Sổ hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN

VÀ UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

 I. Trích trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

 Điều 31. Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Công đoàn mỗi cấp nhằm lónh đạo việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên.

 Điều 32. Ủy Ban kiểm tra là cơ quan kiểm tra của Công đoàn được thành lập ở các cấp Công đoàn, do Ban chấp hành Công đoàn cấp đó bầu ra  và phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.

 1. Ủy Ban kiểm tra Công đoàn mỗi cấp chịu sự lónh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó và sự chỉ đạo của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn cấp trên.

 2. Số lượng ủy viên Ủy Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quyết định, gồm một số ủy viên trong Ban Chấp hành và một số ủy viên ngoài Ban Chấp hành; số ủy viên Ban Chấp hành không được vượt quá một phần ba (1/3) tổng số ủy viên Ủy Ban kiểm tra.

 3. Việc bầu Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải được quá 1/2 số phiếu bầu.

 Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn mỗi cấp, do Ban Chấp hành cấp đó bầu ra, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra do Ủy Ban kiểm tra bầu.

 Tổ chức cơ sở của Công đoàn có dưới 30 Đoàn viên thỡ cử 01 ủy viờn Ban Chấp hành Cụng đoàn làm nhiệm vụ kiểm tra; dưới 10 Đoàn viên thỡ cử 01 Đoàn viên làm nhiệm vụ kiểm tra.

 4. Khi mới thành lập hoặc tỏch, nhập tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra lâm thời.

 5. Nhiệm kỳ của Ủy Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp.

 Điều 33. Ủy Ban kiểm tra Công đoàn có nhiệm vụ:

 1. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

 2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.

 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mỡnh và cấp dưới.

 4. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

 5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho Cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra.

 Điều 34. Ủy Ban kiểm tra Công đoàn có quyền:

 1. Ủy viên Ủy Ban kiểm tra được tham dự các Hội nghị của Ban Chấp hành và được mời dự Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu Công đoàn cùng cấp.

 2. Báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về hoạt động kiểm tra Công đoàn và đề xuất các nội dung, chương trỡnh cụng tỏc của Uỷ Ban kiểm tra trong cỏc kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.

 3. Yờu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do Ủy Ban kiểm tra nêu ra.

 4. Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hỡnh thức xử lý với cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp. Những kiên nghị của Ủy Ban kiểm tra không được Ban Thường vụ giải quyết thỡ Ủy Ban kiểm tra cú quyền bỏo cỏo với Ban Chấp hành Cụng đoàn cấp mỡnh và bỏo cỏo lờn Ủy Ban kiểm tra Cụng đoàn cấp trên.

 II. Trích Quyết định số 1693/QĐ-TLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Điều 3. Đối tượng kiểm tra, giám sát của Công đoàn theo quy định này bao gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động.

 Điều 5. Hènh thức kiểm tra của Cụng đoàn

 Kiểm tra của Công đoàn các cấp được thực hiện bằng những hỡnh thức sau:

 1. Công đoàn chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra

 2. Công đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan thực hiện quyền kiểm tra.

 Điều 8. Hoạt động giám sát của Công đoàn

 1. Hoạt động giám sát của Công đoànlà sự giám sát, theo dừi, mang tớnh chủ động, thường xuyên, liên tục của các cấp Công đoàn đối với đối tượng giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý những hành vi xõm hại quyền, lợi ớch hợp phỏp, chớnh đáng của Đoàn viên Công đoàn và Công nhân lao động.

 2. Hoạt động giám sát của Công đoàn được thực hiện thông qua những hỡnh thức chủ yếu sau đây:

 a. Tổ chức phân công Đoàn viên và Cán bộ CĐ thực hiện việc giám sát;

 b. Tham gia ý kiến trong quỏ trỡnh quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của Đoàn viên Công đoàn và Công nhân lao động;

 c. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết các vụ việc cụ thể khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của Đoàn viên Công đoàn và Công nhân lao động.

