LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 09
Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 03/11/2016
Thứ
Buổi
Tiết
Môn
Tiết (CT)
Tên bài dạy

Hai
31/10
Sáng
1


2
Thể dục1A
9
Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản3
Thể dục2A
17
Ôn bài TDPTC- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.4
Thể dục2B
17
Ôn bài TDPTC- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.5
Thể dục3A
17
Động tác vươn thở, tay của bài TDPTC


Chiều
1


2
Thể dục5A
17
Động tác chân - Trò chơi “Dẫn bóng”3
Thể dục4A
17
Động tác chân của bài TDPTC - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”4
Ba
01/11
Sáng
1


2
Thể dục3B
17
Động tác vươn thở, tay của bài TDPTC3
Thể dục4B
17
Động tác chân của bài TDPTC - Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”4
Thể dục5B
17
Động tác chân - Trò chơi “Dẫn bóng”5
Khoa học5B
17
Thái độ đối với người nhiểm HIV/AIDS


Chiều
1
Thể dục1B
9
Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản2
Thể dục2C
17
Ôn bài TDPTC- Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.3


4
Tư
02/11
Sáng
1
Thể dục2A
18
Tiếp tục ôn bài TDPTC - Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang2
Thể dục2B
18
Tiếp tục ôn bài TDPTC - Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang3
Thể dục3A
18
Ôân hai độâng tác:Vươn thở và tay của bài TDPTC4

Chiều
1


2
Thể dục5A
18
Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân- TC “Ai nhanh và khéo hơn”3
Thể dục4A
18
Động tác lưng- bụng của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”4
Năm
03/11
Sáng
1


2
Thể dục3B
18
OÂân hai ñoäâng taùc:Vöôn thôû vaø tay cuûa baøi TDPTC3
Thể dục4B
18
Động tác lưng- bụng của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”
Thể dục5B
18
Ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân- TC “Ai nhanh và khéo hơn”4
Khoa học5B
18
Phòng tránh bị xâm hại


Chiều
1
Thể dục2C
18
Tiếp tục ôn bài TDPTC - Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng ngang2


3


4
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 10
Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 10/11/2016
Thứ
Buổi
Tiết
Môn
Tiết (CT)
Tên bài dạy

Hai
07/11
Sáng
1


2
Thể dục1A
10
Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản3
Thể dục2A
19
Bài thể dục phát triển chung (N/dung như bài 18)4
Thể dục2B
19
Bài thể dục phát triển chung (N/dung như bài 18)5
Thể dục3A
19
Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung .


Chiều
1


2
Thể dục5A
19
Động tác vặn mình - Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”3
Thể dục4A
19
Động tác toàn thân của bài TDPTC- TC “Con cóc là cậu Ông Trời”4
Ba
08/11
Sáng
1