Quy che cua cong tac Cong doan co so

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TRƯỜNG: TH. NINH THỚI B     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH. NINH THỚI B                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 06/QC-PH                                               Ninh Thới, ngày 20  tháng 9  năm 2011

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

GIỮA

NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Ban lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 2. Lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ phối hợp trong công tác nhằm tổ chức cho cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn (CBGV-ĐVCĐ) chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ mà Ngành đã giao.

Ban lãnh đạo Nhà trường có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện cho Ban chấp hành Công đoàn tham gia công tác quản lý, giám sát các hoạt động Giáo dục về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của CBGV-ĐVCĐ đúng theo Luật định.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận động CBGV-ĐVCĐ phát huy tốt tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ban lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần (trong điều kiện cho phép) và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBGV-ĐVCĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề.

 

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP.

 

Điều 3. Khi xây dựng kế hoạch năm học hoặc sửa đổi, bổ sung những vấn đề lớn trong Nhà trường thì Lãnh đạo nhà trường phải thông báo cho Ban chấp hành Công đoàn được biết.

Điều 4. Khi triển khai các văn bản pháp quy có liên quan đến chế độ chính sách của CBGV-ĐVCĐ trong đơn vị, lãnh đạo nhà trường cần phối hợp với Ban chấp hành CĐCS để hai bên cùng phối hợp chỉ đạo.

Điều 5. Đại diện Ban chấp hành CĐCS là thành viên trong các hội đồng của nhà trường do Hiệu trưởng ra quyết định.

Điều 6. Lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành CĐCS phối hợp chặt chẽ trong công tác Thi đua – Khen thưởng ở đơn vị.

Điều 7. Khi phát hiện cá nhân hay tập thể có biểu hiện tiêu cực thì Ban chấp hành CĐCS có quyền kiến nghị lãnh đạo nhà trường xác minh và xử lý cá nhân hay tập thể vi phạm.

Điều 8. Lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBGV,NV trong phạm vi mình quản lý. Nếu các thắc mắc, các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo cấp trên thì Ban lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành CĐCS làm thủ tục kiến nghị về cấp trên.

Điều 9. Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban chấp hành CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào văn hoá – văn nghệ - thể dục – thể thao trong đơn vị.

 

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 10. Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phải dành thời gian họp với Ban chấp hành Công đoàn theo định kỳ, để lắng nghe ý kiến của Ban chấp hành CĐCS.

Điều 11. Chủ tịch CĐCS tham dự các cuộc họp do Lãnh đạo nhà trường tổ chức, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; Đồng thời đề xuất các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động cho lãnh đạo trường xem xét và giải quyết thỏa đáng.

Điều 12. Trong quá trình làm việc có những vấn đề không thống nhất giữa hai bên thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

 

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13. Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS cùng toàn thể CBGV,NV và ĐVCĐ phải tuân thủ theo các điều khoản đã được quy định trong quy chế này.

Mọi sửa chữa, bổ sung chỉ được giải quyết khi tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức đầu năm học.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

    TM. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG                                            TM. BCH CĐCS

            HIỆU TRƯỞNG                                                            CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

          Lâm Hoàng Khải                                                              HXuân Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐGD HUYỆN CẦU KÈ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM

CĐCS: TH. NINH THỚI B                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 02/QC-CĐCS                                            Ninh Thới, ngày 01 tháng 9 năm 2011

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NĂM HỌC 2011 – 2012

 

 

Căn cứ:

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Phương hướng hoạt động của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Cầu Kè;

- Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 -2012 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tiểu học Ninh Thới B;

Nay Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tiểu học Ninh Thới B đề ra Quy chế hoạt động Công đoàn năm học 2011 - 2012 như sau:

 

A. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH CĐCS) trường Tiểu học Ninh Thới B ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ mà Công đoàn giáo dục huyện Cầu Kè đề ra.

- BCH CĐCS sẽ làm tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên Công đoàn (ĐVCĐ).

- Vận động Cán bộ, giáo viên, nhân viên và Đoàn viên Công đoàn (CBGV,NV – ĐVCĐ) chấp hành tốt quy chế dân chủ trong cơ quan.

- BCH CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vận động ĐVCĐ quán triệt và thực hiện các cuộc vận động mà Ngành phát động như: cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương của Bác” và phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

-  Phát động phong trào thi đua trong đơn vị.

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

         1. Chủ tịch:

          a) Nhiệm vụ:

- Chỉ đạo chung các hoạt động của tổ chức CĐCS.

- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH CĐCS năm học.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, quý, tháng và kế hoạch chuyên đề...

- Tổ chức triển khai tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

- Tổ chức cho ĐVCĐ học tập, quán triệt Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Chỉ đạo cho các chức năng công đoàn cơ sở hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

- Giám sát mọi hoạt động của nhà trường đúng theo Điều lệ. Đảm bảo quyền và lợi ích của CBGV,NV-ĐVCĐ theo quy định.

- Phối hợp với chính quyền chuyên môn xây dựng và phát động các phong trào thi đua theo từng thời điểm trong năm học.

- Tuyên truyền giáo dục ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu với Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn của cơ sở.

- Thực hiện các loại hồ sơ-sổ sách theo quy định.

- Củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở.

b) Quyền hạn:

- Quyền giải quyết, uốn nắn tư tưởng ĐVCĐ khi có biểu hiện tiêu cực về tư tưởng cũng như trong hoạt động nhà trường.

-  Quyền quyết định thành lập Ban thanh tra Nhân dân; Quyền đề nghị ĐVCĐ phụ trách Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở.

- Quyền quyết định thu, chi kinh phí hoạt động Công đoàn theo Điều lệ.

- Quyền đề xuất với Hội đồng thi đua trường xét khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của nhà trường.

- Quyền đề xuất với Hội đồng kỷ luật nhà trường kỷ luật đối với những cá nhân, tập thể cố tình làm trái với quy định của nhà trường, quy chế chuyên môn, gây đoàn kết nội bộ nghiêm trọng...

          c) Quyền được hưởng:

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

- Được hưởng phụ cấp hàng quý theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          2. Ban thanh tra Nhân dân:

          a) Nhiệm vụ:

- Chịu sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà trường.

- Phải có kế hoạch năm, tháng. Có sơ kết hàng tháng và báo cáo về Ban chấp hành CĐCS.

- Xác minh, thu nhập thông tin của cá nhân, tập thể khi xảy ra tình trạng thắc mắc, khiếu nại của cá nhân hay tập thể trong đơn vị, rồi trình lên Ban châp hành CĐCS giải quyết theo Điều lệ.

          b) Quyền hạn:

- Được quyền kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Nhà trường (kể cả hoạt động của nhà trường và đoàn thể).

          c) Quyền được hưởng:

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác thanh tra, kiểm tra.

- Được hưởng phụ cấp hàng quý theo quy định.

