Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm

Đăng ngày 1/26/2013 2:12:20 PM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 8 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quyđịnh dạy thêm, học thêm, Mầm non. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến mọi người tài liệu Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quyđịnh dạy thêm, học thêm .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quyđịnh dạy thêm, học thêm trong thể loại Mầm non được giới thiệu bởi user Tiên Trương Thị Cẩm tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào danh mục Mầm non , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 89 /SGDĐT-GDTrH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2013  V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012, nói thêm   Kính gửi:  - Trưởng phòng GDĐT huyện,

http://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/huong-dan-bo-sung-mot-so-noi-dung-thuc-hien-quy-dinh-day-them-hoc-them.n6owyq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Mầm non


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 89 /SGDĐT-GDTrH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2013

V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012.


Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc Trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã.


Thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quy định DTHT của tỉnh);
Ngày 26/12/2012, Sở GDĐT ban hành văn bản số 1972/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 (gọi tắt là Hướng dẫn 1972);
Nay Sở GDĐT hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy định DTHT của UBND tỉnh như sau:
1. Thời gian dạy thêm trong ngày, tổ chức trong hoặc ngoài nhà trường (mục 4.5, 5.4 của Hướng dẫn 1972), được bổ sung thêm thời gian từ 17g-19g.
2. “Cho phép” các đối tượng dạy thêm (bảo đảm Điều 8 Quy định DTHT của tỉnh) được dạy thêm từ 1 đến 3 học sinh theo hình thức gia sư (dạy tại nhà học sinh). Thời hạn cho phép là một năm học.
2.1. Nếu người dạy thêm đang công tác trong ngành giáo dục của tỉnh thì làm đơn theo mẫu Bm HD-TrH 04.15 gửi hiệu trưởng quản lý giáo viên duyệt cho phép.
2.2. Nếu người dạy thêm không đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh thì làm đơn theo mẫu Bm HD-TrH 04.16 và trình:
- Giám đốc Sở GDĐT duyệt cho phép dạy thêm đối với các trường hợp dạy thêm có nội dung thuộc chương trình THPT hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THPT;
- Trưởng phòng GDĐT duyệt cho phép dạy thêm đối với các trường hợp dạy thêm có nội dung thuộc chương trình TH, THCS hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình THCS.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn bổ sung thực hiện Quy định về DTHT của tỉnh, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ Quy định DTHT của tỉnh, Hướng dẫn 1972 của Sở GDĐT và nội dung văn bản này để triển khai thực hiện trong đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thông tin kịp thời về Sở GDĐT để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng ban Sở GDĐT;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TrH, Sn65.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
DƯƠNG THẾ PHƯƠNG