Ngày soạn : 3 tháng 9 năm 2018
Ngày dạy : 5 tháng 9 năm 2018
Chủ Điểm tháng 9:

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
A. Mục tiêu cần đạt
- Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Biết yêu quý trường mình , tự hào là học sinh của trường, có ý thức phát huy truyền thống.
- Có ý thức vào thói quen thực hiện nội quy của trường về mọi mặt
-Hiểu nhiệm vụ của người học sinh lớp 8
B. Kế họach hoạt động
-Học nội quy và nhiệm vụ năm học
-Bầu ban cán sự , ban chỉ huy đội tạm thời
- Dự khai giảng năm học mới
-Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường
-Thành lập các tổ bộ môn
-Thành lập đội văn nghệ
-Tiếp tục rèn luyện nên nếp
-Tập các bài hát quy định
Hoạt động I: Kiện toàn ban cán sự lớp,học tập nội quy
và nhiệm vụ năm học 2018 -2019
Kiện toàn ban cán sự lớp
I. Yêu cầu :
- Giúp học sinh hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cán bộ lớp
- Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung :
- Thành lập các tổ, nhóm trong lớp (3 tổ)
- Các đội ngũ cán sự lớp và chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ
- Cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp
2. Hình thức :
- Cho học sinh bầu và lựa chọn, giáo viên nghiên cứu hồ sơ học sinh qua sơ yếu lí lịch và học bạ lớp trước.
- Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước tập thể
III. Chuẩn bị hoạt động :
-Giáo viên chuẩn bị sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp:
Dự kiến nhân sự
Lớp trưởng: Hồ Thị Mai An
Lớp phó lao động : Bùi Minh Hiếu Anh
Lớp phó học tập : Nguyễn Huyền Trang
Lớp phó văn thể : Nguyễn Ngọc Linh
Tổ trưởng : Tổ 1: Phạm trà My
Tổ 2: Nguyễn thị Thùy Linh
Tổ 3: Nguyễn Mai Linh
Quy định nhiệm vụ cán bộ lớp
IV. Tiến hành hoạt động :
Giáo viên giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp
Nêu nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp
Các học sinh giới thiệu nhân sự, ứng cử ,đề cử ->bình bầu
Ban kiểm phiếu làm việc,->công bố kết quả .
Đại diện ban cán sự hứa trước lớp
- Cả lớp hát tập thể bài “ Lớp chúng mình
Học tập nhiệm vụ năm học
I. Yêu cầu giáo dục :
- Giúp học sinh biết vị trí và nhiệm vụ của mình trong năm học mới.
- Có ý thức tự giác ,quyết tâm cao trong học tập
- biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới
II. Nội dung và hình thức hoạt động :
1. Nội dung :
- Xác định vị trí quan trọng của năm học mới.
- Nhiệm vụ năm học
2. Hình thức :
- Học sinh trao đổi, thảo luận
III. Tiến hành hoạt động
- GV đọc nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
IV. Kết thúc hoạt động :
- Giáo viên tuyên dương lớp về tinh thần sinh hoạt
- Nhắc nhở nắm vững nội quy, nhiệm vụ năm học
- Tuyên dương các em có ý thức xây dựng tập thể
- Động viên cả lớp phân đấu tố
Hoạt động II :
Xây dựng kế hoạch
phát huy truyền thống Của nhà trường

I.Yêu cầu giáo dục :
Giúp học sinh :
- Củng cố khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường , những tấm gương dạy tốt của thầy cô và gương học tốt của học sinh
- Tự hào,phát huy tuyền thống tốt đẹp của trường , bằng việc phấn đấu học tập và tu dưỡng tốt.
II. Chuẩn bị hoạt động:
Sưu tầm các mẫu chuyện bài hát về thầy cô, trường lớp .
Các câu hổi câu đố và đáp án về truyền thống của trường lớp
GVCN nêu yêu cầu và nội dung và hình thức hoạt động
Lựa chon đội hình thi đấu , cử ban giấm khảo và người điều khiển chương trình
III. Tiến hành hoạt động :
Hát tập thể bài hát truyền thống của trường
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do , giới thiệu đại biểu, nêu chương trình hoạt động
Ban giảm khảo nêu thể lệ thi và cách chấm điểm
Thực hiên cuộc thi :
+ Thi hiểu biết về truyền thống của trường
-HS lần lượt thảo luận các câu hỏi theo tổ :
1-Hãy nêu các truyền thống tốt đẹp của trường