           3. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn:

          a) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng. Hàng tháng có sơ kết và báo cáo về Ban chấp hành CĐCS.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công đoàn cơ sở.

- Vận động ĐVCĐ chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành CĐCS.

          b) Quyền hạn:

- Quyền đựơc kiểm tra, giám sát các hoạt động của tổ chức CĐCS theo Điều lệ.

- Quyền được đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn cấp mình và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp trên có hình thức xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

         c) Quyền được hưởng:

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác thanh tra, kiểm tra.

- Được hưởng phụ cấp hàng quý theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

         4. Thư ký:

          a) Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu và đóng góp các kế hoạch hoạt động của Ban chấp hành CĐCS.

- Lập biên bản các cuộc sinh hoạt Ban chấp hành và sinh hoạt Công đoàn toàn thể cấp cơ sở.

- Lâp biên bản khi xảy ra các sự việc theo yêu cầu của chủ tịch CĐCS.

- Lập biên bản các hoạt động phong trào do CĐCS phối hợp với chính quyền chuyên môn tổ chức.

- Thông tin, tuyên truyền Nghị quyết CĐCS cho ĐVCĐ.

          b) Quyền hạn:

- Quyền được lập biên bản các sự việc diễn ra trong suốt các cuộc sinh hoạt công đoàn.

- Quyền lập biên bản khi Chủ tịch CĐCS yêu cầu chỉ đạo.

          c) Quyền được hưởng:

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được hưởng phụ cấp hàng quý theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          5. Tài vụ:

          a) Nhiệm vụ:

- Lập dự trù kinh phí hoạt động Công đoàn năm, quý và trình lên Ban chấp hành CĐCS đầu năm học.

- Ghi chép, theo dõi các chứng từ thu, chi kinh phí.

- Tổng hợp các chứng từ thu, chi kinh phí công đoàn mỗi quý. Lập tổng hợp chứng từ quyết toán theo định kỳ quý.

          b) Quyền hạn:

- Đựợc xuất tiền mặt theo phiếu chi do chủ tịch CĐCS lý duyệt, đóng dấu.

          c) Quyền được hưởng:

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được hưởng phụ cấp hàng quý theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

           6. Tổ trưởng tổ Công đoàn:

           a) Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền và vận động ĐVCĐ trong tổ do mình quản lý, chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết của Ban chấp hành CĐCS; Tuyên trưyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Phối hợp với tổ chuyên môn phát động và tổ chức các phong trào thi đua. Có sơ kết và lập đề nghị về Ban chấp hành CĐCS xem xét khen thưởng qua từng đợt và cuối năm học.

- Tiếp thu các ý kiến đóng góp của ĐVCĐ trong tổ nhằm giải đáp và nếu ngoài quyền hạn thì đề nghị lên Ban chấp hành CĐCS cùng tháo gỡ.

- Lập kế hoạch sinh hoạt tháng và tổ chức sinh hoạt trong tổ 02 lần/tháng.

- Phát hiện kịp thời các cá nhân, tập thể có biểu hiện tiêu cực trong công tác cũng như tư tưởng nhằm uốn nắn. Nếu ngoài quyền hạn thì báo cáo lên Ban chấp hành CĐCS.

          b) Quyền hạn:

- Chỉ đạo ĐVCĐ trong tổ cùng thực hiện Ngjị quyết của Ban chấp hành CĐCS đề ra.

- Vận động ĐVCĐ đóng đoàn phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời vận động ĐVCĐ tham gia đầy đủ và kịp thời các loại quỹ đóng góp do cấp trên và địa phương phát động.

         c) Quyền được hưởng:

- Được tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được hưởng phụ cấp hàng quý theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam

 

Trên đây là Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Ninh Thới B thực hiện trong năm học 20101– 2012.

Đề nghị các đồng chí giữ các chức năng nêu trong quy chế này nghiêm túc thực hiện.

 

                                                     TM. BCH CĐCS TIỂU HỌC NINH THỚI B

                                                                             CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                           Hồ Xuân Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                    Ninh Thới, ngày 01 tháng 9 năm 2011

 

BẢN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRÁCH NHIỆM

giữa

BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

V/V Tăng cường thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa Ban lãnh đạo trường và Ban chấp hành công đoàn cơ sở

Năm học 2011 – 2012

 

Căn cứ:

- Thông tư Liên tịch số 12/TT-LT giữa Bộ trưởng Bộ GDĐT và Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Quy định mối quan hệ phối hợp giữa các cấp Chính quyền và Công đoàn Giáo dục;

- Chỉ thị 08/GDĐT ngày 18/4/1996 của Bộ GDĐT. V/v tiếp tục tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức ngành Giáo dục & Đao tạo và công văn số 98/CĐN ngày 19/4/1996của Công đoàn Giáo dục;

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Ban lãnh đạo trường và 4 chương trình hành động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Ninh Thới B, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện quy chế dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành Giáo dục&Đào tạo theo các nội dung sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

           Xác định nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ chung của Chính quyền và Công đoàn. Song, nhiệm vụ chung của mỗi tổ chức có khác nhau, cách làm khác nhau. Mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan giáo dục và Công đoàn giáo dục cùng cấp là mối quan hệ phối hợp vì lợi ích chung của cơ quan Gaío dục và người lao động tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức theo quy định của pháp luật cùng chung mục đích là làm cho sự nghiệp giáo dục phát triển.

 

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

Đạt được kết quả cao nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các tiêu chí đã đề ra trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 4 chương trình hành động của Công đoàn năm học 2011-2012, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đôi mới chương trình giáo dục tiểu học và phổ cập đúng độ tuổi.

 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG VIỆC THỰC HIỆN:

        1. Chương trình 1: Xây dựng và nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ:

            a) Đối với lãnh đạo nhà trường:

- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các chủ trương, đường lối-chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, các hoạt động của Chính quyền và Công đoàn đối với người lao động.

- Tạo điều kiện cho CBGV,NV được tham gia các lớp bồi dưỡng chuẩn hoá và xây dựng đội ngũ có phẩm chất cao về số lượng lẫn chất lượng.

- Đưa vai trò của Công đoàn cơ sở vào các hoạt động, tham gia quản lý giáo dục.

             b) Đối với Ban chấp hành CĐCS:

- Vận động CBCC và người lao động tham gia đầy đủ các lớp học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, các hội nghị sơ – tổng kết nhằm nắm bắt kịp thời các vấn đề chỉ đạo của Ngành GD&ĐT.

- Phát hiện kịp thời các sai lệch về tư tưởng an bài, lề mề, tắc trách… trong công tác của CBGV, NV để phối hợp với chính quyền nhà trường xem xét sớm giải quyết.

- Duy trì sinh hoạt Ban chấp hành đúng định kỳ.

- Tạo điều kiện cho CBGV,NV phát huy quyền làm chủ tập thể.

