Ngày soạn:
Ngày dạy:

TIẾT 39:NHẢY CAO - CHẠY BỀN

A. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU.
1. MỤC ĐÍCH:
- Nhảy cao: Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
2. YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao.
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động trung ở trường, ngoài nhà trường.

B. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN
1. Thời gian: 45 phút
2. Địa điểm : Sân thể dục trường
3. Phương tiện: Giáo án, còi.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. GV ổn định tổ chức lớp
2. GV kiểm tra sĩ số
3. GV phổ biến nội dung bài học.

* Khởi động:
- Khớp: Cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
- Căng cơ: Tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
- Chạy: bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
(

(((((((((((
(((((((((((
((((((((((((((((((((((
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
(
(((((((((((
(((((((((((
((((((((((((((((((((((

II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao : Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
/

2.Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hìn tự nhiên.
Nam chạy 8 vòng sân.
Nữ chạy 5 vòng sân


28-30 phút
GV làm mẫu và phân tích động tác
HSquan sát sau đó cùng thực hiện

ĐHTL

(

Gv quan sát sữa sai nếu có.

ĐHTL chạy bền


III. PHẦN KẾT THÚC
GV cho lớp hồi tĩnh, thả lõng
GV nhận xét buổi học
GV dặn dò và cho bài tập về nhà
4-5 phút
ĐHTL
(
(((((((((((
(((((((((((
((((((((((((((((((((((
GV hô thể dục đồng loạt học sinh hô khỏe.


Rút kinh nghiệm: ...............................................................................................................

Ngày soạn:
Ngày dạy:

TIẾT 40:NHẢY CAO - CHẠY BỀN

A. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
1. MỤC ĐÍCH:
-Nhảy cao : Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
2. YÊU CẦU:
- Lớp thực hiện động tác tương đối tốt.
- Lớp tập luyện nghiêm túc, không đùa giởn, tích cực tập luyện, có ý thức tự giác và tính kỷ luật cao.
- Biết vận dụng các kỷ năng đã học vào các họat động chung ở trường, ngoài nhà trường.

B. THỜI GIAN-ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN
1.Thời gian: 45 phút
2. Địa điểm : Sân thể dục trường
3. Phương tiện: Giáo án, còi.

C. TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:

NỘI DUNG
THỜI GIAN
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. GV ổn định tổ chức lớp
2. GV kiểm tra sĩ số
3. GV phổ biến nội dung bài học.

* Khởi động:
- Khớp: Cổ, vai, khuỷu tay, hông, gối, cổ tay cổ chân.
- Căng cơ: Tay vai, ngực, lườn, vặn mình, lưng bụng, gập thân chéo,ưỡn thân, đá chân, ép ngang-ép dọc.
- Chạy: Bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
8-10 phút
LT tập trung lớp thành 4 hàng ngang, cho lớp điểm số báo cáo.
ĐHTT
(

(((((((((((
(((((((((((
((((((((((((((((((((((
Từ ĐH tập trung lớp dàn hàng cách nhau 1 sải tay khởi động
ĐHKĐ
(
(((((((((((
(((((((((((
((((((((((((((((((((((

II. PHẦN CƠ BẢN
1. Nhảy cao : Tiếp tục hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nâng cao thành tích
/
2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hìn tự nhiên.
Nam chạy 8 vòng sân.