Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động công đoàn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


****Ω****         ****Ω****

 

 

BIÊN - BẢN

(V/v: Kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009)

 

I/-      THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN:

Hôm nay, vào lúc …….. giờ ……. Phút, ngày ……/……./ 2008, tại……………………………………

Chúng tôi tiến hành kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009 của ...........             

Đoàn kiểm tra gồm:

Ông, bà: ...................................... Trưởng đoàn;

Ông, bà: ...................................... Phó trưởng đoàn;

Ông, bà: ...................................... Thư kí;

Ông, bà: ...................................... Ủy viên;

Ông, bà: ...................................... Ủy viên;

Ông, bà: ...................................... Ủy viên.

Đại biểu đại diện công đoàn cấp trên:

Ông, bà: ......................................

Ông, bà: ......................................

Ông, bà: ......................................

Đại biểu đại diện đơn vị được kiểm tra:

Ông, bà: .................................... Chủ tịch công đoàn;

Ông, bà: .................................... Đại diện Cấp Ủy đảng cơ sở;

Ông, bà: .................................... Đại diện lãnh đạo đơn vị;

Ông, bà: ....................................              Đại diện chi đoàn TNCS HCM;

Ông, bà: .................................... Đại diện ban Nữ công;

Ông, bà: .................................... Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Ông, bà: ....................................

Ông, bà: ....................................

 

II/-      NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM:

Đồng chí chủ tịch công đoàn báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn, phong trào quần chúng ở đơn vị và công tác xây dựng CĐCS vững mạnh năm học 2008 – 2009. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế ở đơn vị, đối chiếu với quy định của biểu điểm hướng dẫn nội dung chấm điểm hoạt động Công đoàn của Ngành (Kèm theo đề nghị số 133a-BĐN/CĐGD, ngày 06/11/2007), tập thể đã thống nhất số điểm từng phần cụ thể như sau:

Stt

NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM

Điểm chuẩn

Điềm tự chấm

Điểm KT đạt

1*

TIÊU CHUẨN I: Công đoàn cở sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức và lao động

60 điểm

 

 


 

, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị.

 

 

 

1.1

Nêu các nội dung đã triển khai trong hội nghị, thực hiện đủ theo hướng dẫn (3 điểm)

Nội dung hội nghị CC-VC:

- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị của năm học 2008-2009.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2008-2009.

- Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Tiêu chuẩn thi đua năm học 2008-2009.

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của hội nghị và giải đáp những thắc mắc của CNVC.

- Nghị quyết hội nghị CC-CV năm học mới.

- Biên bản hội nghị.

Báo cáo ngày tổ chức hội nghị, tổ chức hội nghị đúng thời gian quy định. (01 điểm)

 

4 đ

 

 

Đánh giá việc tổ chức thực hiện các loại quy chế đã phối hợp với chính quyền. Có xây dựng và đánh giá điểm cụ thể, không chung chung, hình thức. (04 điểm)

- Quy chế dân chủ.

- Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn.

- Nội quy cơ quan.

- Thực hiện công khai tài chính.

Các nội dung đã giám sát liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và người lao động, không xảy ra trường hợp khiếu nại. (02 điểm)

Có thực hiện tổ chức lấy ý kiến CNVC-LĐ hàng năm đối với ciệc đánh giá, sửa đổi nội quy, quy chế. (01 điểm)

 

7 đ

 

 

1.2

Công đoàn đã cử đại diện tham gia vào các hội đồng của nhà trường: Hội đồng trường, HĐTĐKT… (02 điểm)

 

2 đ

 

 

1.3

Báo cáo số liệu đạt chuẩn và trên chuẩn của CNVC-LĐ: (02 điểm)

- Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy:……….. đã đạt chuẩn……… (tỉ lệ:……… %)

- Số giáo viên đạt trên chuẩn:……….. (tỉ lệ:……….. %)

Nêu những việc đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị để chăm lo, tạo điều kiện làm việc của nhà giáo và người lao động. (02 điểm)

 

4 đ

 

 

1.4

Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động của CNVC-LĐ trong nhà trường.