        2. Chương trình 2: Chăm lo đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV,NV trong đơn vị.

             a) Đối với Ban lãnh đạo nhà trường:

Mời đại diện Ban chấp hành CĐCS tham gia các cuộc họp có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của CBGV,NV – ĐVCĐ như : Phân công tổ chức, xét nâng lương, xét thi đua-khen thưởng, xét các chế độ chính sách khác và xếp loại công chức cuối năm.

- Mời đại diện nữ tham gia bàn bạc những vấn đề đặc trưng có liên quan đến quyền lợi của nữ CBCC.

- Phối hợp với Ban chấp hành tổ chức các hoạt động, các phong trào do nhà trường tổ chức nhằm tạo điều kiện cho CBGV,NV an tâm công tác.

             b) Đối với Ban chấp hành CĐCS:

- Giám sát, đôn đốc và kiến nghị với chính quyền nhà trường, chính quyền chuyên môn thực hiện tốt các chế độ chính sách của CBGV,NV kịp thời và đúng theo quy định.

- Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ngành, của các cấp có liên quan đến quyền và lợi ích hính đáng của CBGV,NV.

- Chăm lo về tinh thần và vật chất (nếu có điều kiện) cho CBGV,NV. Phối hợp với chính quyền nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBGV,NV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Vận động CBGV,NV chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo trường. Chấp hành tốt quy định, quy chế chuyên môn.

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội và phong trào đền ơn đáp nghĩa, Hiến máu nhân đạo-từ thiện, tương thân-tương ái, thăm hỏi đồng nghiệp khi ốm đau-khó khăn-hữu sự, đẩy mạnh tinh thần lá lành đùm lá rách…

- Phối hợp với chính quyền nhà trường làm tốt công tác bảo vệ phẩm chất, danh dự, uy tín của Nhà giáo.

        3. Chương trình 3: Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động dân chủ hoá trong trường học-xã hội hoá Giáo dục và thi đua.

          Công tác dân chủ hoá:

             a) Đối với Ban lãnh đạo nhà trường:

- Lấy ý kiến đóng góp của quần chúng khi xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

- Phối hợp với Ban chấp hành CĐCS chuẩn bị văn kiện và tổ chức Hội nghị CBCC ngay đầu năm học.

- Công khai các hoạt động, các khoản thu, chi kinh phí nhà trường.

- Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm học trên tinh thần dân chủ, khách quan và công khai.

- Phối hợp với Ban chấp hành CĐCS xây dựng tiêu chuẩn thi đua năm học và thi đua theo từng đợt phù hợp với thực tế của đơn vị nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu mà Ngành đề ra.

             b) Đối với Ban chấp hành CĐCS:

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ, có sơ – tổng kết các hoạt động của tháng qua; Đồng thời lấy ý kiến của tập thể Sư phạm để xây dựng kế hoạch cho tháng tiếp theo.

- Giải quyết kịp thời và công khai những kiến nghị chính đáng của CBGV,NV – ĐVCĐ.

- Công khai các khoản thu, chi kinh phí hoạt động Công đoàn cuối quý.

          Công tác xã hội hoá:

             a) Đối với Ban lãnh đạo nhà trường:

Tham mưu với chính quyền địa phương, Uỷ ban Nhân dân, hội đồng Giáo dục, hội Khuyến học cấp xã làm tốt công tác chăm lo, quan tâm xây dựng trường, lớp, cơ sở vật chất trường học.

             b) Đối với Ban chấp hành CĐCS:

Tham mưu với chính quyền nhà trường thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực cho sự nghiệp giáo dục của đơn vị.

          Công tác thi đua:

              a) Đối với Ban lãnh đạo nhà trường:

- Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ngành và địa phương phát động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Tham mưu với hội đống thi đua Ngành khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong các phong trào thi đua lao động giỏi.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV,NV phát huy hết năng lực sáng tạo trong nhiệm vụ được giao.

              b) Đối với Ban chấp hành CĐCS:

- Vận động ĐVCĐ đăng ký danh hiệu thi đua ngay đầu năm học (cả 2 hệ thống).

- Phối hợp với chính quyền chuyên môn cụ thể hoá các tiêu chuẩn thi đua của Hội đồng thi đua-khen thưởng Ngành đề ra và triển khai kịp thời tiêu chuẩn thi đua năm học.

- Phối hợp với chính quyền nhà trường sơ – tổng kết thi đua kịp thời.

       4. Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn.

- Ban lãnh đạo và Ban chấp hành CĐCS phối hợp chặt chẽ trong công tác tư vấn, giải quyết các sự việc xảy ra ở nhà trường kịp thời và đúng luật.

- Thông tin kĩp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, nhằm giúp cho CBGV,NV-ĐVCĐ am hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngành.

- Xây dựng nề nếp làm việc, trong thi cử, trong hội họp…

- Ban lãnh đạo nhà trường hỗ trợ kịp thời để Ban chấp hành CĐCS tập huấn cho các chức năng công đoàn.

- Đặc biệt quan tâm đến lao động nữ.

IV. LỀ LỐI LÀM VIỆC:

       1) Đối với Ban lãnh đạo nhà trường:

- Có kế hoạch năm học, kế hoạch quý, tháng. Cuối tháng có sơ kết, đánh giá hoạt động tháng qua.

- Hàng tháng tổ chức họp Hội đồng 01 lần. Ngoài ra có những vấn đề cấp bách thì tổ chức họp bổ sung.

- Thường xuyên phối hợp chắt chẽ với Ban chấp hành CĐCS trong mọi hoạt động của nhà trường.

       2) Đối với Ban chấp hành CĐCS:

- Có Kế hoạch năm, kế hoạch quý, tháng. Cuối tháng có sơ kết, đánh giá hoạt động tháng qua.

            - Hàng tháng tổ chức họp Ban chấp hành 01 lần trước khi sinh hoạt toàn thể ĐVCĐ.

- Phối hợp với chính quyền chuyên môn phát động thi đua lao động giỏi và các phong trào khác do Ngành và địa phương phát động.

- Phối hợp với chính quyền nhà trường kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có những thành tích tốt nổi bật trong công tác; đồng thời phát hiện những cá nhân hay tập thể có những dấu hiệu tiêu cực trong công tác để kịp thời uốn nắn.

- Tham gia đầy đủ các Hội nghị mở rộng của Công đoàn cấp trên tổ chức.

- Thông tin kịp thời các chế độ chính sách hợp pháp của CBGV,NV-ĐVCĐ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Công đoàn cơ sở phối hợp thường xuyên với Ban lãnh đạo nhà trường, nhằm giải đáp những thắc mắc của cá nhân hay tập thể, hạn chế tối đa đơn thưa, khiếu nại-tố cáo và nhất là tình trạng đơn thưa vượt cấp.

- Xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể có việc làm sai trái với chủ trương của Ngành và Nghị quyết nhà trường.

- Đồng thời biều dương kịp thời các cá nhân, tập thể tích cực trong công tác và có nhiều đóng góp trong việc phát hiện, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực và phòng chống tham nhũng trong đơn vị.

