Tuần 11. Phong cách văn học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

PHONG CÁCH VĂN HC

      1.Khái niệm

     Phong cách văn hc là khái nim được dùng đ ch tính đc đáo có ý nghĩa thm mĩ ca mt hin tượng văn hc. Cái gi là hin tượng văn hc này bao gm phm vi rt rng, t nn văn hc ca 1 dân tc, mt thi đi, mt trào lưu, mt trường phái ti toàn b sáng tác ca mt nhà văn, thm chí ti nhng tác phm văn hc riêng l,… Chính vì vy, ta thường bt gp nhng cách nói : phong cách văn hc ca mt thi đi, phong cách văn hc ca mt dân tc, phong cách ngh thut ca nhà văn, phong cách nh thut ca tác phm văn hc c th,…

     Gia các hin tượng văn hc có phong cách nói trên luôn có mi liên h qua li. Ví d : Phong cách văn hc ca thi đi chi phi mt phn s hình thành phong cách ngh thut ca các nhà văn và ngược li, đim gn gũi gia các phong cách ngh thut ca nhiu nhà văn hot đng sáng to trong cùng thi đi s góp phn to ra phong cách văn hc ca chính thi đi đó. Ta cũng có th nói tương t v mi quan h đa chiu, đa dng gia phong cách ca các hiên tượng văn hc khác (như tác phm văn hc, trào lưu văn hc, văn hc dân tc,…) đã làm nên đi sng văn hc.

     Phong cách văn hc được to nên t s thng nht mang tính n đnh ca tt c các yếu t cu thàng hin tượng văn hc vi tư cách là mt chnh th ngh thut. Các yếu t đó bao gm h thng hình tượng, các phương thc biu hin ngh thut,… Phong cách văn hc luôn th hin mt cách cm th, khám phá, chiếm lĩnh ngh thut đc đáo đi sng con người. Yêu cu v s thng nht mang tính n đnh trong phong cách văn hc không mâu thun vi yêu cu v tính đc đáo, ngược li, nó đm bo cho s đc đáo có giá tr nhn thc và thm mĩ sâu sc, bn vng, không rơi vào tình trng t phát, ngu nhiên, nht thi.

     S tn ti ca phong cách văn hc có ý nghĩa to ln đi vi quá trình phát trin ca chính văn hc, đm bo cho quá trình y không phi là s lp li nhm chán nhng điu đã biết, mà là s tiếp ni ca nhng phát hin ngh thut mi m, giàu ý nghĩa.

     Trong khái nim phong cách văn hc có bao hàm khái nim phong cách ngh thut ca nhà văn. Phong cách ngh thut ca nhà văn biu hin tài ngh ca người nghngôn t trong vic đem đến cho người đc mt cái nhìn mi m chưa tng có v cuc sng, con người, thông qua nhng hình tượng ngh thut đc đáo và nhng phương thc, phương tin th hin đc thù in đm du n cá nhân ch th sáng to. Không phi mi nhà văn đu có phong cách ngh thut riêng. Người ta ch dùng khái nim này đ nói v nhng nhà văn tài năng mà các sáng tác ca h hp thành mt th thng nht và đc đáo, không th trn ln, chng hn như Nguyn Công Hoan, Ngô Tt T, Vũ Trng Phng, Nam Cao, Thch Lam, Nguyn Tuân, Xuân Diu, Huy Cn, Hàn Mc T, Nguyn Bính, Chế Lan Viên,…

     Phong cách ngh thut ca nhà văn có ci ngun t cá tính sáng to ca tác gi, mà cá tính sáng to này li là s hp thành ca nhng yếu t như thế gii quan, tâm lý, khí cht, cá tính sinh hot,… Phong cách ngh thut ca nhà văn cũng chu nh hưởng sâu sc phong cách văn hc ca mt dân tc, mt thi đi, mt trào lưu, mt kiu sáng tác,…d : Nguyn Bính có mt phong cách thơ va riêng bit ca mình, va rt truyn thng, rt Vit Nam, li cũng rt lãng mn, rt “thơ mi”,… Nhìn khái quát, cái riêng và cái chung quyn hòa vào nhau hết sc cht ch trong phong cách ngh thut ca nhà văn.

