TKB buoi 2 năm 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện tuần học ôn đầu năm

 

 

THø
TIÕT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

V¨n - H­êng

V¨n - Hång

V¨n - H­êngb

To¸n - Hiªn

Anh - Bich

To¸n - H»ng

V¨n - Th¶o

Anh - Thu

To¸n - Doanh

Anh - V.Anh

To¸n - Lu©n

2

V¨n - H­êng

To¸n - Hiªn

V¨n - H­êngb

V¨n - Hång

To¸n - H»ng

Anh - Bich

To¸n - Doanh

Anh - Thu

V¨n - Thanh

Anh - V.Anh

To¸n - Lu©n

3

1

V¨n - H­êng

To¸n - Hiªn

Anh - V.Anh

V¨n - Hång

To¸n - H»ng

Anh - Bich

V¨n - Th¶o

To¸n - Thµnh

To¸n - Doanh

V¨n - Thanh

Anh - Thu

2

V¨n - H­êng

To¸n - Hiªn

Anh - V.Anh

V¨n - Hång

To¸n - H»ng

Anh - Bich

V¨n - Th¶o

To¸n - Thµnh

To¸n - Doanh

V¨n - Thanh

Anh - Thu

4

1

To¸n - Lu©n

Anh - V.Anh

To¸n - Hiªn

Anh - Bich

V¨n - ThiÖt

To¸n - H»ng

To¸n - Doanh

To¸n - Thµnh

Anh - Thu

V¨n - Thanh

V¨n - H­êngb

2

To¸n - Lu©n

Anh - V.Anh

To¸n - Hiªn

Anh - Bich

V¨n - ThiÖt

To¸n - H»ng

To¸n - Doanh

To¸n - Thµnh

Anh - Thu

V¨n - Thanh

V¨n - H­êngb

5

1

Anh - Bich

To¸n - Hiªn

Anh - V.Anh

V¨n - Hång

V¨n - ThiÖt

To¸n - H»ng

V¨n - Th¶o

To¸n - Thµnh

Anh - Thu

To¸n - Doanh

V¨n - H­êngb

2

Anh - Bich

V¨n - Hång

Anh - V.Anh

To¸n - Hiªn

V¨n - ThiÖt

To¸n - H»ng

V¨n - Th¶o

Anh - Thu

V¨n - Thanh

To¸n - Doanh

V¨n - H­êngb

6

1

Anh - Bich

Anh - V.Anh

To¸n - Hiªn

V¨n - Hång

To¸n - H»ng

V¨n - ThiÖt

Anh - Thu

V¨n - Th¶o

V¨n - Thanh

To¸n - Doanh

To¸n - Lu©n

2

To¸n - Lu©n

Anh - V.Anh

To¸n - Hiªn

Anh - Bich

To¸n - H»ng

V¨n - ThiÖt

Anh - Thu

V¨n - Th¶o

V¨n - Thanh

To¸n - Doanh

V¨n - H­êngb

7

1

To¸n - Lu©n

V¨n - Hång

V¨n - H­êngb

To¸n - Hiªn

Anh - Bich

V¨n - ThiÖt

To¸n - Doanh

V¨n - Th¶o

V¨n - Thanh

Anh - V.Anh

Anh - Thu

2

V¨n - H­êng

V¨n - Hång

V¨n - H­êngb

To¸n - Hiªn

Anh - Bich

V¨n - ThiÖt

Anh - Thu

V¨n - Th¶o

To¸n - Doanh

Anh - V.Anh

To¸n - Lu©n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện tuần 3

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

2

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

5

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Anh - Bich

 

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

 

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Anh - Bich

 

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

 

Các phòng Bồi giỏi

THỨ

TIẾT

Nhạc

TV

202

Tin

Phòng TT

201

8A

8B

8C

9A

9B

 

 

Lí 9

Anh 9

Sinh 9

Sử 9

Địa

 

Văn 9

 

Văn 9

 

Toán 9

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện tuần 4+5

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Anh - Bich

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Anh - Bich

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

3

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Anh - Bich

Văn - Thiệt

 

Văn - Thảo

Toán - Doanh

 

 

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Anh - Bich

Văn - Thiệt

 

Văn - Thảo

Toán - Doanh

 

 

4

1

Văn - Hư­ờng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Anh - Bich

 

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

2

Văn - Hư­ờng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Anh - Bich

 

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

5

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

 

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

 

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

 

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

 

6

1

 

 

 

 

 

 

Văn - Thảo

Toán - Thành

nghề

Toán - Doanh

 

2

 

 

 

 

 

 

Văn - Thảo

Toán - Thành

nghề

Toán - Doanh

 

7

1

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Văn - Thảo

 

 

Anh - V.Anh

 

2

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Văn - Thảo

 

 

Anh - V.Anh

 

 

Các phòng Bồi giỏi

THỨ

TIẾT

Nhạc

TV

202

Tin

Phòng TT

201

8A

8B

8C

9A

9B

 

 