 Điều 9. Kế hoạch kiểm tra, giỏm sỏt

 Căn cứ vào quy định của pháp luật, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chương trỡnh cụng tỏc đó được Ban Chấp hành thông qua hàng năm, Công đoàn các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mỡnh. Kế hoạch kiểm tra cần xỏc định rừ mục đích, yêu cầu, nội dung đối tượng và thời gian thực hiện bao gồm:

 1. Kế hoạch chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra;

 2. Kế hoạch phối hợp hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện quyền kiểm tra;

 3. Định hướng giám sát việc thực hiên chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của Đoàn viên Công đoàn và Công nhân lao động;

 4. Kiểm tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra của Công đoàn có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của Đoàn viên Công đoàn và Công nhân lao động.

 Điều 10. Quyết định kiểm tra

 1. Quyết định kiểm tra do cơ quan thường trực của Ban Chấp hành ban hành, nơi không có Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Ban Chấp hành ban hành quyết định kiểm tra, trên cơ sở kế hoạch kiểm tra đó được thông quahoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của Đoàn viên Công đoàn và Công nhân lao động.

 2. Kiểm tra của Công đoàn cấp trên cơ sở nhất thiết phải có quyết định kiểm tra bằng văn bản. Kiểm tra của Công đoàn cơ sở được thực hiện bằng quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra.

 Điều 11. Nội dung của Quyết định kiểm tra

 Quyết định kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm tra phải bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. Căn cứ pháp lý để kiểm tra;

 2. Đối tượng kiểm tra;

 3. Nội dung, phạm vi kiểm tra;

 4. Thời gian kiểm tra;

 5. Thành viên đoàn kiểm tra; quyền và trách nhiệm của người kiểm tra;

 6. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra.

 Điều 12. Thụng bỏo kiểm tra

 Kiểm tra phải được thông báo trước cho đối tượng kiểm tra ít nhất 3 ngày trước khi tiến hành kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng kiểm tra. Thông báo kiểm tra phải bao gồm các nội dung chủ yếu về nội dung, phạm vi kiểm tra; thời gian kiểm tra; thành viên đoàn kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra.

 Điều 13. Tiến hành kiểm tra

 1. Kiểm tra được tiến hành thông qua việc xem xét báo cáo, ý kiến của đối tượng kiểm tra và những cá nhân, tổ chức liên quan; xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung kiểm tra.

 2. Nội dung kiểm tra phải được ghi thành Biên bản, có chữ ký của người chịu trách nhiệm kiểm tra, đối tượng kiểm tra của người ghi Biên bản kiểm tra. Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký Biờn bản kiểm tra phải ghi rừ ý kiến vào Biờn bản kiểm tra.

 Điều 14. Kết luận kiểm tra

 1. Kết thúc kiển tra phải có kết luận kiểm tra bằng văn bản.

 2. Nội dung kết luận kiểm tra phải bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật về nội dung kiểm tra: phải có kiến nghị của đoàn kiểm tra với đối tượng kiểm tra và các cơ quan, tổ chức liên quan.

 3. Kết luận kiểm tra được gửi cho đối tượng kiểm tra, cấp ra quyết định kiểm tra và gửi cho các cơ quan, tổ chức có liên quan khi có yêu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA

Công đoàn cơ sở trường THCS Keo Lụm huyện Điện Biên Đông

Nhiệm kỳ...III....Quyết định số....01QĐCĐ..../....ngày...10......thỏng..9..năm 2010........

 

Số tt

Họ và tờn

Chức vụ

Trỡnh độ chuyên môn

Nhiệm vụ được phân công

Đảng

C. quyền

Đoàn thể

1

NguyễnMinh Phương

ĐV

P.H.T

 

CĐ Toán

Chủ nhiệm

2

An T Hồng  Thơm

 

GV

Tổ trưởng

ĐHNN

Thành viên

2

Vi Thị Vinh

 

CNV

 

 

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

NĂM HỌC 2011 - 2012

 I. Đặc điểm tỡnh hỡnh

1. Thuận lợi:

- Được sự tín nghiệm của các đồng chí công đoàn viên trong trong công đoàn nhà trường. Sự động viên của BGH và BCHCĐ nhiệm ḱ III.