- “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. (02 điểm)

6 đ

 

 


 

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (02 điểm)

- Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. (01 điểm)

 

 

 

 

Nêu cụ thể các nội dung đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị vận động CNVC-LĐ để nâng cao hiệu quả công tác:

- Cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính. (01 điểm)

- Đổi mới phương pháp giảng dạy. (01 điểm)

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và điểu hành quản lí. (01 điểm)

3 đ

 

 

1.5

Nêu cụ thể các nội dung đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện:

- Phong trào xanh – sạch – đẹp. (01 điểm)

- An toàn vệ sinh lao động. (01 điểm)

- Việc chấp hành an toán giao thông trong CNVC và học sinh. (01 điểm)

- An toàn thực phẩm (01 điểm)

- Phòng chống cháy nổ (01 điểm)

 

5 đ

 

 

1.6

Nêu kết quả của việc thực hiện công tác nữ công:

- Công tác tuyên truyền. (01 điểm)

- Tham gia hội thi nữ công giỏi cấp trường, huyện, tỉnh. (01 điểm)

- Tham gia các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao nữ CNVC. (02 điểm)

- Nữ 2 giảo năm học 2007-2008 đạt:……../ Tổng số nữ:……… Tỷ lệ:……… %. Yêu cầu đạt từ 80% trở lên. (01 điểm)

 

5 đ

 

 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT:

- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐVN. (01 điểm)

- Kiểm tra việc quản lí sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế của công đoàn. (01 điểm)

- Giúp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành công đoàn giải quyết các khiếu nại tố cáo. (01 điểm)

- Tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra. (01 điểm)

- Xây dựng quy chế và tổ chức đánh giá quy chế làm việc của UBKT (đối với CĐCS có từ 30 đoàn viên trở lên). (01 điểm)

 

5 đ

 

 

Đánh giá kết quả hoạt động của ban TTND:

- Xây dựng và đánh giá kế hoạch công tác hàng tháng. (01 điểm)

- Xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức họp đánh giá việc thực hiện vào cuối năm học. (01 điểm)

5 đ

 

 


 

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CB-CC. (01 điểm)

- Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. (01 điểm)

- Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. (01 điểm)

 

 

 

 

1.7

Nêu những việc đã làm để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ. (02 điểm)

Hoàn tất việc xét duyệt cuối năm, công khai kết quả xét thi đua, không xảy ra khiếu nại về hội đồng cấp trên, nộp hồ sơ về hội đồng thi đua đùng thời han. (01 điểm)

Kết quả thi đua đạt được của năm học 2007-2008: (02 điểm)

- Cá nhân LĐTT đạt ………../ Tổng số CNVC…….. tỉ lệ……….%

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: …………

- Chiến sĩ thi đua Tỉnh:………….

- Tập thể trường đạt danh hiệu:……………

 

5 đ

 

 

1.8

CNVC-LĐ thực hiện tốt các cuộc vận động, số tiền đóng góp: (02 điểm)

- Tham gia đóng góp xây dựng nhà công vụ giáo viên.

- Tham gia đóng góp quỹ cứu trợ thiên tai, bão lụt.

- Tham gia đóng góp quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Kết quả phong trào vận động hỗ trợ GV, HS khó khăn, hoạn nạn trong đơn vị. (01 điểm)

Tình hình thực hiện kế hoạch hóa gia đình. (02 điểm)

Đánh giá kết quả vận động và thực hiện của CNVC-LĐ trong đơn vị qua các mặt:

- Phòng chống tham nhũng. (01 điểm)

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (01 điểm)

- Tiêu cực trong việc coi, chấm thi qua các đợt kiểm tra. (01 điểm)

- Bệnh thành tích (đánh giá xếp loại học sinh, xét lên lớp, xét tốt nghiệp…). (01 điểm)

 

5 đ

 

 

 

 

 

 

 

5 đ

 

 

2*

TIÊU CHUẨN II: Tổ chức, vận động cán bộ công chức và lao động tham gia các hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

40 điểm

 

 

2.1

Nêu các nội dung đã tuyên truyền theo chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Triển khai đầy đủ: (02 điểm)

- Học tập Nghị quyết TW 6.

- Tuyên truyền NQ Đại hội Công đoàn các cấp.