Bản ký kết này được thông qua trước Hội đồng Sư phạm trường Tiểu học Ninh Thới B.  

   TM. BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG                                  TM. BCH CĐCS

               HIỆU TRƯỞNG                                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

            Lâm Hoàng Khải                                                Hồ Xuân Huy

 

 

 

 

 

 

CĐGD HUYỆN CẦU KÈ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH. NINH THỚI B                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/QC-UBKT                                       Ninh Thới, ngày 03 tháng 9 năm 2011

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN KIỂM TRA

NĂM HỌC 2011- 2012

 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN KIỂM TRA:

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục huyện Cầu Kè;

- Căn cứ Kế hoạch năm học 2011 – 2012 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Ninh Thới B;

Nay Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Ninh Thới B đề ra Quy chế hoạt động năm học 2011 – 2012 như sau:

  1.         Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
  2.         Kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và cấp mình.
  3.         Kiểm tra các hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở.
  4.         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi kinh phí Công đoàn.
  5.         Kiểm tra, giám sát việc giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của ĐVCĐ.

 

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN KIỂM TRA:

1. Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra:

- Lập chương trình kiểm tra, giám sát năm học, tháng.

- Báo cáo kết luận sau kiểm tra, giám sát và đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp trên.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp.

- Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở được quyền tham gia các lớp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát do Ban chấp hành Công đoàn cấp trên và cấp mình tổ chức.

- Được tham dự các cuộc Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn khi có thư mời.

2. Các uỷ viên:

- Tiếp nhận các nguồn tin được cung cấp từ nhiều phía và báo cáo lên Chủ nhiệm để có kế hoạch kiểm tra, giám sát kịp thời.

- Chấp hành tốt lịch phân công công tác của Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra cấp cơ sở.

Trên đây là Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Ninh Thới B năm học 2011– 2012.

Đề nghị các đồng chí trong Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.

 

 

 

 TM. BCH CĐCS                                                        TM. UỶ BAN KIỂM TRA

    CHỦ TỊCH                                                                       CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

   Hồ Xuân Huy                                           Huỳnh Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐGD HUYỆN CẦU KÈ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH. NINH THỚI B                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 03/QC-PH                                              Ninh Thới, ngày 01 tháng 9 năm 2011

 

QUY CHEÁ THÖÏC HIEÄN DAÂN CHUÛ TRONG TRÖÔØNG HOÏC.

 

Caên cöù  Quyeát ñònh 04/2000/QÑ-BGD&ÑT ngaøy 1-3-2000 cuûa Boä tröôûng Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo veà vieäc ban haønh quy cheá, thöïc hieän daân chuû trong hoaït ñoäng cuûa nhaø tröôøng.

 

Nay Ban laõnh ñaïo tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi B ñeà ra Quy cheá thöïc hieän daân chuû trong tröôøng hoïc nhö sau:

 

     PHAÀN I : 7 ÑIEÀU CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC PHAÛI ÑÖÔÏC BIEÁT :

1. Chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa cô quan;

2. Keá hoaïch coâng taùc haøng naêm, haøng quyù cuûa cô quan;

3. Kinh phí hoaït ñoäng haøng naêm, bao goàm caùc nguoàn kinh phí do ngaân saùch caáp vaø caùc nguoàn taøi chính khaùc vaø quyeát toaùn kinh phí haøng naêm cuûa cô quan;

4. Tuyeån duïng, khen thöôûng, kyû luaät, naâng baäc löông, naâng ngaïch vaø ñeà baïc caùn boä, coâng chöùc;

5. Caùc vuï vieäc tieâu cöïc, tham nhuõng trong cô quan ñaõ ñöôïc keát luaän;

6. Keát quaû giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo trong noäi boä cô quan;

7. Noäi quy, quy cheá cô quan.

 

PHAÀN II :  8 ÑIEÀU CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC ÑÖÔÏC THAM GIA ÑOÙNG

GOÙP YÙ KIEÁN TRÖÔÙC KHI THUÛ TRÖÔÛNG CÔ QUAN QUYEÁT ÑÒNH :

1. Chuû tröông, giaûi phaùp thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc lieân quan ñeán coâng vieäc cuûa cô quan;

2. Keá hoaïch coâng taùc haøng naêm cuûa cô quan;

3. Toå chöùc phong traøo thi ñua;

4. Baùo caùo sô keát, toång keát cuûa cô quan;

5. Caùc bieän phaùp caûi tieán toå chöùc vaø leà loái laøm vieäc, thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí, choáng tham nhuõng, quan lieâu phieàn haø, saùch nhieãu daân;

6. Keá hoaïch tuyeån duïng, ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä coâng chöùc, ñeà baïc caùn boä coâng chöùc theo quy ñònh;

7. Thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch lieân quan ñeán quyeàn vaø lôïi ích cuûa caùn boä coâng chöùc;

8. Noäi quy, quy cheá cô quan.

 

PHAÀN III. 5 VIEÄC CAÙN BOÄ, COÂNG CHÖÙC GIAÙM SAÙT, KIEÅM TRA :

1. Thöïc hieän chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, keá hoaïch coâng taùc haøng naêm cuûa cô quan;

2. Söû duïng kinh phí hoaït ñoäng, chaáp haønh chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù vaø söû duïng taøi saûn cuûa cô quan;

3. Thöïc hieän noäi quy, quy cheá cô quan;

4. Thöïc hieän caùc cheá ñoä, chính saùch cuûa Nhaø nöôùc veà quyeàn vaø lôïi ích cuûa caùn boä, coâng chöùc cô quan;

5. Giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo trong noäi boä cô quan.

 

Treân ñaây laø quy cheá thöïc hieän daân chuû trong tröôøng hoïc cuûa tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi B naêm hoïc 2010 – 2011. Ñeà nghò Ban giaùm hieäu tröôøng vaø Ban chaáp haønh Coâng ñoaøn cô sôû tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi B trieån khai vaø nghieâm tuùc thöïc hieän.

 

TM. BCH CÑCS                                                   TM. BAN GIAÙM HIEÄU TRÖÔØNG 

     CHUÛ TÒCH                                                                       HIEÄU TRÖÔÛNG

 

 

 

 

  Hoà Xuaân Huy                                                                    Lâm Hoàng Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐGD HUYỆN CẦU KÈ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH. NINH THỚI B                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 04/QC-CĐCS                                       Ninh Thới, ngày 15 tháng 01 năm 2011

 

QUY CHẾ THU – CHI

QUỸ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NHIỆM KỲ : 2010 – 2012

 

Căn cứ Quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành CĐCS;

Căn cứ Quy định của Tồng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung, phạm vi thu chi quỹ công đoàn;

Căn cứ tình hình thực tế của CĐCS trường Tiểu học Ninh Thới B;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở về thu – chi, quản lý và sử dụng tài chính của công đoàn;

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Ninh Thới B thống nhất ban hành Quy chế thu – chi quỹ CĐCS như sau :

 

I. NGUYÊN TẮC:

Tài chính, tài sản công đoàn cơ sở thuộc sở hữu của tổ chức Công đoàn, do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quản lý và sử dụng theo nguyên tắc quản lý tài chính công đoàn.