- Anh chị em được bầu vào UBKTCĐ trẻ khỏe nhiệt t́nh năng động có ư thức trách nhiệm với công việc được giao.

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của UBKTCĐ được quy định trong điều lệ Công Đoàn Việt Nam.

2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất điều kiện làm việc c̣n nhiều hạn chế, nhiều anh chi em công đoàn viên c̣n chưa hiểu hết được nhiệm vụ chức năng mà UBKTCĐ phải làm.

- Chưa được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ UBKTCĐ nên khó tránh khỏi trong quá tŕnh làm việc có những sơ xuất.

 II. Nội dung hoạt động của Ủy Ban kiểm tra

 

 III. Chỉ tiêu phấn đấu

- Trong nhiệm kỳ 2010 - 2012 giỳp cỏn bộ quản lý, cỏc cỏn bộ giỏo viờn nhõn viờn, cỏc tổ chức trong nhà trường đều 1- Tiếp tục Giỳp Ban chấp hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Cụng đoàn

 Phỏt huy vai trũ, trỏch nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của UBKTnhằm đảm bảo kỷ cương, nguyờn tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cỏn bộ giỏo viờn tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững cỏc thành tớch đó đạt được trong nhiều năm trước. UBKT dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

 

2-  Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viờn cú dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và cỏc quy định của cụng đoàn

Kiểm tra giỏm sỏt việc thực hiện cỏc quy chế và Nghị quyết mà cỏc hội nghị cỏn bộ viờn chức tại cỏc năm học đề ra đối với cỏc tổ chức và cỏ nhõn trong nhà trường.đặc biệt chỳ trọng phối hợp với chuyờn mụn, cỏc bộ phận cụng tỏc giỏm sỏt chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiờu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tớch trong giỏo dục đối với cỏc bộ phận cụng tỏc và từng cỏ nhõn trong nhà trường.

 

3 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của cụng đoàn cấp mỡnh và cấp dưới:

Theo dừi và nắm bắt kịp thời cỏc thụng tin cần thiết trong cụng tỏc giỏm sỏt, thực hiện đầy đủ, nghiờm tỳc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của UBKTcấp trờn.

 

4-  Giỳp BCH giải quyết cỏc khiếu nại, tố cỏothuộc thẩm quyền giải quyết của cụng đoàn, tham gia với cỏc cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại tố cỏo của cụng nhõn viờn lao động

Giải quyết kịp thời cỏc đơn thư khiếu nại tố cỏo theo đỳng thẩm quyền và trỏch nhiệm quyền hạn, đảm bảo dõn chủ, kỷ cương, tỡnh thương, trỏch nhiệm trong nhà trường nhằm mục đớch nhà trường phỏt triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động tại cỏc năm học.khụng cú sai phạm  trong việc thực hiện chớnh sỏch phỏp luật của Đảng và Nhà nước, khụng cú sai phạm  trong việc thực hiện cỏc quy chế và Nghị quyết của hội nghị cỏn bộ viờn chức đề ra, khụng cú sai phạm trong việc thực hiện cỏc chế độ tài chớnh, việc thực hiện thu thi tài chớnh và đảm bảo tốt chế độ chớnh sỏch của mỗi cỏn bộ giỏo viờn. Gúp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 - 2012

 IV. Những biện phỏp chớnh

- UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với BGH ,BCHCĐ và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKTCĐ nghiờm tỳc thực hiện.

- Trong UBKT Công đoàn có sự phân công, theo dừi giỏm sỏt việc thực hiện cỏc hoạt động của đoàn viên- lao động, các tổ chức,BCHCĐ.