     Nói đến phong cách ngh thut ca nhà văn là phi nói đến s thng nht, lp đi lp li có quy lut ca các yếu t ngh thut trong mt lot tác phm, đ đ nhà văn to được cho mình mt “chân dung tinh thn” riêng. Nhưng s thng nht đó không cn tr và cũng không mâu thun gì vi s đa dng, phong phú vn cũng là bn cht ca phong cách văn hc. Do đòi hi có tính bt buc ca hot đng sáng to là phi thường xuyên đi mi và do nhà văn phi không ngng tiếp xúc, thế hin cuc sng phc tp, đy biến đng nên phong cách ngh thut ca nhà văn không đơn điu mà có nhiu nét b sung mi m theo tng thi kỳ sáng tác. Ngoài ra, do áp lc ca phong cách thế loi mà sáng tác ca nhà văn trên các th loi khác nhau mang nhng nét phong cách khác nhau. Vì tt c nhng điu trên, hin tượng đa phong cách mt nhà văn là hin tượng không đến ni hiếm trong lch s văn hc. Ví d : H Chí Minh hết sc dân dã trong các bài vè tuyên truyn, c đin trong thơ ch Hán, nhưng rt hin đi trong truyn và ký viết bng tiếng Pháp,…

     2. Nhng biu hin ca phong cách văn hc

     Phong cách văn hc biu hin trước hết cái nhìn, cách cm th giàu tính khám phá ngh thut đi vi cuc đi. Nhà văn Pháp Mác – xen Pruxt nói :Đi vi nhà văn cũng như đi vi nhà ha s, phong cách không phi là vn đ k thut mà là vn đ cái nhìn. Đó là mt s khám phá mà ngươi ta không th làm mt cách c ý và trc tiếp ; bi đó là mt khám phá v cht, ch có được trong cách cm nhn v thế gii, mt cách cm nhn, nếu không do ngh thut mang li thì mãi mãi s không ai biết đến”. Phong cách ca các nn văn hc, thi đi văn hc, tác gia văn hc phân bit vi nhau đu tiên là cái nhìn và cách cm th đó. Do vy, đi vào tìm hiu mt phong cách văn hc, người ta không th b qua vic xác đnh hay nm bt cho được yếu t ct t này. Bà Hruyn Thanh Quan đã có cái nhìn và cách cm th ra sao v thi đi, thế cuc, v thi gian ? N H Xuân Hương đã có cái nhìn và cách cm th như thế nào đi vi đi sng trn tc ca con người, đi vi thân phn người ph n ? Có l đó là nhng câu hi mà người đc tìm cách tr li nếu mun bt đu khám phá phong cách ngh thut ca hai n sĩ kì tài trong nn văn hc Vit Nam thi trung đi.

     Ging điu riêng gn lin vi cm hng sáng tác cũng là mt biu hin ca phong cách văn hc. Thơ mi 1932 – 1945 là thơ ca “thi đi lãng mn”, có ging điu ni bt là đau bun, than th; còn thơ cách mng 1945 – 1975 li mang ging điu tin tưởng, hào hùng. Rõ là hai ging điu khác nhau, đã vch ra nét đc thù ca hai thi đi khác nhau trong thi ca. mt cp đ khác, chính kh năng nhp được vào ging điu tng tác gi cũng cho ta thêm c liu đáng tin cy đ rút ra nhn xét v phong cách ngh thut ca nhà văn : Ging nh nh, man mác bun ca Thch Lam ; ging ma mai chua chát, cay đc ca Vũ Trng Phng ; ging thiết tha, dn vt ca Nam Cao ; ging thương cm thm thiết ca Nguyên Hông,…

     Biu hin quan trng khác ca phong cách văn hc là nét riêng trong s la chn, x lý đ tài ;  xác đnh ch đ ; xác đnh đi tượng miêu t,… Nhng con người “dưới đáy”, nn nhân ca chế đ thuc đa na phong kiến là đi tượng cơ bn ca s tìm hiu, cm thông và miêu t trong sáng tác ca văn hc hin thc phê phán Vit Nam trước Cách mng. Chính s la chn ngh thut này góp phn to nên phong cách riêng cho dòng văn hc mà tác gi là Nguyn Công Hoan, Ngô Tt T, Vũ Trng Phng, Nam Cao, Nguyên Hng,… còn vic hướng ti khc ha hình nh nhng người anh ng ca thi đi cách mng vô sn, bước ra t bóng ti ca cuc đi cũ, “Trán cháy rc nghĩ tri đt mi, li là điu kin không th thiếu đ nn văn hc hướng v đi chúng sau năm 1945 xác lp phong cách ca mình. Tìm hiu phong cách ngh thut Nguyn Khi phi chú ý ti hng thú ca nhà văn khi tp chung soi t cách ng x con người trước các quan h gia nhng cái riêng và cái chung, cái thin cn và tm nhìn xa, cái hu hn và cái vô cùng, đ t đó đ xut nhng bài hc v thái đ sng, cách sng. Nghiên cu phong cách ngh thut Nguyn Minh Châu, không th không nh ti s mit mài ca ông trên hành trình đi tìm cái đp như nhng ht ngc n du b sâu tâm hn con người Vit Nam, cũng như nhng trăn tr trong vic th hin và lý gii vô s nghch lý tn ti trong đi sng,…