Quỹ công đoàn được hình thành từ các nguồn : Đoàn phí, kinh phí do Công đoàn cấp trên cấp.

- Đoàn phí : Do ĐVCĐ đóng 1% thu nhập từ lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm (nếu có).

- Kinh phí công đoàn : do cơ quan, đơn vị trích nộp cho tổ chức công đoàn theo Quy định.

- Nguồn thu khác : Sự hỗ trợ của chính quyền, của các tổ chức cá nhân (nếu có).

Tập thể đoàn viên công đoàn đều được uyền hưởng các phúc lợi từ tài chính. Tài sản Công đoàn theo quy định.

06 tháng, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm công khai tài chính công đoàn bằng văn bản tới tập thể Đoàn viên Công đoàn.

 

II. QUY ĐỊNH THU – CHI :

A. phần thu :

1. Đoàn phí (do Đoàn viên Công đoàn đóng) : 319.000 đồng/ tháng

2. Kinh phí (do đơn vị trích nộp hoặc cấp trên cấp) : 1.000.000 đồng/ quý.

3. Hỗ trợ từ chính quyền, của các tổ chức cá nhân : (nếu có).

4. Thu khác.

 

B. Phần chi :

1. Trích nộp lên Công đoàn cấp trên :

- Trích nộp từ đoàn phí do ĐVCĐ đóng: 319.000 đồng.

2. Chi cho các hoạt động công đoàn, gồm :

- Thăm hỏi cán bộ, ĐVCĐ (20 % trên tổng thu kinh phí trong quý)

+ Mừng cưới :

        Bản thân ĐVCĐ kết hôn : 300.000 đồng/ 01 trường hợp.

        Con kết hôn : 200.000 đồng/01 trường hợp.

+ Thai sản :

        Sinh con : 200.000 đồng/01 bé Nếu sinh đôi trở lên : 300.000 đồng/01 thai phụ.

        Sẩy thai : 300.000 đồng/01 trường hợp.

Ốm đau, tai nạn lao động :

        Điều trị tại nhà (từ 03 ngày trở lên) : 100.000 đồng/01 trường hợp.

        Nằm viện : 200.000 đồng/01 trường hợp.

(Trường hợp đặc biệt, Ban chấp hành công đoàn xem xét, vận động ĐVCĐ

đóng góp thêm 50.000 đồng/ 01 ĐVCĐ)

+ Ma chay :

       Bản thân : 300.000 đồng/01  trường hợp.

       Cha. Mẹ vợ, chồng, con : 200.000 đồng/ 01 trường hợp.

+ Khen thưởng :

       Biểu dương cá nhân : 30.000 đồng/ 01 cá nhân.

       Biểu dương tập thể : 50.000 đồng/01 tập thể.

- Hoạt động phong trào (40% trên tổng thu kinh phí trong quý)

       Văn nghệ : 30.000 đồng/01 tiết mục

       Thể dục – thể thao : 100.000 đồng/01 lần tham gia/tập thể

       Tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp

trên : 5.000 đồng/01 người.

       Tham quan, học tập : 10.000 đồng/01 người.

- Hành chính phí (10 %trên tổng thu kinh phí trong quý) :185.000 đồng/ quý

- Phụ cấp Cán bộ Công đoàn : (Không quá 30% tổng thu kinh phí Công đoàn

trong quý)

       Chủ tịch : 0,21 x (mức lương tối thiểu)

       Phó chủ tịch, Tổ trưởng Tổ công đoàn : 0.11 x  mức lương tối thiểu)

       ủY VIÊN Ban chấp hành : 0.10 x (mức lương tối thiểu)

       Kế toán, Thủ quỹ Công đoàn : 0.10 x (mức lương tối thiểu)

       Ủy Ban kiểm tra Công đoàn : 0.11 x (mức lương tối thiểu)

Những trường hợp cụ thể, ban chấp hành Công đoàn cơ sở sẽ họp thống nhất

mức chi và công khai định kỳ (06 tháng) để ĐVCĐ được biết.

 

III. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH MỨC CHI :

- Khi CD(CS cần thực hiện chi, Tổ trưởng Tổ công đoàn hoặc Ủy viên Ban chấp hành CĐCS đề nghị Chủ tịch CĐCS xem xét quyết định. Khi Chủ tịch đồng ý thì kế toán lập phiếu chi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xét duyệt thì Thủ quỹ Công đoàn thực hiện việc cấp phát tiền.

- Về thẩm quyền quyết định chi :

+ Chủ tịch CĐCS được quyền quyết định.

+ Với mức chi cao hơn mức quy định phải được sự đồng ý thống nhất của tập thể Ban chấp hành CĐCS.

@ Chú ý : việc chi phải tiết kiệm, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Ban chấp hành CĐCS sẽ lấy ý kiến tập thể ĐVCĐ để điều chỉnh cho phù hợp.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                                  TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS

- Chi bộ, CĐGD huyện (b/c)                                                                        CHỦ TỊCH

- BCH, ĐVCĐ thực hiện.

- Lưu

 

 

 

                                                                                                 Hồ Xuân Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCH CĐCS TRƯỜNG :                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIỂU HỌC NINH THỚI B                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

                                                                            Ninh Thới, ngày 10 tháng 9 năm 2010

 

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Nhiệm kỳ : 2010 – 2012

 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN :

Căn cứ vào điều 27 ; Chương III Pháp Lệnh Thanh tra ; Nghị định 241/HĐBT ; Điều 14, 93 Luật khiếu nại – tố cáo.

Ban Thanh tra Nhân dân trong trường học có nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

- Giám sát việc thực hiện chính sách, Pháp Luật của Nhà nước, Nội quy quy chế cơ quan.

- Giám sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Nhà nước và cấp trên giao cho đơn vị.

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN :

- Ban Thanh tra Nhân dân phải xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng quý, tháng, năm.Chương trình phải thông qua Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Tuyên truyền vận động quần chúng tham gia giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân.

Các Uỷ viên Thanh tra Nhân dân được phân công ở mảng nào thì có trách nhiệm giám sát ở đó.

 

III. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN :

* Phân công trách nhiệm :

1. Trưởng ban :

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Công đoàn về mọi mặt hoạt động của Ban.

- Xây dựng chương trình hàng tháng, quý và thông qua tập thể, các ban trong các kỳ họp.

- Tham gia các kỳ họp của cơ quan, đơn vị khi Thủ trưởng triệu tập.

- Xử lý thông tin của quần chúng phản ánh với Ban Thanh tra Nhân dân.

- Quan hệ với các tổ chức cơ quan, giúp cho việc chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân đạt hiệu quả thiết thực.