- Giao cho các thành viên xõy dựng, tổ chức kiểm tra mảng ḿnh phụ trách theo đúng kế hoạch của UBKTCĐ đă xây dựng và giao phó.   

                    

                       Điện Biên Đông, ngày 5 tháng 9 năm 2011

XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

                               Nguyễn Tuấn Phong

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA

 

 

 

Nguyễn Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 9, THÁNG 10, THÁNG 11 NĂM 2011

 I. Mục đích, yêu cầu:

         1. Giúp Ban Chấp hành CĐ trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của ĐVCĐ nhà trường THCS Keo Lôm.

 2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn nhà trường.

 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn trường.

 4. Giúp Ban Chấp hành CĐ nhà trường giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

 

 II. Nội dung kiểm tra:

1. Kiểm tra việc chấm công CTCĐ, việc thực hiện ngày giờ công của ĐV công đoàn

2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn trường tháng 9,10,11 năm 2011. 

 

 III. Biện phỏp thực hiện:

- UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với BGH ,BCHCĐ và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKTCĐ nghiờm tỳc thực hiện.

- Trong UBKT Công đoàn có sự phân công, theo dừi giỏm sỏt việc thực hiện cỏc hoạt động của đoàn viên- lao động, các tổ chức,BCHCĐ.

- Giao cho các thành viên xõy dựng, tổ chức kiểm tra mảng ḿnh phụ trách theo đúng kế hoạch của UBKTCĐ đă xây dựng và giao phó.   

 

         IV. Kết quả

Qua quỏ trỡnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong thỏng 9,10,11 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả cỏc cỏn bộ quản lý, cỏc cỏn bộ giỏo viờn nhõn viờn, cỏc tổ chức trong nhà trường đều khụng cú sai phạm  trong việc thực hiện chớnh sỏch phỏp luật của Đảng và Nhà nước, khụng cú sai phạm  trong việc thực hiện cỏc quy chế và Nghị quyết của hội nghị cỏn bộ viờn chức đề ra, khụng cú sai phạm trong việc thực hiện cỏc chế độ tài chớnh, việc thực hiện thu thi tài chớnh và đảm bảo tốt chế độ chớnh sỏch của mỗi cỏn bộ giỏo viờn.

       Điện Biên Đông, ngày 29 thỏng 11năm 2011

      TM. ỦY BAN KIỂM TRA

         Chủ nhiệm

 

 

 

            Nguyễn Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2011 - THÁNG 01 NĂM 2012

 1. Đánh giá hoạt động tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 2011

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong tháng 9,10,11 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

         2. Kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2011 - tháng 01 năm 2012

         1. Giúp Ban Chấp hành CĐ trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của ĐVCĐ nhà trường THCS Keo Lôm.

 2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn nhà trường.

 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn trường trong tháng 12 năm 2011 và tháng 1 năm 2012.

 4. Giỳp Ban Chấp hành CĐ nhà trường giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

 3. Biện phỏp thực hiện: 

- UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với BGH ,BCHCĐ và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKTCĐ nghiờm tỳc thực hiện.

- Trong UBKT Công đoàn có sự phân công, theo dừi giỏm sỏt việc thực hiện cỏc hoạt động của đoàn viên- lao động, các tổ chức,BCHCĐ.

- Giao cho các thành viên xõy dựng, tổ chức kiểm tra mảng ḿnh phụ trách theo đúng kế hoạch của UBKTCĐ đă xây dựng và giao phó.   

 4. Kết quả:

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong tháng 12, tháng 1 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

Tuy nhiên vẫn c̣n t́nh trạng giáo viên lên lớp muộn vi phạm ngày giờ công.

