Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


TiÕt 1             mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh 

 

Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Häc sinh biÕt ®­îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i søc nhanh.

b. KÜ n¨ng

- Häc sinh ph©n biÖt ®­îc mét sè h×nh thøc biÓu hiÖn vÒ søc nhanh.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc häc m«n thÓ dôc ë trªn líp vµ tù häc ngoµi giê.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.

- N¨ng lùc vËn ®éng tÝch cùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: vë ghi.

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh

l­îng

ph­¬ng ph¸p

 

I. PhÇn më ®Çu

- æn ®Þnh líp

- Phæ biÕn néi dung

II. PhÇn c¬ b¶n

*Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt

- §Þnh nghÜa:søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt.

- Søc nhanh biÓu hiÖn ba h×nh thøc c¬ b¶n:Ph¶n øng nhanh,tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ®¬n nhanh.

+ Ph¶n øng nhanh:

vÝ dô:khi nghe thÊy tÝn hiÖu dõng th× dõng l¹i ngay....

+ TÇn sè ®éng t¸c:

 

 

3 ph

 

 

40 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - GV kiÓm tra sÜ sè líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

 

 

- GV: theo em thÕ nµo lµ søc nhanh ?

- GV gi¶ng gi¶i

- HS lÊy vÝ dô minh häa

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

vÝ dô :sè lÇn b­íc ch¹y trong 1s, sè lÇn t©ng cÇu hay nh¶y d©y trong10s,20s...

+ §éng t¸c ®¬n nhanh;

vÝ dô:trong ®¸u vâ,®Êu kiÕm...xuÊt ®ßn nhanh,..

* Ngoµi ra trong ch¹y 100m hay ch¹y cù li ng¾n cßn liªn quan ®Õn:

+ Søc m¹nh tèc ®é.VÝ dô:®¹p ch©n vµo bµn ®¹p khi xuÊt ph¸t

+ Søc bÒn tèc ®é.VÝ dô:khi g¾ng søc ch¹y 10- 20m cuèi tr­íc khi ®Õn ®Ých.

 

III. PhÇn kÕt thóc

- NhËn xÐt

- DÆn dß

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc

- GV nh¾c nhë HS ®i giÇy cho buæi tËp sau.

 

4. Rót kinh nghiÖm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


TiÕt 2          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n

 

Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

-  Bµi thÓ dôc: häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhip 1 ®Õn nhÞp 8.

-  Ch¹y ng¾n: biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá,ch¹y ®¹p sau,ch¹y n©ng cao ®ïi.BiÕt ch¬i mét sè trß ch¬i.

b. KÜ n¨ng

- Bµi thÓ dôc: häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.

- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc  nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y ®¹p sau.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc, cã tinh thÇn tËp thÓ gióp ®ì b¹n khi tËp luyÖn, thi ®Êu TDTT

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.

- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

 

 

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

        

        

        

        

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

 

1

 


+) Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

 

- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông

+ Ðp ngang - däc

+ Xoay c¸c khíp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PhÇn c¬ b¶n

1. Bµi thÓ dôc

- Häc tõ nhÞp 1- 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ch¹y ng¾n

* Kh¸i niÖm

- Ch¹y cù ly ng¾n gåm cã:60m, 80m,100m, 200m, 400m.

- «n tËp

 

200m

 

4x8nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ph

 

 

 

 

20 m

20 m

20 m

 

 

 

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng

- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                         

 

                                            (GV)                                             

 

 

 

 

                                                   

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c                  

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                       

 

- GV thùc hiÖn mÉu ®éng t¸c cho HS quan s¸t.

- HS võa quan s¸t võa tËp luyÖn

- C¸c nhãm tËp luyÖn.GV quan s¸t söa ch÷a ®éng t¸c cho HS.

 

- GV giíi thiÖu c¸c cù li ch¹y ng¾n

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

                     

 

                

 

                 

 

 

                    (GV)

1

 


+ Ch¹y b­íc nhá

+ Ch¹y n©ng cao ®ïi

+ Ch¹y ®¹p sau

 

 

 

 

- Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n

 

 

III. PhÇn kÕt thóc

- Th¶ láng

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

7 ph

 

 

- GV h­íng dÉn HS tËp luyÖn.