Lí 9

Anh 9

Sinh 9

Sử 9

Địa

 

Văn 9

 

Văn 9

 

Toán 9

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện tuần 6

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Anh - Bich

Văn - Thảo

Toán - Thành

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

 

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Anh - Bich

Văn - Thảo

Toán - Thành

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Anh - Bich

 

Toán - Hằng

Nghề

Văn - Thảo

 

Toán - Doanh

 

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Anh - Bich

 

Toán - Hằng

 

Văn - Thảo

 

Toán - Doanh

 

6

1

 

 

 

 

Anh - Bich

 

 

Nghề

Nghề

 

 

2

 

 

 

 

Anh - Bich

 

 

 

 

 

 

7

1

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

2

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 8

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

Văn - H­ồng

 

 

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

 

 

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

Văn - H­ồng

 

 

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

 

 

3

1

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Toán-Luân

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Anh-Thu

2

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Toán-Luân

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Anh-Thu

4

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Anh-Thu

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Anh-Thu

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

5

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

Văn - H­ồng

 

 

Nghề

Văn - Thảo

 

 

Toán-Luân

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

Văn - H­ồng

 

 

 

Văn - Thảo

 

 

Toán-Luân

6

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Nghề

Anh-Thu

Anh - V.Anh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thảo

 

Anh-Thu

Anh - V.Anh

Toán-Luân

7

1

Văn - Hư­ờng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn - Thiệt

Anh - Bich

Toán-Luân

Anh-Thu

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

2

Văn - Hư­ờng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Anh - Bich

Toán-Luân

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 9+10

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

Văn - H­ồng

 

 

Văn - Thảo

Nghề

 

 

Toán-Luân

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

Văn - H­ồng

 

 

Văn - Thảo

 

 

 

Toán-Luân

3

1

Anh - Bich

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

2

Anh - Bich

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

4

1

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ờngb

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Toán-Luân

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Anh-Thu

2

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Toán-Luân

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Anh-Thu

5

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

 

 

 

Nghề

Văn - Thảo

 

 

Toán-Luân

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

 

 

 

 

Văn - Thảo

 

 

Toán-Luân

6

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Toán - Thành

Anh-Thu

Anh - V.Anh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Văn - Thảo

Toán - Thành

Anh-Thu

Anh - V.Anh

Toán-Luân

7

1

 

 

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn - Thiệt

Anh - Bich

Toán-Luân

Anh-Thu

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

2

 

 

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Anh - Bich

Toán-Luân

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 11

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Toán - Hằng

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

4

1

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Toán-Luân

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Anh-Thu

2

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn - Thiệt

Toán-Luân

Văn - Thảo

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Anh-Thu

5

1

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

Toán-Luân

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán-Luân

6

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Văn - Thiệt

Toán-Luân

Toán - Thành

Anh-Thu

Anh - V.Anh

Văn-Hườngb

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn - Thảo

Toán - Thành

Anh-Thu

Anh - V.Anh

Văn-Hườngb

7

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Văn - Thiệt

Anh - Bich

Văn - Thảo

Anh-Thu

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Văn - H­ờngb

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Anh - Bich

Văn - Thảo

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 12

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Văn-Hườngb

Toán - Hằng

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

4

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Anh - Bich

Toán - Hằng

Toán-Luân

Toán - Thành

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

2

Văn - Hư­ờng

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Anh - Bich

Toán - Hằng

Toán-Luân

Văn - Thảo

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

5

1

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Toán-Luân

Toán - Thành

Văn-Thanh

Anh - V.Anh

Anh-Thu

2

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Văn - Thảo

Toán - Thành

Văn-Thanh

Anh - V.Anh

Anh-Thu

7

1

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn-Hườngb

Anh - Bich

Văn - Thảo

Anh-Thu

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Toán - Hiền

Văn-Hườngb

Anh - Bich

Văn - Thảo

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 


 

 

 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 16

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Văn-Hườngb

Toán - Hằng

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

4

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Anh - Bich

Toán - Hằng

Toán-Luân

Toán - Thành

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

2

Văn - Hư­ờng

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Anh - Bich

Toán - Hằng

Toán-Luân

Văn - Thảo

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Hườngb

5

1

 

 

 

 

 

 

Nghề

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Toán-Luân

Toán - Thành

Văn-Thanh

Anh - V.Anh

Anh-Thu

2

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Văn - Thảo

Toán - Thành

Văn-Thanh

Anh - V.Anh

Anh-Thu

7

1

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn-Hườngb

Anh - Bich

Văn - Thảo

Anh-Thu

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Toán - Hiền

Văn-Hườngb

Anh - Bich

Văn - Thảo

Anh-Thu

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 18

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Anh - Bich

Toán-Luân

Văn - Thảo

Anh-Thu

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Anh - Bich

Toán-Luân

Văn - Thảo

Anh-Thu

Văn-Thanh

Văn-Hườngb

3

1

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Văn-Hườngb

Toán - Hiền

Văn - Thảo

Toán - Thành

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Anh-Thu

2

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Anh - Bich

Văn-Hườngb

Toán - Hiền

Văn - Thảo

Toán - Thành

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Anh-Thu

4

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

 

