PHIẾU BÀI TẬP
I. SỐ HỌC
PHẦN I. Trắc nghiệm
Câu 1 : Nghiệm của phương trình x2 = 1 là
A. 1 B. -1 C. 1 và -1 D. Phương trình vô nghiệm
Câu 2 : Trong các số sau số nào là nghiệm của phương trình 
A. -1 B. 2 C.-2 D.
Câu 3 : Tập nghiệm của phương trình x + 1 = 1 + x có
A. 1 nghiệm B. Vô số nghiệm C. Vô nghiệm
Câu 4 : Giá trị x = -1 là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau
A.4x-1 = 3x-2 B.x + 1 = 2(x-3 ) C. 2(x+1 ) +3 = 2 + x
Câu 5: Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để được kết quả đúng ?
A

B

a) x=-1 là một nghiệm của PT

1)3( x- 1) = 2x -1

b) x= 2 là một nghiệm của PT

2)

c) x= 3 là một nghiệm của PT

3)x2 +x = 04)x2 - x = 0

Câu 6 : Hãy điền vào chỗ trống để được các khẳng định đúng
x+3 = 4- x ………………..= 4-3  x =…………………
x2 -2x -3 = 0  (x+1)(…………………) = 0  x=…………….và x=3
Câu 7 : Tập nghiệm của phương trình 2x = 6 là S= 
A .Đúng B. Sai
PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 8 : Cho phương trình ( m2 - 4 )x + 2 = m
Giải phương trình với m = 1
Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm
Câu 9 : Giải phương trình

Câu 10 : Chứng minh rằng x = 3 là nghiệm của phương trình
2m - 5 = -2x + 6m - 2 với mọi m
Câu 11 : Cho hai phương trình
x2 - 5x + 6 = 0 (1)
x + (x-2)(2x + 1 ) = 2 (2)
a) Chứng minh rằng hai phương trình có nghiệm chung là x=2
b) Chứng minh rằng x=3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2)
c) Hai phương trình (1) và (2) có tương đương với nhau không ? Vì sao ?
Câu 12 : Giải phương trình : 
II. HÌNH HỌC
PHẦN I. Trắc nghiệm
Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng , khẳng định nào sai?
A. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là 
B. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là 
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 2. Nếu AB= 5m, CD=4 dm thì :
a.  b.  c.  dm d. m
Câu 3. Cho biết  và CD=12cm thì độ dài của AB là:
a. 16cm b.16m c.12cm d. 9cm
Câu 4. Cho MN=2cm, PQ=5cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và PQ là:
A. B. cm C. cm D.
Câu 5. Tỉ số của hai đoạn thẳng
Có đơn vị đo.
Phụ thuộc vào đơn vị đo
Không phụ thuộc vào đơn vị đo
Cả ba câu trên đều sai
Câu 6. Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’và C’D’ nếu có tỉ lệ thức
a.  b.  c.  d. 
Câu 7. Cho 4 đoạn thẳng AB=2cm, CD=3cm, A’B’=4cm, C’D’=6cm.
a.Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’và C’D’
b.Hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng C’D’ và A’B’
c.Hai đoạn thẳng AB và A’B’ tỉ lệ với hai đoạn thẳng C’D’ và CD
d. Hai đoạn thẳng AB và C’D’ tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’và CD
PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 8: Tìm x, y, z trong các hình vẽ sau:
Cho DE // BC; AD = 8 cm; BD = 12 cm; AE = x (cm); CE = 15 cm.Cho IJ // FG; HF = 8,4 cm; HG = 14 cm.


Cho BC = 30 cm; KC = 12 cm