- GVchia ®éi ch¬i.quan s¸t nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.

 

 

- §éi h×nh th¶ láng

 

(GV)

 

                        

                       

                        

                 

 

- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.

 

 

4. Rót kinh nghiÖm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

 

 

TiÕt 3                      Bµi thÓ dôc - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn

 

Ngµy so¹n:17/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1. Mục tiêu

a. KiÕn thøc

Bµi thÓ dôc: häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.

-  Ch¹y ng¾n: biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y ®¹p sau, ch¹y n©ng cao ®ïi.Trß ch¬i: ai nhanh h¬n

- Ch¹y bÒn:häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y.

b. KÜ n¨ng

- Bµi thÓ dôc: häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp1 ®Õn nhÞp 8.

- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc  nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau.

- Ch¹y bÒn: häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.

- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.

3.TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

        

        

        

1

 


 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

 

 

+) Khëi ®éng:

-         Ch¹y nhÑ nhµng

 

-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông

+ Ðp ngang - däc

+ Xoay c¸c khíp

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PhÇn c¬ b¶n

1.Bµi thÓ dôc

- ¤n tËp:tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ch¹y ng¾n

- ¤n tËp

+ Ch¹y b­íc nhá

+ Ch¹y n©ng cao ®ïi

+ Ch¹y ®¹p sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

 

4x8nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

        

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

 

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng

- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                (GV)                                             

 

                                                   

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng                        ®óng ®éng t¸c                  

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                       

 

- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn

cho vµi HS lµm mÉu ®éng t¸c.

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

              

                     (GV)

 

- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn

 

1

 


 

 

* Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n

 

 

 

3.Ch¹y bÒn

- Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc

 

III.PhÇn kÕt thóc

- Th¶ láng

 

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt

 

 

 

 

 

 

7ph

 

 

7 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV chia ®éi ch¬i, h­íng dÉn HS ch¬I nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.

 

 

 

- GV chia ®éi ch¬i, h­íng dÉn HS ch¬i nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.

 

 

- §éi h×nh th¶ láng

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                      

 

- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.

 

 

4. Rót kinh nghiÖm

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

TiÕt 4        bµi thÓ dôc- ch¹y ng¾n

 

Ngµy so¹n:17/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.

- Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i: ng­êi thõa thø ba.

b. KÜ n¨ng

1

 


- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc tõ  nhÞp 1 ®Õn 17

- Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®­îc ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.

- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Phæ biÕn néi dung

 

+) Khëi ®éng:

- Ch¹y nhÑ nhµng

 

- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng

+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông

+ Ðp ngang – däc

+ Xoay c¸c khíp

 

 

 

 

 

 

 

 

8ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200m

 

4x8 nhÞp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

        

        

        

        

 

- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc

 

 

- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng

- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                (GV)                                             

 

                                                   

 

 

- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.

- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng                        ®óng ®éng t¸c                  

1

 


II. PhÇn c¬ b¶n

1.Bµi thÓ dôc

- ¤n tËp: tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.

- Häc míi: tõ nhÞp 9 ®Õn 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ch¹y ng¾n

- ¤n tËp

     + Ch¹y b­íc nhá

     + Ch¹y n©ng cao ®ïi

     + Ch¹y ®¹p sau

+ Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng

 

 

* Trß ch¬i: Ng­êi thõa thø 3

 

 

 

III. PhÇn kÕt thóc

- Th¶ láng

 

 

 

 

 

 

 

- NhËn xÐt

 

 

15 ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ph

 

20 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ph

 

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                       

 

 

- Gv thùc hiÖn ®éng t¸c mÉu cho HS

- HS tËp luyÖn

- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn

 

 

- §éi h×nh tËp luyÖn

 

              

                     (GV)

 

- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn

- GV h­íng dÉn trß ch¬i,nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt

 

 

- §éi h×nh th¶ láng

 

(GV)

 

                        

                        

                        

                       

- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.

 

 

 

4. Rót kinh nghiÖm

1

 


………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........