    Điện Biên Đông, ngày 28 tháng 1 năm 2012

          TM. ỦY BAN KIỂM TRA

              Chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ KẾT HỌC KỲ I - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2011 - 2012

 I. Đánh giá nội dung hoạt động của Ủy Ban kiểm tra học kỳ I

1) Giúp Ban chấp hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn

 Ban lãnh đạo trường THCS Keo Lụm trong những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2011-2012, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục.

2-  Kiểm tra khi tổ chứchoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn

 - Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.

3 Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cấp mình và cấp dưới:

 - Nghị quyết hội nghị của  năm học được đề ra dựa theo kế  hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện  kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong học kì I.

4-  Giúp BCH giải quyết các khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân viên lao động

 Trong học kỳ I vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, UBKT đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.

5-  Kết luận của UBKT

 Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT trong học ḱ I vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

- Trong học kỳ I vừa qua, UBKT không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu UBKT làm việc.

 

 II. Phương hướng hoạt động học kỳ II

Phát huy những thành tích của UBKTCĐ trong học ḱ I học ḱ II UBKTCĐ tiếp tục :

         1. Giúp Ban Chấp hành CĐ trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của ĐVCĐ nhà trường THCS Keo Lôm.

 2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn nhà trường.

 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn trường trong  học ḱ II năm học 2011 - 2012.

 4. Giúp Ban Chấp hành CĐ nhà trường giải quyết cỏc khiếu nại, tố cỏo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

 

                                                    Điện Biên Đông, ngày 28 tháng 1 năm 2012

XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Phong

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 2, THÁNG 3 NĂM 2012

 

 1. Đánh giá hoạt động tháng 12 năm 2011, tháng 01 năm 2012

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong tháng 12 và  tháng 01 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

Tuy nhiên vẫn c̣n t́nh trạng giáo viên lên lớp muộn vi phạm ngày giờ công.

           2. Kế hoạch hoạt động tháng 2, tháng 3 năm 2012

         1. Giúp Ban Chấp hành CĐ trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của ĐVCĐ nhà trường THCS Keo Lụm.

 2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn nhà trường.

 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn trường trong tháng 2 và tháng 3 năm 2012.

 4. Giúp Ban Chấp hành CĐ nhà trường giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

 3. Biện pháp thực hiện:

- UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với BGH ,BCHCĐ và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKTCĐ nghiờm tỳc thực hiện.

- Trong UBKT Công đoàn có sự phân công, theo dừi giỏm sỏt việc thực hiện cỏc hoạt động của đoàn viên- lao động, các tổ chức,BCHCĐ.

- Giao cho các thành viên xõy dựng, tổ chức kiểm tra mảng ḿnh phụ trách theo đúng kế hoạch của UBKTCĐ đă xây dựng và giao phó.   

 4. Kết quả:

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong tháng 2, tháng 3 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

 

                                                          Điện Biên Đông, ngày 24 tháng 1năm 2012

                       TM. ỦY BAN KIỂM TRA

                              Chủ nhiệm

 

 

 

                                                           Nguyễn Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 4, THÁNG 5 NĂM 2012

 

 1. Đánh giá hoạt động tháng 2 năm 2012, tháng 3 năm 2012

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong tháng 2 và  tháng 3 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng giáo viên lên lớp muộn vi phạm ngày giờ công.

           2. Kế hoạch hoạt động tháng 4, tháng 5 năm 2012

         1. Giúp Ban Chấp hành CĐ trường thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn của ĐVCĐ nhà trường THCS Keo Lôm.

 2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn nhà trường.

 3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn trường trong tháng 4 và tháng 5 năm 2012.

 4. Gp Ban Chấp hành CĐ nhà trường giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.

 3. Biện phỏp thực hiện:

- UBKT Công đoàn chủ động tham mưu, thống nhất với BGH ,BCHCĐ và các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động.

- Triển khai, chỉ đạo các thành viên trong UBKTCĐ nghiêm túc thực hiện.

- Trong UBKTng đoàn có sự phân công, theo dõi giám sát việc thực hiện các hoạt động của đoàn viên- lao động, các tổ chức,BCHCĐ.

