Tháng 8:
Tuần 1: Bầu cán bộ lớp.
1/ Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập, rèn luyện của lớp.
- Có khả năng giao tiếp thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động.
- Có ý thức trách nhiệm trong việc lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm.
2/ Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung:
- Báo cáo tổng kết của đội ngũ cán bộ lớp sau một năm học.
- Bầu đội ngũ cán bộ lớp.
Hình thức
- Nghe chỉ tiêu để bầu - Lớp thảo luận.
- Bỏ phiếu bầu hoặc lấy biểu quyết
3/ Chuẩn bị
Phương tiện.
- Báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp năm học vừa qua.
- Lấy biểu quyết bầu.
- Xen kẽ vài tiết mục văn nghệ.
Về tổ chức.
Giáo viên chủ nhiệm cùng với cán bộ lớp năm cũ xây dựng bản báo cáo kết quả hoạt động của năm trước
- Dự kiến cán bộ lớp – Với tiêu chuẩn cần có, thống nhất chương trình hoạt động.
- Phân công người đọc bản báo cáo kết quả hoạt động năm cũ: Lớp trưởng
- Bầu chủ toạ và thư ký.
- Phân công bộ phận trang trí lớp.
4. Tiến hành hoạt động
* Lớp trưởng báo cáo tổng kết hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua.
* Cả lớp thảo luận góp ý kiến.
* Chủ tọa tổng kết ý kiến.
* Bầu cán bộ lớp mới: Lớp trưởng, Lớp phó, Tổ trưởng, Tổ phó…
Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến, chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp và giao nhiệm vụ.
5. Kết thúc hoạt động
Giáo viên chủ nhiệm căn dặn cán bộ lớp một lần nữa.
Nhắc nhở lớp giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ lớp làm tốt công việc được giao.
Tháng 9: Chủ điểm: Truyền thống Nhà trường

Tuần 1: Tôi là học sinh lớp 8
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp học sinh
Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8
* Tự giác, quyết tâm cao trong học tập
* Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
2. Nội dung và hình thức hoạt động.
a- Nội dung
- Xác định vị trí quan trọng của năm học lớp 8
- Những nhiệm vụ trong năm học này.
- Những biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
b- Hình thức
Trao đổi, thảo luận
3. Chuẩn bị
a- Phương tiện: Giáo viên đưa ra một số câu hỏi thảo luận
Câu 1: Bạn có suy nghĩ gì khi mình là học sinh lớp 8.
“Vị trí, vai trò và trách nhiệm của Học sinh lớp 8”
Câu 2: Bạn thấy mình phải làm gì ở năm học này? Vì sao?
Câu 3: Để làm tốt nhiệm vụ đó, theo bạn phải có những biện pháp nào? (về chủ quan? Khách quan?)
Cho học sinh ghi lại những kết quả thảo luận trên vào giấy
b- Về tổ chức:
- Giáo viên chủ nhiệm họp cán bộ phân công chuẩn