 

 

TiÕt 5          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn

 

Ngµy so¹n: 24/ 8/ 2017

 

Ngµy d¹y

T¹i líp

SÜ sè häc sinh

V¾ng

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1. Môc tiªu

a. KiÕn thøc

- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.

- Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i ch¹y ®uæi, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh.

- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc, ®o m¹ch ®Ó theo dâi søc kháe.

b. KÜ n¨ng

- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.

- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn ®­îc ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i ch¹y ®uæi, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh.

- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc, ®o m¹ch ®Ó theo dâi søc kháe.

c. Th¸i ®é

- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt.

d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.

- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh

a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : Cßi, cê.

b. ChuÈn bÞ cña häc sinh : GiÇy.

3. TiÕn tr×nh d¹y häc

 

néi dung

®Þnh l­îng

ph­¬ng ph¸p

I. PhÇn më ®Çu

- NhËn líp

 

 

8ph

 

 

 

 

 

- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV

 

                             (GV)

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/29/2018 4:14:20 PM | Thể loại: Thể dục 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 5.66 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Thể dục 8. .

https://tailieuhoctap.com/giaoantheduc8/giao-an-ca-nam.n1z00q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Tiết 1 một số hiểu biết về sức nhanh

Ngày soạn:10/ 8/ 2017

Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng


8

1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Học sinh biết được khái niệm, phân loại sức nhanh.
b. Kĩ năng
- Học sinh phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.
c. Thái độ
- Học sinh tự giác, tích cực học môn thể dục ở trên lớp và tự học ngoài giờ.
d. Năng lực cần hình thành.
- Năng lực vận động tích cực.
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
a. Chuẩn bị của giáo viên
b. Chuẩn bị của học sinh: vở ghi.
3. Tiến trình dạy học

nội dung
định
lượng
phương pháp


I. Phần mở đầu
- định lớp
- Phổ biến nội dung
II. Phần cơ bản
*Một số hiểu biết cần thiết
- Định nghĩa:sức nhanh là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.
- Sức nhanh biểu hiện ba hình thức cơ bản:Phản ứng nhanh,tần số động tác nhanh và thực hiện động tác đơn nhanh.
+ Phản ứng nhanh:
ví dụ:khi nghe thấy tín hiệu dừng thì dừng lại ngay....
+ Tần số động tác:


ví dụ :số lần bước chạy trong 1s, số lần tâng cầu hay nhảy dây trong10s,20s...
+ Động tác đơn nhanh;
ví dụ:trong đáu võ,đấu kiếm...xuất đòn nhanh,..
* Ngoài ra trong chạy 100m hay chạy cự li ngắn còn liên quan đến:
+ Sức mạnh tốc độ.Ví dụ:đạp chân vào bàn đạp khi xuất phát
+ Sức bền tốc độ.Ví dụ:khi gắng sức chạy 10- 20m cuối trước khi đến đích.

III. Phần kết thúc
- Nhận xét
- Dặn dò

3 ph


40 ph3 ph- GV kiểm tra sĩ số lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học- GV: theo em thế nào là sức nhanh ?
- GV giảng giải
- HS lấy ví dụ minh họa


- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học
- GV nhắc nhở HS đi giầy cho buổi tập sau.


4. Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 2 bài thể dục - chạy ngắn

Ngày soạn:10/ 8/ 2017

Ngày dạy
Tại lớp
Sĩ số học sinh
Vắng


8

1. Mục tiêu
a. Kiến thức
- Bài thể dục: học sinh biết cách thực hiện các động tác từ nhip 1 đến nhịp 8.
- Chạy ngắn: biết cách thực hiện chạy bước nhỏ,chạy đạp sau,chạy nâng cao đùi.Biết chơi một số trò chơi.
b. Kĩ năng
- Bài thể dục: học sinh thực hiện được các động tác từ nhịp 1 đến nhịp 8.
- Chạy ngắn: thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ,chạy nâng cao đùi,chạy đạp sau.
c. Thái độ
- Học sinh có ý thức tự giác, kỉ luật trong giờ học, có tinh thần tập thể giúp đỡ bạn khi tập luyện, thi đấu TDTT
d