2. Phó ban :

- Thay mặt Trưởng ban, quản lý điều hành Ban Thanh tra Nhân dân khi trưởng ban đi vắng.

- Phụ trách công tác kiểm tra vụ việc khi được giao nhiệm vụ.

- Phụ trách xây dựng mạng lưới thông tin nội bộ đơn vị.

3. Các ủy viên thanh tra nhân dân :

- Ủy viên ở bộ phận nào chịu trách nhiệm giám sát ở khu vực đó, tiếp nhận thông tin, phản ánh kịp thời cho Trưởng, Phó ban khi được giao nhiệm vụ kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc.

- Tổ chức họp đúng định kỳ vào ngày đầu của mỗi quý để xem xét và giải quyết các vụ việc tố cáo khiều nại nếu có xảy ra.

 

TM. BCH CĐCS                                                      BAN THANH TRA NHÂN DÂN

   CHỦ TỊCH                                                                         TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

HỒ XUÂN HUY                                                                NGUYỄN VĂN YÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG: TH. NINH THỚI B     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS: TH. NINH THỚI B                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 05/QC-PH                                                      Ninh Thới,15 tháng 09 năm 2011

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

 

     Căn cứ :

- Chỉ thị 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013 ;

- Kế hoạch số 22/KH-SGDĐT ngày 29/9/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc chỉ đạo, xây dựng các trường điển hình trong cuộc vận động thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;

- Kế hoạch  thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011 – 2012 của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè ;

- Kế hoạch số 04/KH/2010 ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Ban Lãnh đạo trường Tiểu học Ninh Thới B về việc tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011 – 2012.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường.

Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường và Đoàn Thanh niên trường Tiểu học Ninh Thới B thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011 – 2012

 

 I. MỤC ĐÍCH

1. Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường và Đoàn Thanh niên trường Tiểu học Ninh Thới B phối hợp các hoạt động nhằm triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi đoàn thể đóng góp vào phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình, thông qua chương trình phối hợp để tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và tương lai của Tổ quốc.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của phong trào thi đua địa phương.

3. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đặc biệt nhằm vào mục tiêu phát huy vị trí hết sức quan trọng của gia đình trong việc tạo điều kiện học tập và giáo dục nhân cách cho các em, khai thác tốt nhất mọi chính sách của Nhà nước, sự hỗ trợ của cá nhân hoặc đơn vị để đảm bảo yêu cầu “3 đủ” đối với mỗi học sinh: “đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo”, yêu cầu “1 có”: “Có chỗ học tập ổn định, thuận tiện” và yêu cầu “3 biết” là “biết các chính sách của Nhà nước hỗ trợ việc học tập của con em các gia đình thuộc các vùng miền khác nhau, có hoàn cảnh gia đình khác nhau trong đó có chính sách khuyến khích học nghề đối với con em nông dân ; biết nhu cầu lao động và việc làm ở địa phương và vùng lân cận để từ đó quyết định việc học nghề, học đại học, cao đẳng, trung cấp một cách hợp lý; biết chọn các cơ sở học tập và đào tạo phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình”.

II. NỘI DUNG

  1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Thường xuyên tạo mối liên kết với Ban lãnh đạo nhà trường, nhằm làm tốt công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động thiết thực cho học sinh, giáo viên, các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, không có tụ điểm kinh doanh trái phép ở gần trường học, đảm bảo an toàn trong trường học cho học sinh, nhất là học sinh nữ, đảm bảo an toàn giao thông; trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các thành viên trong gia đình tích cực tham gia cuộc vận động “Mọi người thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

- Đối với Đoàn Thanh niên:

 Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục Đội viên có ý thức tham gia các hoạt động do nhà trường phát động, góp phần làm cho trường học xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

+ Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục Đoàn viên công đoàn trường nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên ; quán triệt Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch chỉ đạo thực hiện phong trào của Ban Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè ;

+ Phối hợp với Chính quyền Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo phong trào và xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

+ Đôn đốc Đoàn viên Công đoàn tham gia tích cực các hoạt động như : trồng cây bóng mát, tổ chức các hoat động phong trào để thu hút sự hưởng ứng của các cá nhân, các đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực hưởng ứng phong trào ;

+ Giám sát chặt chẽ các cá nhân, đoàn thể,…. Tích cực trong suốt thời gian thực hiện phong trào. Từ đó, sau sơ kết- tổng kết có đề nghị khen thưởng.

- Đối với Ban giám hiệu trường:

+ Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, cùng với các đoàn thể thực hiện kế hoạch để đảm bảo cho các trường có khuôn viên và cây xanh; đủ lớp học và các phòng chức năng với đủ tiện nghi và đồ dùng dạy học; có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, học sinh, cho nam, nữ phù hợp với tiêu chuẩn học đường;

 + Có biện pháp giáo dục và tổ chức cho học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp; tham gia các hoạt động trồng cây trong khu vực nhà trường. Tạo điều kiện để đảm nhận một công trình “con đường xanh sạch đẹp” dẫn tới cổng trường.

     2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập

 - Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

+ Nâng cao nhận thức cho các gia đình, đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ hiểu biết về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển toàn diện của con em mình, của thế hệ trẻ, của tương lai đất nước và dân tộc;

+ Các thành viên trong Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có biện pháp cụ thể vận động các gia đình, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn đến việc học tập cho con em bằng những việc làm thiết thực: dành đủ thời gian học tập ở nhà, góc học tập với đủ bàn ghế, ánh sáng và đồ dùng học tập, hằng ngày dành thời gian ít nhất 10 phút để xem xét bài vở và kết quả học tập, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ kịp thời việc học tập, rèn luyện của con em mình;

+ Nếu gia đình thuộc diện khó khăn, Ban Đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường để vận dụng tất cả các chính sách, khai thác sự hỗ trợ của cuộc vận động “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh vùng khó khăn” để thực hiện cho được yêu cầu “3 đủ” với mức ngày một tốt hơn;

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về giới và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ;

+ hình thức biểu dương các gia đình hiếu học, khen thưởng kịp thời các em học sinh giỏi hoặc có cố gắng vượt bậc; vận động xây dựng quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó; vận động các bậc làm cha làm mẹ cho con đi học đúng độ tuổi, không bỏ học, nhằm góp phần thực hiện công tác phổ cập giáo dục đung độ tuổi ;

+ Phản ánh kịp thời với nhà trường những ý kiến đóng góp của phụ huynh và cộng đồng về các hoạt động trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục;

+ Tuyên truyền, vận động xây dựng môi trường thân thiện trong từng gia đình, trong đó mọi thành viên yêu thương và tôn trọng lẫn nhau; người lớn gương mẫu về cách sống, làm việc, nói năng và hành vi ứng xử; cha mẹ gần gũi, chia sẻ các ý kiến và nguyện vọng chính đáng, biểu dương kịp thời sự tiến bộ dù nhỏ của con mình.