     Mt biu hin hết sc cơ bn na ca phong cách văn hc là tính thng nht, n đnh trong cách s dng các phương thc và phương tin ngh thut. Nhng phương tin như kết cu, ngh thut miêu t ngoi hình, bc l ni tâm nhân vt, nghê thut huy đng nhng bin pháp tu t, xây dng h thng hình nh, li dùng t, đt câu,… điu cn phi được kho sát mt cách kĩ lưỡng khi phân tích phong cách văn hc. Chng hn, đc thơ T Hu, cn lưu ý ti s xut hin dày đc ca nhng tiếng hô, li chào, s có mt thường xuyên ca nhng hình nh như “mt tri”, “con đường”, “bàn chân”, s phong phú ca lp t ng chính tr - xã hi,… Đc thơ Chế Lan Viên, không th không tìm hiu li kiến trúc hình nh tng tng lp lp, s ưa thích th pháp tương phn – đi lp, s linh hot, tài hoa trong cách hình tượng hóa nhng mnh đ triết lí, chính tr,…

     Các biu hin nói trên ca phong cách văn hc vn không tn ti trong thế cô lp, tách ri. Chúng thuc nhiu cp đ, bao hàm ln nhau, hay tn ti thông qua nhau. Tt c to thành mt nguyên tc xuyên sut trong vic xây dng hình thc ngh thut, đem li cho hin tượng văn hc mt tính chnh th toàn vn.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 10/9/2016 5:58:24 PM | Thể loại: Ngữ văn 12 Nâng cao | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Tuần 11. Phong cách văn học, Ngữ văn 12 Nâng cao. PHONG CÁCH 1.Khái niệm Phong cách văn là khái dùng tính đáo có ý nghĩa mĩ văn . Cái là văn này bao vi , văn 1 dân , , trào , phái toàn sáng tác nhà văn, chí tác văn riêng ,… Chính vì , ta cách nói : phong cách văn , phong cách văn dân , phong cách nhà văn, phong cách tác văn ,… các văn có phong... Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng giáo án Tuần 11. Phong cách văn học .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Tuần 11. Phong cách văn học trong thể loại Ngữ văn 12 Nâng cao được chia sẽ bởi thành viên Trang Đoàn Thị Hương đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chủ đề Ngữ văn 12 Nâng cao , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng danh mụ còn có Giáo án Ngữ văn Ngữ văn 12 nâng cao ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu PHONG CÁCH 1, nói thêm Khái niệm Phong cách văn là khái sử dụng tính đáo có ý nghĩa mĩ văn , bên

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan12nangcao/tuan-11-phong-cach-van-hoc.m09n0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


PHONG CÁCH
1.Khái niệm
Phong cách văn là khái dùng tính đáo có ý nghĩa mĩ văn . Cái là văn này bao vi , văn 1 dân , , trào , phái toàn sáng tác nhà văn, chí tác văn riêng ,… Chính vì , ta cách nói : phong cách văn , phong cách văn dân , phong cách nhà văn, phong cách tác văn ,…
các văn có phong cách nói trên luôn có liên qua . Ví : Phong cách văn chi hình thành phong cách các nhà văn và , gũi các phong cách nhà văn sáng trong cùng góp ra phong cách văn chính đó. Ta cũng có nói quan đa , đa phong cách các hiên văn khác (tác văn , trào văn , văn dân ,…) đã làm nên văn .
Phong cách văn nên mang tính các thàng văn cách là . Các đó bao hình , các ,… Phong cách văn luôn cách , khám phá, lĩnh đáo con . Yêu mang tính trong phong cách văn không mâu yêu tính đáo, , nó cho đáo có giá và mĩ sâu , , không vào tình phát, nhiên, .
phong cách văn có ý nghĩa to quá trình phát chính văn , cho quá trình không là chán đã , mà là phát , giàu ý nghĩa.
Trong khái phong cách văn có bao hàm khái phong cách nhà văn. Phong cách nhà văn tài sĩ ngôn trong đem cho cái nhìn có , con , thông qua hình đáo và , thù in cá nhân sáng . Không nhà văn có phong cách riêng. ta dùng khái này nói nhà văn tài năng mà các sáng tác thành và đáo, không , Công Hoan, Ngô , Vũ , Nam Cao, Lam, Tuân, Xuân , Huy , Hàn , Bính, Lan Viên,…
Phong cách nhà văn có cá tính sáng tác , mà cá tính sáng này là thành quan, tâm lý, khí , cá tính sinh ,… Phong cách nhà văn cũng sâu phong cách văn dân , , trào , sáng tác,… Ví : Bính có phong cách riêng mình, , Nam, cũng lãng , “”,… Nhìn khái quát, cái riêng và cái chung hòa vào nhau trong phong cách nhà văn.
Nói phong cách nhà văn là nói , đi có quy các trong tác , nhà văn cho mình “chân dung tinh ” riêng. đó không và cũng không mâu gì đa , phong phú cũng là phong cách văn . Do đòi có tính sáng là xuyên và do nhà văn không xúc, , nên phong cách nhà văn không mà có nét sung theo kỳ sáng tác. Ngoài ra, do áp phong cách mà sáng tác nhà văn trên các khác nhau mang nét phong cách khác nhau. Vì