Ôn tập về hình học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Toán

                                    Ôn tập về hình học

I. Muïc tieâu:

- Xaùc ñònh ñöôïc goùc vuoâng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.

- Tính ñöôïc chu vi hình tam giaùc, hình chöõ nhaät, hình vuoâng.

+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4.

- GD tính caån thaän, chính xaùc

II. Ñoà duøng daïy hoïc:

* Baûng phuï, phaán maøu.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:

TG

Nội dung

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

5’

 

 

 

1’

 

7’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

6’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Baøi cuõ:

 

 

2.Ôn tập

a-Giôùi thiệu

b.Luyện tập

Baøi 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 3:

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toång keát -. Daën doø.

 

-Goïi 1 HS leân baûng söûa baøi 2.

Ba  Hs ñoïc baûng chia 3.

- Nhaän xeùt ghi ñieåm.

- Nhaän xeùt baøi cuõ.

. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà.

 

* Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

- Gv yeâu caàu Hs töï laøm.

- Gv môøi 1  Hs ñöùng leân ñoïc vaø chæ teân caùc goùc vuoâng. Moät Hs xaùc ñònh trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng MN.

- Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.

- Gv nhaän xeùt, choát laïi:

* Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

- Gv yeâu caàu Hs neâu caùch tính chu vi hình tam giaùc, hình töù giaùc, hình chöõ nhaät, hình vuoâng.

- Môøi 3 Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû

- Gv nhaän xeùt, choát laïi:

a)  Chu vi hình tam giaùc ABC laø:

12 + 12 + 12 = 36 (cm)

Ñaùp soá: 36 cm.

b)Chu vi hình vuoâng MNPQ laø: 9 x 4 = 36 (cm)

Ñaùp soá: 36 cm.

* Gv môøi 1 Hs yeâu caàu ñeà baøi.

- Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch tính chu vi hình vuoâng.

- Môøi 2  Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû

- Gv nhaän xeùt, choát laïi.

a) Chu vi hình vuoâng

25 x 4 = 100 (cm)

Ñaùp soá: 100cm

*Môøi 1 Hs yeâu caàu ñeà baøi.

- Gv yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch tính chu vi chöõ nhaät, caïnh hình vuoâng.

 

 

 

 

- Gv môøi 2  Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû.

- Gv nhaän xeùt, choát laïi.Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Veà taäp laøm laïi baøi.

Chuaån bò baøi: Ôân taäp veà hình hoïc.

-Học sinh lên bảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.

-Hai  Hs leân baûng söûa baøi.

+ Trong hình beân coù 7 goùc vuoâng.

+ M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng BC.

+ N laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ED

 

-Hs nhaän xeùt.

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Hs nhaéc laïi.

 

-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.

-Ba Hs leân baûng söûa baøi.

-Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

c) Chu vi hình chöõ nhaät laø:

(10 + 8) x 2 =16 (cm)

Ñaùp soá: 36 cm.

Hs söûa baøi ñuùng vaøo vôû.

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Hs caû lôùp laøm vaøo vôû. Hai  em leân baûng söûa baøi.

 

b)  Chieàu roäng hình chöõ nhaät laø:

100 : 2 – 36 = (14 cm)

Ñaùp soá 14 cm.

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-HS nhaéc laïi.

 

 

 

 

 

 

-Hs caû lôùp laøm vaøo vôû. Goïi HS leân baûng söûa baøi.

  Chu vi HCN laø:

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

  Caïnh hình vuoâng laø:

    200 : 4 = 50 (m)

                         Ñaùp soá: 50 m

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/10/2016 10:14:19 AM | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Ôn tập về hình học, Lớp 3. .

https://tailieuhoctap.com/giaoanlop3/on-tap-ve-hinh-hoc.i2al0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Toán
Ôn tập về hình học
I. Mục tiêu:
- Xác định được góc vuông, trung điểm của đoạn thẳng.
- Tính được chu vi hình tam giác, hình chữ nhật, hình vuông.
+ Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4.
- GD tính cẩn thận, chính xác
II. Đồ dùng dạy học:
* Bảng phụ, phấn màu.
III. Các hoạt động dạy - học:
TG
dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học

5’1’

7’

8’
8’6’3’
1. Bài cũ:


2.
a-Giới
b.Luyện tập
Bài 1:

Bài 2:
Bài 3:Bài 4:
3. Tổng kết -. Dặn dò.

-Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.
Ba Hs đọc bảng chia 3.
- Nhận xét ghi điểm.
- Nhận xét bài cũ.
. Giới thiệu và nêu vấn đề.

* Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs tự làm.
- Gv mời 1 Hs đứng lên đọc và chỉ tên các góc vuông. Một Hs xác định trung điểm của đoạn thẳng MN.
- Gv yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- Gv nhận xét, chốt lại:
* Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs nêu cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông.
- Mời 3 Hs lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở
- Gv nhận xét, chốt lại:
a) Chu vi hình tam giác ABC là:
12 + 12 + 12 = 36 (cm)
Đáp số: 36 cm.
b)Chu vi hình vuông MNPQ là: 9 x 4 = 36 (cm)
Đáp số: 36 cm.
* Gv mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu Hs nhắc lại cách tính chu vi hình vuông.
- Mời 2 Hs lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở
- Gv nhận xét, chốt lại.
a) Chu vi hình vuông
25 x 4 = 100 (cm)
Đáp số: 100cm
*Mời 1 Hs yêu cầu đề bài.
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính chu vi chữ nhật, cạnh hình vuông.
- Gv mời 2 Hs lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở.
- Gv nhận xét, chốt lại.Nhận xét tiết học.
- Về tập làm lại bài.
Chuẩn bị bài: tập về hình học.
-Học sinh lên bảng

-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Hai Hs lên bảng sửa bài.
+ Trong hình bên có 7 góc vuông.
+ M là trung điểm của đoạn thẳng BC.
+ N là trung điểm của đoạn thẳng ED

-Hs nhận xét.


-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs nhắc lại.

-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Ba Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
c) Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 8) x 2 =16 (cm)
Đáp số: 36 cm.
Hs sửa bài đúng vào vở.


-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs cả lớp làm vào vở. Hai em lên bảng sửa bài.

b) Chiều rộng hình chữ nhật là:
100 : 2 – 36 = (14 cm)
Đáp số 14 cm.
-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-HS nhắc lại.


-Hs cả lớp làm vào vở. Gọi HS lên bảng sửa bài.
Chu vi HCN là:
(60 + 40) x 2 = 200 (m)
Cạnh hình vuông là:
200 : 4 = 50 (m)
Đáp số: 50 m