1.Cân bằng các PTHH sau
Al + O2 ( Al2O3
CuO + H2 Cu + H2O
Fe2O3 + CO Fe + CO2
S + O2 ( SO2
CaO + H2O ( Ca(OH)2
Cu(OH)2 CuO + H2O
CaO + HCl ( CaCl2 + H2O
CaO + CO2 ( CaCO3
Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3( + NaOH
NaOH + HCl ( NaCl + H2O
NaOH + CO2 ( Na2CO3 + H2O
BaCl2 + Na2SO4 ( BaSO4( + NaCl
SO3 + H2O ( H2SO4
P2O5 + H2O ( H3PO4
P2O5 + NaOH ( Na3PO4 +H2O
N2O5 + Na2O ( 2NaNO3
BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2HCl
HCl + Fe ( FeCl2 + H2
HCl + Ba(OH)2 ( BaCl2 + H2O
HCl + Fe2O3 ( FeCl3 + H2O
HCl + CaCO3 ( CaCl2 + H2O + CO2
Na2O + H2O -> NaOH.
BaO + H2O -> Ba(OH)2
CO2 + H2O -> H2CO3
N2O5 + H2O -> HNO3
P2O5 + H2O -> H3PO4
NO2 + O2 + H2O -> HNO3
SO2 + Br2 + H2O -> H2SO4 + HBr
K2O + P2O5 -> K3PO4
Na2O + N2O5 -> NaNO3
Fe2O3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + H2O
Fe3O4 + HCl -> FeCl2 + FeCl3 + H2O
KOH + FeSO4 -> Fe(OH)2 + K2SO4
Fe(OH)2 + O2 -> Fe2O3 + H2O.
KNO3 -> KNO2 + O2
AgNO3 -> Ag + O2 + NO2
FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2
FeS + O2 -> Fe2O3 + SO2
Cu + O2 + HCl -> CuCl2 + H2O
Fe3O4 + C -> Fe + CO2
Fe2O3 + H2 -> Fe + H2O.
Fe + Cl2 -> FeCl3
Al(NO3)3 -> Al2O3 + NO2 + O2
KMnO4 + HCl -> Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O
Fe 3O4 + Al -> Fe + Al2O3
KOH + Al2(SO4)3 ----> K2SO4 + Al(OH)3
FeO + HNO3 ----> Fe(NO3)3 + NO + H2O

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
FexOy + H2SO4 -> ............... + H2O
FexOy + HCl -> ................. + H2O
FexOy + H2 -> Fe + H2O
Fe + Cl2 -> FeClx
FexOy + Al -> Fe + Al2O3
FexOy + CO -> FeO + CO2

3. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
CxHyOz + O2 ? + H2O
FeS2 + O2 SO2 + ?
Al + ? Al2(SO4)3 + H2
SO3 + ? Na2SO4 + H2O
Fe2(SO4)3 + Cu ? + CuSO4

4. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu ? trong các PT sau:
a, Al(OH)3 ? + H2O
b, Fe + Ag(NO3) ? + 2Ag
c, CuO + HNO3 Cu(NO3)2 + ?
d, ? Cu + ? 2 CuO
5. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)y + H2SO4 Fex(SO4)y + H2O
a, Hãy biện luận để thay x, y (biết x y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập PT hoá học của phản ứng.
b, Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn).
6. Đốt cháy hoàn toàn 16,8 g sắt ( Fe ) trong bình khí Oxi ( O2 ) . Sau phản ứng thu được 23,2 g Ôxit sắt từ ( Fe3O4 ).
Lập phương trình hóa học của phản ứng ?
Tính khối lương khí Oxi tham gia phản ứng ?
Tính số phân tử Oxi ( O2 ) phản ứng nếu có a phân tử Oxit sắt từ ( Fe3O4 ) được tạo ra ?
7: Hợp chất của nguyên tố X hoá trị V với oxi có PTK bằng 142. Tìm công thức hoá học của hợp chất