-  Đối với Đoàn Thanh niên:

       + Phát động phong trào thi đua “Học tốt” trong học sinh ;

       + Lập Quỹ giúp đỡ học sinh nghèo ham học ; đồng thời biểu dương kịp thời những em học sinh có vượt khó vươn lên và có thành tích tốt trong học tập ; tạo sự tự tin trong học tập cũng như tự tin trong giao tiếp giữa trò với trò, giữa trò với thầy cô giáo,…;

       + Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục Đội viên thực hiện tốt “Năm điều Bác Hồ dạy” , xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ, phấn đấu trở thành người Đội viên gương mẫu.

        - Đối với Ban chấp hành công đoàn cơ sở:

       + Phối hợp vói chính quyền chuyên môn làm tốt công tác phát động thi đua “Dạy tốt”, kịp thời sơ kết và biểu dương gương điển hình tiên tiến ;

      + Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung nhằm đảm bảo chất lượng; chống bỏ học, giảm lưu ban; ngăn chặn tiêu cực trong thi cử và các tiêu cực xã hội khác xâm nhập vào nhà trường;

      + Tiếp tục mở rộng cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học trong Cán bộ giáo viên, các gia đình có con em là “con ngoan, trò giỏi”, các gia đình có con em thành đạt, các cá nhân, tập thể mạnh thường quân đóng góp thiết thực cho việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có hình thức khuyến khích, động viên các thầy giáo, cô giáo dạy tốt có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích động viên các học sinh tiến bộ;

      + Xây dựng Quỹ đỡ đầu học sinh nghèo nhưng vượt khó vươn lên trong học tập.

- Đối với Ban giám hiệu trường:

+ Coi trọng việc dạy cách học và cách tự học cho học sinh, khuyến khích học sinh học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, không tiếp thu một chiều, có suy nghĩ và biết phản biện; tăng cường và phát huy phương pháp dạy học theo hướng đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm ;

+ Nhà trường rèn luyện cho học sinh có k năng vận dụng tri thức qua sách vở vào đời sống, vào việc nuôi dưỡng ý chí, hoài bão lí tưởng phẩm chất đạo đức;

+ Nhà trường có biện pháp hướng dẫn cho học sinh đọc sách, tra cứu tài liệu và xử lí thông tin trên mạng phù hợp với lứa tuổi; cập nhật tri thức mới, giúp học sinh hứng thú học tập và cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui;

+ Tổ chức các câu lạc bộ do học sinh làm chủ nhiệm, giáo viên làm cố vấn và các hình thức hoạt động tập thể vui mà học nhằm làm cho học sinh tích cực trong học tập, rèn luyện.

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

- Đối với Ban Đại diện cha mẹ học sinh:

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cung cấp kiến thức về kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt cho học sinh nữ, nhằm giúp các em có k năng tự bảo vệ trước những vấn đề xã hội có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cuộc sống bao gồm: k năng nhận diện vấn đề, biết cách xác định tình huống, tự khẳng định, biết cách từ chối, xử lí và ứng phó một cách linh hoạt, sáng tạo, k năng xử lí mâu thuẫn, k năng ra quyết định, biết nấu ăn, tự chăm sóc sức khỏe và các kỹ năng khác;

+ Tuyên truyền đến các bậc cha mẹ học sinh rèn kỹ năng sống của con em mình trong gia đình, giáo dục trẻ em về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống cho các bậc cha mẹ học sinh.

 

- Đối với Đoàn Thanh niên:

+ Chủ động đề xuất chương trình giáo dục k năng sống cụ thể đối với học sinh tùy theo lứa tuổi và điều kiện địa phương.

+ Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa nhằm giúp các em tự rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp với bạn bè, với thầy cô và các bậc người lớn tuổi.

- Đối với Ban chấp hành công đoàn cơ sở:

  Làm tốt công tác tuyên truyền cán bộ giáo viên quán triệt và nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Ngành về tăng cường giáo dục kỹ năng sống để học sinh có thể thích ứng với những hoàn cảnh, tình huống và điều kiện khác nhau của đời sống xã hội;     

- Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

 + Coi trọng vai trò và tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường hoàn thành chức trách của mình với tư cách là những người tổ chức chủ yếu việc giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh trong và ngoài nhà trường;

 + Có mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh, nắm được những diễn biến về tâm lí, tính cách để có thể có biện pháp hữu hiệu trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh;

 + Phát huy vai trò của Hội đồng Tư vấn gồm các thành viên là giáo viên, cán bộ đoàn thể, những bậc cao niên có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều mặt về đời sống xã hội, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục giúp nhà trường trong việc rèn luyện k năng sống cho học sinh.

 4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh

 - Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh:

 + Cùng với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền trong các bậc cha mẹ học sinh hiểu biết về ý nghĩa các ngày lễ lớn. Từ đó, thu hút các tạo điều kiện để các bậc cha mẹ học sinh tự nguyện tham gia các hoạt động vì sự nghiệp giáo dục địa phương.

 - Đối với Đoàn Thanh niên:

 + Tổ chức cho học sinh tham quan, học tập các đi tích lịch sử, khu vui chơi – giải trí ;

+ Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.

- Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

+ Phối hợp với chính quyền nhà trường tổ chức các chuyến tham quan, du lịch cho cán bộ giáo viên và học sinh ;

+ Tổ chức các hoạt động thiết thực cho từng chủ điểm nhân các ngày lễ lớn.

- Đối với Ban giám hiệu trường:

  + Kịp thời triển khai các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo,  của Sở giáo dục & Đào tạo và của Phòng Giáo dục & Đào tạo ;

+ Sắp xếp thời gian, bố trí tổ chức cho giáo viên và học sinh sưu tầm, tiếp thu và tổ chức các trò chơi và các đêm liên hoan văn nghệ ;

+ Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian trong các dịp lễ hội ở địa phương;

+ Có biện pháp thích hợp động viên, kêu gọi các đơn vị, cá nhân, đặc biệt là các cựu học sinh ủng hộ tích cực, hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian nói riêng và cơ sở vật chất cho nhà trường nói chung.

 5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương

 - Đối với Ban Đại diện cha mẹ học sinh:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa địa phương.

+ Vận động các bâc cha mẹ học sinh tham gia đóng góp, xây dựng và giữ gìn khu di tích văn hóa tại địa phương; khuyến khích những người am hiểu về lịch sử văn hóa địa phương có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, tham gia chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh;

 - Đối với Đoàn Thanh niên:

  Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động như : tìm hiểu về truyền thống địa phương ‘ tổ chức thăm viếng gia đình có công với cách mạng, gia đình già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn.

- Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

 + Phối hợp với chính quyền nhà trường, tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý nghĩa các ngày lễ mang truyền thống “Uống nước nhờ nguồn” ;

+ Tổ chức thăm viếng gia đình chính sách, gia đình già neo đơn,….

