ÔN TẬP CHƯƠNG 1 – ĐẠI SỐ 9
A / LÝ THUYẾT
1) Định nghĩa, tính chất căn bậc hai
a) Với số dương a, sốđược gọi là căn bậc hai số học của a.
b) Với a ( 0 ta có x = ( 
c) Với hai số a và b không âm, ta có: a < b ( 
d) 
e) xác đinh ( có nghĩa ) 
2) Các công thức biến đổi căn thức
1. 2. (A ( 0, B ( 0)
3. (A ( 0, B > 0) 4. (B ( 0)
5. (A ( 0, B ( 0) (A < 0, B ( 0)
6. (AB ( 0, B ( 0) 7. (A ( 0, A ( B2)
8. (B > 0) 9.(A, B ( 0, A ( B)
3) Căn bậc ba ()3 = = a
Tính chất a/ a < b  < ; b/ = . ; c/ = 
B/ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1
Câu 1: Căn bậc hai số học của 9 là: A. -3 B. 3 C. ± 3 D. 81
Câu 2: Căn bậc hai của 16 là: A. 4 B. - 4 C. 256 D. ± 4
Câu 3: So sánh 5 với ta có kết luận sau:
A. 5> B. 5< C. 5 = D. Không so sánh được
Câu 4: xác định khi và chỉ khi:
A. x > B. x < C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 5: xác định khi và chỉ khi:
A. x ≥ B. x < C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 6: bằng: A. x-1 B. 1-x C. D. (x-1)2
Câu 7:bằng: A. - (2x+1) B. C. 2x+1 D. 
Câu 8: = 5 thì x bằng:
A. 25 B. 5 C. ±5 D. ± 25
Câu 9: bằng:
A. 4xy2 B. - 4xy2 C. 4 D. 4x2y4
Câu 10: Giá trị biểu thức bằng:
A. 1 B. 2 C. 12 D. 
Câu 11: Giá trị biểu thức bằng:
A. -8 B. 8 C. 12 D. -12
Câu12: Giá trị biểu thức bằng:
A. -2 B. 4 C. 0 D. 
Câu13: Kết quả phép tính là:
A. 3 - 2 B. 2 - C.- 2 D. Một kết quả khác
Câu 14: Phương trình = a vô nghiệm với :
A. a < 0 B. a > 0 C. a = 0 D. 
Câu 15: Với giá trị nào của x thì b.thức sau không có nghĩa
A. x < 0 B. x > 0 C. x ≥ 0 D. x ≤ 0
Câu 16: Giá trị biểu thức bằng:
A. 12 B. C. 6 D. 3
Câu 17: Biểu thức có gía trị là:
A. 3 - B. -3 C. 7 D. -1
Câu 18: Biểu thức với b > 0 bằng:
A. B. a2b C. -a2b D. 
Câu 19: Nếu = 4 thì x bằng:
A. x = 11 B. x = - 1 C. x = 121 D. x = 4
Câu 20: Giá trị của x để là:
A. x = 13 B. x =14 C. x =1 D. x =4
Câu 21: Với a > 0, b > 0 thì bằng:
A. 2 B. C. D. 
Câu 22: Biểu thức bằng:
A. B. - C. -2 D. - 2
Câu 23: Giá trị biểu thức bằng:
A. 1 B. - C. -1 D. 
Câu 24: Giá trị biểu thức bằng:
A. B. C. 4 D. 5
Câu 25: Biểu thức xác định khi:
A. x ≤ và x ≠ 0 B. x ≥ và x ≠ 0 C. x ≥ D. x ≤ 
Câu 26: Biểu thức có nghĩa khi:
A