 

Anh - Bich

Văn-Hườngb

 

 

Văn-Thanh

 

 

2

Văn - Hư­ờng

Văn - H­ồng

 

 

Anh - Bich

Văn-Hườngb

 

 

Văn-Thanh

 

 

5

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

 

Toán - Hằng

 

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

Toán-Luân

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

 

 

Toán - Hằng

 

Văn - Thảo

Toán - Thành

 

Toán - Doanh

Toán-Luân

6

1

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

 

Toán-Luân

Anh-Thu

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

Văn-Hườngb

2

Anh - Bich

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Toán - Hằng

 

Toán-Luân

Anh-Thu

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

Văn-Hườngb

7

1

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Văn-Hườngb

Anh - Bich

Anh-Thu

Văn - Thảo

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Toán - Hiền

Văn-Hườngb

Anh - Bich

Anh-Thu

Văn - Thảo

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Toán-Luân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

Bồi Sinh8

Bồi Anh 6

Bồi Văn 6

Bồi Toán 6

Bồi Toán 7

Bồi Anh 7

Bồi Địa 8

Bồi Anh8

Bồi Toán 8

Bồi Văn 8

Bồi Văn7, sử8

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ

TR­ƯỜNG THCS AN LỄ

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ tuần 19

 

 

 

THỨ

TIẾT

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

2

1

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Anh - Bich

Văn-Hườngb

Toán - Hiền

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

2

Toán - Trang

Văn - H­ồng

Anh - V.Anh

Anh - Bich

Văn-Hườngb

Toán - Hiền

Anh-Thu

Văn - Thảo

Toán - Doanh

Văn-Thanh

Toán-Luân

3

1

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Văn - Thảo

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Anh-Thu

2

Anh - Bich

Anh - V.Anh

Văn - H­ồng

Toán - Hiền

Toán - Hằng

Văn-Hườngb

Văn - Thảo

Toán - Thành

Văn-Thanh

Toán - Doanh

Anh-Thu

4

1

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Anh - Bich

 

Toán-Luân

Anh-Thu

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

Văn-Hườngb

2

Văn - Hư­ờng

Toán - Trang

Toán - Hiền

Văn - H­ồng

Anh - Bich

 

Toán-Luân

Anh-Thu

Toán - Doanh

Anh - V.Anh

Văn-Hườngb

5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/11/2018 10:34:37 PM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.51 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án TKB buoi 2 năm 2017-2018, Mầm non. .

https://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/tkb-buoi-2-nam-2017-2018.xgiz0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện tuần học ôn đầu nămTHứ
TIếT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B

2
1
Văn - Hường
Văn - Hồng
Văn - Hườngb
Toán - Hiên
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thảo
Anh - Thu
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
Toán - Luân


2
Văn - Hường
Toán - Hiên
Văn - Hườngb
Văn - Hồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
Toán - Doanh
Anh - Thu
Văn - Thanh
Anh - V.Anh
Toán - Luân

3
1
Văn - Hường
Toán - Hiên
Anh - V.Anh
Văn - Hồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
Văn - Thảo
Toán - Thành
Toán - Doanh
Văn - Thanh
Anh - Thu


2
Văn - Hường
Toán - Hiên
Anh - V.Anh
Văn - Hồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
Văn - Thảo
Toán - Thành
Toán - Doanh
Văn - Thanh
Anh - Thu

4
1
Toán - Luân
Anh - V.Anh
Toán - Hiên
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Toán - Doanh
Toán - Thành
Anh - Thu
Văn - Thanh
Văn - Hườngb


2
Toán - Luân
Anh - V.Anh
Toán - Hiên
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Toán - Doanh
Toán - Thành
Anh - Thu
Văn - Thanh
Văn - Hườngb

5
1
Anh - Bich
Toán - Hiên
Anh - V.Anh
Văn - Hồng
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Văn - Thảo
Toán - Thành
Anh - Thu
Toán - Doanh
Văn - Hườngb


2
Anh - Bich
Văn - Hồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiên
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Văn - Thảo
Anh - Thu
Văn - Thanh
Toán - Doanh
Văn - Hườngb

6
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Toán - Hiên
Văn - Hồng
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Anh - Thu
Văn - Thảo
Văn - Thanh
Toán - Doanh
Toán - Luân


2
Toán - Luân
Anh - V.Anh
Toán - Hiên
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Anh - Thu
Văn - Thảo
Văn - Thanh
Toán - Doanh
Văn - Hườngb

7
1
Toán - Luân
Văn - Hồng
Văn - Hườngb
Toán - Hiên
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Doanh
Văn - Thảo
Văn - Thanh
Anh - V.Anh
Anh - Thu


2
Văn - Hường
Văn - Hồng
Văn - Hườngb
Toán - Hiên
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Anh - Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
Toán - Luân


PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ
TRƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện tuần 3