 - Đối với Ban giám hiệu trường:

 + kế hoạch cụ thể trong việc tìm hiểu, nhận chăm sóc, làm sạch đẹp một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại địa phương; quảng bá và phát huy giá trị tinh thần của những di tích đó;

 + Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tích hợp với các môn học, giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương; giáo dục đạo đức và nhân cách;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc thực hiện chương trình phối hợp này. Sáu tháng một lần, Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên họp giao ban để sơ kết và thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hằng năm, tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào cuối tháng 5 nhằm rà soát, đánh giá kết quả phối hợp và chỉnh lí, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Ban giám hiệu trường, Ban chấp hành công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên triển khai kế hoạch “Tháng 9 khuyến học”, tổ chức tốt “Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10” nhằm động viên toàn xã hội quan tâm đến những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và hưởng ứng với những đóng góp thiết thực cho việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện.

  1. Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên lập kế hoạch cụ thể để cùng chỉ đạo, triển khai các nội dung của chương trình phối hợp này đến từng Cán bộ giáo viên, các đoàn thể chính quyền địa phương, các bậc cha mẹ học sinh và học sinh (có sơ kết, rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.
  2. Ban Thanh tra Nhân dân nhà trường giám sát việc thực hiện chương trình phối hợp này.

5. Tổ chức sơ – tổng kết năm học trang trọng, khen thưởng, khích lệ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nói chung, phong trào thi đua nói riêng và triển khai hoạt động hè thiết thực, bổ ích.

6. Ban Lãnh đạo nhà trường là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối mọi hoạt động liên quan đến việc triển khai năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng và đóng góp có hiệu quả cho phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chương trình phối hợp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến các bậc cha mẹ học sinh, các đoàn thể của chính quyền địa phương, giáo viên cùng học sinh.

 

TM. BCH CĐCS       TM. BAN GIÁM HIỆU       TM. BAN ĐDCMHS      ĐOÀN THANH NIÊN

    Chủ tịch                        Hiệu trưởng                       Trưởng ban                         TPT

(Ký tên, đóng dấu)         (Ký tên, đóng dấu)                      (Ký tên)                         (Ký tên)

 

 

 

 

 Hồ Xuân Huy              Lâm Hoàng Khải                Trần Văn Bi       Nguyễn Thị Cẩm Tú

 

Nơi nhận :

- Chi bộ (b/c) ;

- Ban ĐDCMHS ;

- Ban Lãnh đạo trường ;

- Đoàn Thanh niên ;

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 9/1/2012 9:04:29 PM | Thể loại: Tiểu học | Lần tải: 40 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Quy che cua cong tac Cong doan co so, Tiểu học. . tailieuhoctap chia sẽ tới đọc giả thư viện Quy che cua cong tac Cong doan co so .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Quy che cua cong tac Cong doan co so thuộc thể loại Tiểu học được chia sẽ bởi thành viên Huy Hồ Xuân đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Tiểu học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu TRƯỜNG: TH, tiếp theo là NINH THỚI B CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS: TH, bên cạnh đó NINH THỚI B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 06/QC-PH Ninh Thới, ngày 20 tháng 9 năm 2011 QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1, tiếp theo là Ban lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học và Điều

https://tailieuhoctap.com/giaoantieuhoc/quy-che-cua-cong-tac-cong-doan-co-so.ekgfyq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


TRƯỜNG: TH. NINH THỚI B CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS: TH. NINH THỚI B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/QC-PH Ninh Thới, ngày 20 tháng 9 năm 2011

QUY CHẾ
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
GIỮA
NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ


CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường Tiểu học và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Điều 2. Lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ phối hợp trong công tác nhằm tổ chức cho cán bộ giáo viên, đoàn viên công đoàn (CBGV-ĐVCĐ) chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ mà Ngành đã giao.
Ban lãnh đạo Nhà trường có nhiệm vụ tạo mọi điều kiện cho Ban chấp hành Công đoàn tham gia công tác quản lý, giám sát các hoạt động Giáo dục về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của CBGV-ĐVCĐ đúng theo Luật định.
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm vận động CBGV-ĐVCĐ phát huy tốt tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Ban lãnh đạo Nhà trường và Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần (trong điều kiện cho phép) và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CBGV-ĐVCĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề.

CHƯƠNG II: MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP.

Điều 3. Khi xây dựng kế hoạch năm học hoặc sửa đổi, bổ sung những vấn đề lớn trong Nhà trường thì Lãnh đạo nhà trường phải thông báo cho Ban chấp hành Công đoàn được biết.
Điều 4. Khi triển khai các văn bản pháp quy có liên quan đến chế độ chính sách của CBGV-ĐVCĐ trong đơn vị, lãnh đạo nhà trường cần phối hợp với Ban chấp hành CĐCS để hai bên cùng phối hợp chỉ đạo.
Điều 5. Đại diện Ban chấp hành CĐCS là thành viên trong các hội đồng của nhà trường do Hiệu trưởng ra quyết định.
Điều 6. Lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành CĐCS phối hợp chặt chẽ trong công tác Thi đua – Khen thưởng ở đơn vị.
Điều 7. Khi phát hiện cá nhân hay tập thể có biểu hiện tiêu cực thì Ban chấp hành CĐCS có quyền kiến nghị lãnh đạo nhà trường xác minh và xử lý cá nhân hay tập thể vi phạm.
Điều 8. Lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành CĐCS có trách nhiệm giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBGV,NV trong phạm vi mình quản lý. Nếu các thắc mắc, các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo cấp trên thì Ban lãnh đạo nhà trường và Ban chấp hành CĐCS làm thủ tục kiến nghị về cấp trên.
Điều 9. Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban chấp hành CĐCS xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào văn hoá – văn nghệ - thể dục – thể thao trong đơn vị.

CHƯƠNG III: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 10. Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phải dành thời gian họp với Ban chấp hành Công đoàn theo định kỳ, để lắng nghe ý kiến của Ban chấp hành CĐCS.
Điều 11. Chủ tịch CĐCS tham dự các cuộc họp do Lãnh đạo nhà trường tổ chức, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; Đồng thời đề xuất các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động cho lãnh đạo trường xem xét và giải quyết thỏa đáng.
Điều 12. Trong quá trình làm việc có những vấn đề không thống nhất giữa hai bên thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS cùng toàn thể CBGV,NV và ĐVCĐ phải tuân thủ theo các điều khoản đã được quy định trong quy chế này.
Mọi sửa chữa, bổ sung chỉ được giải quyết khi tiến hành Hội nghị Cán bộ công chức đầu năm học.
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. LÃNH ĐẠO TRƯỜNG TM. BCH CĐCS
HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH

Lâm Hoàng Khải Hồ Xuân HuyCĐGD HUYỆN CẦU KÈ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM
CĐCS: TH. NINH THỚI B Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/QC-CĐCS Ninh Thới, ngày 01 tháng 9 năm 2011

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM HỌC 2011 – 2012