Tỉ lệ người đạt 95% trở lên. (01 điểm)

 

3 đ

 

 

Đánh giá kết quả việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, QĐ 16 của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo

3 đ

 

 


 

, nội quy nhà trường của CNVC-LĐ trong đơn vị, không có trường hợp nào vi phạm. (03 điểm)

 

 

 

 

2.2

Nêu kết quả thực hiện:

- Việc xây dựng chương trình công tác tháng và năm học của công đoàn. Có họp đóng góp ý kiến trong BCH và triển khai đến CNVC-LĐ. (02 điểm)

- Sinh hoạt điều lệ CĐVN. (01 điểm)

- Xây dựng và kiểm điểm quy chế là việc của BCH. (02 điểm)

- Thực hiện tốt hồ sơ sổ sách về hoạt động Công đoàn. (02 điểm)

 

7 đ

 

 

2.3

Tổng số đoàn viên Công đoàn: ………../ Tổng số CNVC-LĐ: ……… đạt tỉ lệ: ………….%.

Tỉ lệ phải đạt từ 95% trở lên. (02 điểm)

 

2 đ

 

 

Số tổ đạt từ vững mạnh trở lên: …………../ Tổng số tổ Công đoàn: ……….. đạt tỉ lệ ………..%. Đạt từ 70% trở lên. (01 điểm)

Năm học 2007-2008 CĐCS trường đạt vững mạnh xuất sắc (02 điểm)

 

3 đ

 

 

2.4

Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do CĐNGD (LĐLĐ) tổ chức có đủ số lượng triệu tập không? (01 điểm)

Việc tham dự các cuộc họp Công đoàn cấp trên triệu tập có đầy đủ không? (01 điểm)

Tình hình tham dự các Hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức: (03 điểm)

- Hội thi tiếng hát giáo viên lần III năm 2008.

- Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Phong trào văn nghệ, TDTT chào mừng ngày ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2008, mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Dậu.

 

5 đ

 

 

2.5

Trong năm học đã giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng: ……….. Đã được xát kết nạp: ……….. Có giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng (02 điểm)

Đảng viên hiện có: ………../ Tổng số CNVC-LĐ: …………. Tỉ lệ: ……….%

Tỉ lệ Đảng viên hiện có đạt từ 20% trở lên. (02 điểm)

 

4 đ

 

 

2.6

Kết quả thực hiện:

- Trích nộp 2% kinh phí Công đoàn. (01 điểm)

- Thu đoàn phí công đoàn đúng uy định. (01 điểm)

- Mở các loại sổ quản lí kinh phí Công đoàn và kí duyệt hàng quý. (02 điểm)

5 đ

 

 


 

- Nộp hồ sơ quyết toán kinh phí Công đoàn hàng quý đúng thời gian quy định. (01 điểm)

 

 

 

 

2.7

Việc tham gia với chính quyền giải quyết các đơn khiếu tố thuộc thẩm quyền của nhà trường có đúng theo quy định? Trong năm học đã giải quyết bao nhiêu đơn? (04 điểm)

 

4 đ

 

 

2.8

Thực hiện đầy đủ các loại báo cáo sơ kết, tổng kết, chuyên đề theo thời gian quy định của CĐNGD:

- Nộp trễ (trừ 0,5 điểm)

- Không nộp (trừ 01 điểm).

 

4 đ

 

 

 

ĐIỂM TỔNG CỘNG 2 NỘI DUNG:

100 điểm

 

 

 

I/-      Ý KIẾN ĐOÀN KIỂM TRA:

3.1. Ưu điểm:.....................................................                           

3.2. Tồn tại cần khắc phục:............................................                           

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn đoàn đã thống nhất xếp loại hoạt động của đơn vị đạt loại: …………………………… với tổng số điểm là: ……………./ 100 điểm.

Biên bản kết thúc hồi: …….. giờ ……… phút cùng ngày, tập thể thống nhất thông qua./.

 

TM BCH CĐCS                        THỦ TRƯỞNG      TM CẤP ỦY CƠ SỞ               THƯ KÝ

   CHỦ TỊCH         BÍ THƯ

 

 

 

ĐD ĐOÀN KIỂM TRA

TRƯỞNG ĐOÀN

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2/26/2009 10:58:15 PM | Thể loại: Tài liệu tham khảo | Lần tải: 172 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động công đoàn, Tài liệu tham khảo. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng giáo án Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động công đoàn .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án Mẫu biên bản kiểm tra hoạt động công đoàn trong thể loại Tài liệu tham khảo được chia sẽ bởi thành viên Kiệt Nguyễn Tấn tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Tài liệu tham khảo , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****Ω**** ****Ω**** BIÊN - BẢN (V/v: Kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009) THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN: Hôm nay, vào lúc ……, bên cạnh đó giờ ……, ngoài ra Phút, ngày ……/……, thêm nữa / 2008, tại…………………………………… Chúng tôi thực hiện kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009 của ( Đoàn kiểm tra gồm: Ông, bà: Trưởng đoàn; Ông, bà: Phó trưởng đoàn; Ông, bà: Thư kí;

https://tailieuhoctap.com/giaoantailieuthamkhao/mau-bien-ban-kiem-tra-hoat-dong-cong-doan.jyp0tq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
CĐCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****Ω**** ****Ω****


