tiêu đề (liên kết) để mở trang Web tương ứng.
*Lưu ý:
+ Tại trang kết quả tìm kiếm, có thể thay đổi hướng tìm kiếm trang Web sang tìm kiếm về Hình ảnh hay Blog.
+ Nếu muốn một liên kết mở ra trên một khung Tab mới, cần nháy phải chuột tại liên kết chọn Open Link in New Tab.
+ Khi thực hiện những tìm kiếm tiếp theo, chỉ cần nhập từ khoá ngay trên ô tìm kiếm của Google. Để về trang chủ Google việt nam, chỉnh nội dung thanh địa chỉ của FireFox thành 
1.2 Một số quy ước khi nhập từ khoá:
- Để tìm kiếm các thông tin có một cụm từ chính xác, ta đặt cụm từ đó trong dấu ngoặc kép (chọn bảng mã Unicode ở Vietkey hay Unikey nếu gõ tiếng Việt).
Ví dụ: cao đẳng “sư phạm quảng ninh”
- Chỉ ra các từ cần loại (không có trong kết quả tìm kiếm) bằng cách thêm dấu - ngay trước nó.
Ví dụ: khái niệm "công nghệ thông tin" -"xem lại"
- Google thường bỏ qua một số từ thông dụng trong tiếng Anh như what, how, I… tránh điều đó khi tìm kiếm bằng cách thêm dấu + ngay trước các từ này.
Ví dụ: câu hỏi +What time
1.3 Tìm nội dung trong một trang
- Vào menu FileFind in This Page hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F để mở Thanh công cụ Tìm kiếm ở phía dưới của màn hình Firefox.

- Gõ từ hoặc cụm từ mà bạn muốn tìm trong trang. Việc tìm kiếm sẽ được tự động bắt đầu ngay khi bạn gõ ký tự đầu tiên.
- Thanh công cụ Tìm kiếm cung cấp các lựa chọn sau:
+ Next: Tìm từ hoặc cụm từ mà nằm sau vị trí hiện thời của con trỏ.
+ Previous: Tìm từ hoặc cụm từ mà nằm trước vị trí hiện thời của con trỏ.
+ Highlight all: Tô sáng tất cả các từ hoặc cụm từ tìm thấy trong trang.
+ Match case: Chỉ tìm những từ hoặc cụm từ có cùng kiểu viết hoa so với chuỗi tìm kiếm của bạn.
- Để tìm lại từ hoặc cụm từ, vào menu EditFind Again hoặc nhấn phím F3.
2. Sao chép, lưu và in ấn các trang web
2.1 Sao chép một phần trang web
- Để sao chép nội dung từ trang web:
+ Chọn nội dung cần sao chép.
+ Vào menu EditCopy hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C.
+ Bạn có thể dán nội dung đã sao chép này vào các chương trình khác như Word/ Writer, Powerpoint…
2.2 Lưu toàn bộ hoặc một phần trang web
2.2.1. Lưu toàn bộ một trang
Lưu một trang web về máy tính cá nhân cho phép bạn xem trang đó ngay cả khi bạn không kết nối với Internet.
Cách thực hiện như sau:
- Vào menu FileSave Page As hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+S, xuất hiện hộp hội thoại Save As.

Hình 65: Lưu trang web


- Chọn nơi lưu trang tại mục Save in
- Chọn một kiểu định dạng cho trang được lưu tại ô Save as type:
+ Web Page, complete: Lưu trang web kèm theo ảnh.
+ Web Page, HTML only: Lưu trang web không có ảnh.
+ Text File: Lưu trang web thành một tệp ký tự.
- Đặt tên trang tại ô File name.
- Nhấn nút <>.
2.2.2. Lưu ảnh trong trang web
- Đặt con trỏ chuột lên trên ảnh.
- Nhấn chuột phải vào ảnh, chọn Save Image As, xuất hiện hộp hội thoại Save Image.
- Chọn nơi lưu ảnh, đặt tên cho file ảnh rồi nhấn nút Save
2.3 In trang web
2.3.1. Xem trước khi in
- Để biết trang web sẽ hiển thị trên giấy như thế nào khi in ra, bạn nên sử dụng tính năng Xem trước khi in. Cách thực hiện như sau:
+ Vào menu FilePrint Preview.
- Tại cửa sổ Xem trước khi in,