- Giao cho các thành viêny dựng, tổ chức kiểm tra mảng mình phụ trách theo đúng kế hoạch của UBKTCĐ đã xây dựng và giao phó.   

 4. Kết quả:

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT nhiệm trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu chi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

 

 

 

 

                                                          Điện Biên Đông, ngày 29 tháng 3 năm 2012

                       TM. ỦY BAN KIỂM TRA

                              Chủ nhiệm

 

 

 

                                                           Nguyễn Minh Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

NĂM HỌC 2010 - 2011

 I. Đánh giá hoạt động của Ủy Ban kiểm tra năm học 2010 - 2011

1) Giúp Ban chấp hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn

 Ban lãnh đạo trường THCS Keo Lụm trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đủ, kịp thời đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2010-2011, triển khai việc thực hiện nói không với tiêu cực trong giáo dục và bệnh thành tích trong giáo dục. Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ,trường học có đời sống văn hóa.

2-  Kiểm tra khi tổ chứchoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn

 - Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.

3- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cấp mình và cấp dưới:

 - Nghị quyết hội nghị của  năm học được đề ra dựa theo kế  hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện  kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong năm học.

4-  Giúp BCH giải quyết các khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân viên lao động

 Trong năm học vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, UBKT đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường.

5-  Kết luận của UBKT

 Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT trong năm học vừa qua,UBKT nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

- Trong năm học vừa qua, UBKT không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu UBKT làm việc.

         II. Phương hướng hoạt động của Ủy Ban KT năm học 2011 - 2012

1- Tiếp tục Giúp Ban chấp hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn

 Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của UBKTnhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. UBKT dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

2-  Kiểm tra khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà các hội nghị cán bộ viên chức tại các năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.

3- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cấp mình và cấp dưới:

Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của UBKTcấp trên.

4-  Giúp BCH giải quyết các khiếu nại, tố cáothuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết khiếu nại tố cáo của công nhân viên lao động

Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường nhằm mục đích nhà trường phát triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động  năm học 2011 - 2012.

                                  Điện Biên Đông, ngà 25 thỏng 5 năm 2011.

XÁC NHẬN CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

  Chủ tịch

 

 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA

Chủ nhiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu:  Biờn bản kiểm tra

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIấN BẢN KIỂM TRA

 

 Thời gian làm việc:.........giờ.........phút, ngày...........tháng...........năm 20.......

 Địa điểm:.........................................................................................................

 Thành phần tổ kiểm tra:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................              1. Nội dung kiểm tra:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................              2. Kết quả kiểm tra:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................              3. Nhận xét đánh giá:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       TM. BAN KIỂM TRA

 

 

 

                ............................................

 

 

 

MỤC LỤC

 

 

 

Số TT

Nội dung

Trang

 

 

 

01

Cụng tỏc kiểm tra của CĐ và của UBKT Công đoàn

02

02

Danh sách UBKT Công đoàn năm học 2009-2010

06

03

Kế hoạch hoạt động UBKT năm học 2009-2010

07,08

04

Kế hoạch tháng 9, 10, 11 năm 2010

09

05

Kế hoạch tháng 12 năm 2009, tháng 01 năm 2010

10

06

Sơ kết công tác KT học kỳ I, phương hướng học kỳ 2

11,12

07

Kế hoạch tháng 02, tháng 3 năm 2010

13,14

08

Kế hoạch tháng 4, tháng 5 năm 2010

15,16

09

Tổng kết cụng tỏc kiểm tra năm học 2009-2010

17,18

10

Mẫu Biờn bản kiểm tra

19

 

 