BIÊN - BẢN
(V/v: Kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009)

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN:
Hôm nay, vào lúc …….. giờ ……. Phút, ngày ……/……./ 2008, tại……………………………………
Chúng tôi tiến hành kiểm tra hoạt động công đoàn năm học 2008 – 2009 của
( Đoàn kiểm tra gồm:
Ông, bà: Trưởng đoàn;
Ông, bà: Phó trưởng đoàn;
Ông, bà: Thư kí;
Ông, bà: Ủy viên;
Ông, bà: Ủy viên;
Ông, bà: Ủy viên.
( Đại biểu đại diện công đoàn cấp trên:
Ông, bà:
Ông, bà:
Ông, bà:
( Đại biểu đại diện đơn vị được kiểm tra:
Ông, bà: Chủ tịch công đoàn;
Ông, bà: Đại diện Cấp Ủy đảng cơ sở;
Ông, bà: Đại diện lãnh đạo đơn vị;
Ông, bà: Đại diện chi đoàn TNCS HCM;
Ông, bà: Đại diện ban Nữ công;
Ông, bà: Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.
Ông, bà:
Ông, bà:

NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM:
Đồng chí chủ tịch công đoàn báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn, phong trào quần chúng ở đơn vị và công tác xây dựng CĐCS vững mạnh năm học 2008 – 2009. Căn cứ tình hình hoạt động thực tế ở đơn vị, đối chiếu với quy định của biểu điểm hướng dẫn nội dung chấm điểm hoạt động Công đoàn của Ngành (Kèm theo đề nghị số 133a-BĐN/CĐGD, ngày 06/11/2007), tập thể đã thống nhất số điểm từng phần cụ thể như sau:
Stt
NỘI DUNG CHẤM ĐIỂM
Điểm chuẩn
Điềm tự chấm
Điểm KT đạt

1*
TIÊU CHUẨN I: Công đoàn cở sở đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức và lao động, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị.
60 điểm1.1
Nêu các nội dung đã triển khai trong hội nghị, thực hiện đủ theo hướng dẫn (3 điểm)
Nội dung hội nghị CC-VC:
- Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết hội nghị của năm học 2008-2009.
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2008-2009.
- Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
- Tiêu chuẩn thi đua năm học 2008-2009.
- Tổng hợp các ý kiến đóng góp của hội nghị và giải đáp những thắc mắc của CNVC.
- Nghị quyết hội nghị CC-CV năm học mới.
- Biên bản hội nghị.
Báo cáo ngày tổ chức hội nghị, tổ chức hội nghị đúng thời gian quy định. (01 điểm)

4 đ
Đánh giá việc tổ chức thực hiện các loại quy chế đã phối hợp với chính quyền. Có xây dựng và đánh giá điểm cụ thể, không chung chung, hình thức. (04 điểm)
- Quy chế dân chủ.
- Quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn.
- Nội quy cơ quan.
- Thực hiện công khai tài chính.
Các nội dung đã giám sát liên quan đến quyền, lợi ích của nhà giáo và người lao động, không xảy ra trường hợp khiếu nại. (02 điểm)
Có thực hiện tổ chức lấy ý kiến CNVC-LĐ hàng năm đối với ciệc đánh giá, sửa đổi nội quy, quy chế. (01 điểm)

7 đ1.2
Công đoàn đã cử đại diện tham gia vào các hội đồng của nhà trường: Hội đồng trường, HĐTĐKT… (02 điểm)

2 đ1.3
Báo cáo số liệu đạt chuẩn và trên chuẩn của CNVC-LĐ: (02 điểm)
- Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy:……….. đã đạt chuẩn……… (tỉ lệ:……… %)
- Số giáo viên đạt trên chuẩn:……….. (tỉ lệ:……….. %)
Nêu những việc đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị để chăm lo, tạo điều kiện làm việc của nhà giáo và người lao động. (02 điểm)

4 đ1.4
Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động của CNVC-LĐ trong nhà trường.
- “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. (02 điểm)
- Học tập v