*******************************

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 7/17/2012 8:10:03 PM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 959 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Sổ hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn, Ngữ văn. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người giáo án Sổ hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án Sổ hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn trong chủ đề Ngữ văn được chia sẽ bởi bạn Phong Nguyễn Tuấn đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Ngữ văn , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Ngữ văn ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP I,còn cho biết thêm Trích trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003 Điều 31, kế tiếp là Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Công đoàn mỗi cấp nhằm lónh đạo việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và những quy định của tổ chức Công đoàn, tiếp theo là Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra ở cấp ấy và chịu sự

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan/so-hoat-dong-uy-ban-kiem-tra-cong-doan.pj0byq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN
VÀ UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
I. Trích trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003
Điều 31. Công tác kiểm tra của Công đoàn là nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Công đoàn mỗi cấp nhằm lónh đạo việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Mỗi cấp Công đoàn phải tổ chức, tiến hành công tác kiểm tra ở cấp đó và chịu sự kiểm tra của Công đoàn cấp trên.
Điều 32. Ủy Ban kiểm tra là cơ quan kiểm tra của Công đoàn được thành lập ở các cấp Công đoàn, do Ban chấp hành Công đoàn cấp đó bầu ra và phải được Công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận.
1. Ủy Ban kiểm tra Công đoàn mỗi cấp chịu sự lónh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn cấp đó và sự chỉ đạo của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn cấp trên.
2. Số lượng ủy viên Ủy Ban kiểm tra do Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quyết định, gồm một số ủy viên trong Ban Chấp hành và một số ủy viên ngoài Ban Chấp hành; số ủy viên Ban Chấp hành không được vượt quá một phần ba (1/3) tổng số ủy viên Ủy Ban kiểm tra.
3. Việc bầu Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, người trúng cử phải được quá 1/2 số phiếu bầu.
Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn mỗi cấp, do Ban Chấp hành cấp đó bầu ra, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra do Ủy Ban kiểm tra bầu.
Tổ chức cơ sở của Công đoàn có dưới 30 Đoàn viên thỡ cử 01 ủy viờn Ban Chấp hành Cụng đoàn làm nhiệm vụ kiểm tra; dưới 10 Đoàn viên thỡ cử 01 Đoàn viên làm nhiệm vụ kiểm tra.
4. Khi mới thành lập hoặc tỏch, nhập tổ chức Công đoàn, Công đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra lâm thời.
5. Nhiệm kỳ của Ủy Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp.
Điều 33. Ủy Ban kiểm tra Công đoàn có nhiệm vụ:
1. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.
2. Kiểm tra Công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc Đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chớnh, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cấp mỡnh và cấp dưới.
4. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ.
5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho Cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra.
Điều 34. Ủy Ban kiểm tra Công đoàn có quyền:
1. Ủy viên Ủy Ban kiểm tra được tham dự các Hội nghị của Ban Chấp hành và được mời dự Đại hội hoặc Hội nghị Đại biểu Công đoàn cùng cấp.
2. Báo cáo với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về hoạt động kiểm tra Công đoàn và đề xuất các nội dung, chương trỡnh cụng tỏc của Uỷ Ban kiểm tra trong cỏc kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành.
3. Yờu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài liệu cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do Ủy Ban kiểm tra nêu ra.
4. Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hỡnh thức xử lý với cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp. Những kiên nghị của Ủy Ban kiểm tra không được Ban Thường vụ giải quyết thỡ Ủy Ban kiểm tra cú quyền bỏo cỏo với Ban Chấp hành Cụng đoàn cấp mỡnh và bỏo cỏo lờn Ủy Ban kiểm tra Cụng đoàn cấp trên.
II. Trích Quyết định số 1693/QĐ-TLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Điều 3. Đối tượng kiểm tra, giám sát của Công đoàn theo quy định này bao gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của Đoàn viên Công đoàn và công nhân lao động.
Điều 5. Hènh thức kiểm tra của Cụng đoàn
Kiểm tra của Công đoàn các cấp được thực hiện bằng những hỡnh thức sau:
1. Công đoàn chủ động, độc lập thực hiện quyền kiểm tra
2. Công đoàn phối hợp với