Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH

TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

 

 

 

 

 

 

MÔN SINH HỌC

ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu hành nội bộ

 

 

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP 6

CẢ NĂM 37 tuần

HỌC KÌ I: 19 tuần, 36 tiết

HỌC KÌ II: 18 tuần, 34 tiết

 

HỌC KÌ I

TIẾT

BÀI

MỞ ĐẦU SINH HỌC- ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT (3LT)

1

Đặc điểm của cơ thể sống – Nhiệm vụ sinh hoc

2

Đặc điểm chung của TV

3

Có phải tất cả TV đều có hoa ?

CHƯƠNG I : TẾ BÀO THỰC VẬT ( 2 LT, 2TH)

4

Thực hành  : Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng

5

Thực hành : Quan sát tế bào thực vật

6

Cấu tạo tế bào thực vật

7

Sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật

CHƯƠNG II : RỄ ( 4 LT, 1 TH)

8

Các loại rễ , các miền của rễ

9

Cấu tạo miền hút của rễ

10

Sự hút nước và muối khoáng của rễ

11

Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

12

Thực hành : Quan sát biến dạng của rễ

CHƯƠNG III : THÂN ( 5LT,  1 TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)

13

Cấu tạo ngoài của thân

14

Thân dài ra do đâu ?

15

Cấu tạo trong của thân non

16

Thân to ra do đâu ?

17

Vận chuyển các chất trong thân

18

Thực hành : Quan sát biến dạng của thân

19

Ôn tập

20

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG IV : LÁ ( 7 LT, 1 BT, 1TH )

21

Đặc điểm bên ngoài của lá

22

Cấu tạo trong của phiến lá

23

Quang hợp

24

Quang hợp (tiếp theo)

25

Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp- ý nghĩa của quang hợp

26

Cây có hô hấp không ?

27

Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

28

Thực hành quan sát biến dạng của lá

29

Bài tập ( sửa một số BT trong vở BT sinh học 6- NXB GD- 2006)

CHƯƠNG V : SINH SẢN SINH DƯỠNG

( 2LT -1ÔN TẬP - 1 KT)

30

Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

31

Sinh sản sinh dưỡng do người

32

Ôn tập HKI

33

Kiểm tra HKI

 

CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (5LT)

34

Cấu tạo và chức năng của hoa

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

35

Các loại hoa

36

Thụ phấn

HỌC KÌ II

37

Thụ phấn (tiếp theo)

38

Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

 

CHƯƠNG VII : QUẢ VÀ HẠT ( 4 LT- 2 ÔN TẬP)

39

Các loại quả

40

Hạt và các bộ phận của hạt

41

Phát tán của quả và hạt

42

Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm

43

Tổng kết về cây có hoa

44

Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

 

CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT (9LT- 1 ôn tập -1 KT)

45

Tảo

46

Rêu -  Cây rêu

47

Quyết- Cây dương xỉ

48

Ôn tập

49

Kiểm tra 1 tiết

50

Hạt trần – Cây thông

51

Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

52

Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

53

Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

54

Sự phát triển của giới TV

55

Nguồn gốc cây trồng

 

CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ( 5LT)

56

Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

57

Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

58

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người

59

Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người (tiếp theo)

60

Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

CHƯƠNG X : VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y

( 4LT, 1BT, 3TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)

61

Vi khuẩn

62

Nấm

63

Nấm (tiếp theo)

64

Địa y

65

Bài tập ( sửa một số BT trong vở BT sinh học 6- NXB GD- 2006)

66

Ôn tập HKII

67

Kiểm tra HKII

68

Thực hành tham quan thiên nhiên

69

Thực hành tham quan thiên nhiên (tiếp theo)

70

Thực hành tham quan thiên nhiên (tiếp theo)

 

 

 

 

 

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP 7

CẢ NĂM 37 tuần

HỌC KÌ I : 19 tuần, 36 tiết

HỌC KÌ II : 18 tuần, 34 tiết

 

HỌC KÌ I

TIẾT

                                             BÀI

 

MỞ ĐẦU (2LT)

1

Thế giới động vật đa dạng và phong phú

2

Phân biệt động vật với thực vật- Đặc điểm chung của động vật

 

CHƯƠNG I : NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH ( 4LT- 1TH)

3

Thực hành  : Quan sát một số động vật nguyên sinh

4

Trùng roi

5

Trùng biến hình và trùng giày

6

Trùng kiết lị và trùng sốt rét

7

Đặc điểm chung- Vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

 

CHƯƠNG II : NGÀNH RUỘT KHOANG (3LT )

8

Thủy tức

9

Đa dạng của ngành Ruột khoang

10

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

 

CHƯƠNG III : CÁC NGÀNH GIUN ( 6LT- 1TH- 1KT)

11

Sán lá gan

12

Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

13

Giun đũa

14

Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn

15

Giun đất

16

Thực hành : Mổ và quan sát giun đất

17

Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

18

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG IV : NGÀNH THÂN MỀM (3LT-1TH)

19

Trai sông

20

Một số thân mềm khác

21

Thực hành : Quan sát một số thân mềm

22

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

 

CHƯƠNG V: NGÀNH CHÂN KHỚP (6 LT – 2 TH)

 

Lớp Giáp xác

23

Tôm sông

24

Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông

25

Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

 

Lớp Hình nhện

26

Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

 

Lớp Sâu bọ

27

Châu chấu

28

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

29

Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ

30

Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

 

CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG(17LT- 1BT - 4TH- 1 ÔN TẬP- 2KT)

 

Các lớp Cá

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

31

Cá chép

32

Ôn tập HKI

33

Kiểm tra HKI

34

Thực hành : Mổ cá

35

Cấu tạo trong của cá chép

36

Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá

                                              HỌC KỲ II

 

Lớp Lưỡng cư

37

Ếch đồng

38

Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

39

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

 

Lớp Bò sát

40

Thằn lằn bóng đuôi dài

41

Cấu tạo trong của thằn lằn

42

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

 

Lớp Chim

43

Chim bồ câu

44

Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

45

Cấu tạo trong của chim bồ câu

46

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

 

Lớp Thú (Lớp Có vú)

47

Thỏ

48

Cấu tạo trong của thỏ

49

Đa dạng của lớp Thú

Bộ Thú huyệt , Bộ Thú túi

50

Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)

Bộ Dơi và bộ Cá voi

51

Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)

Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

52

Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo)

Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

53

Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Chim – của Thú

54

Bài tập

55

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HÓA CỦA ĐỘNG VẬT ( 4 LT )

56

Môi trường sống và sự vận động, di chuyển

57

Tiến hóa về tổ chức cơ thể

58

Tiến hóa về sinh sản

59

Cây phát sinh giới Động vật

 

CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI ( 4LT – 5 TH – 1ÔN TẬP – 1KT)

60

Đa dạng sinh học

61

Đa dạng sinh học (tiếp theo)

62

Biện pháp đấu tranh sinh học

63

Động vật quý hiếm

64

Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

65

Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng kinh tế ở địa phương (tiếp theo)

66

Ôn tập HKII

67

Kiểm tra HKII

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

68

Tham quan thiên nhiên

69

Tham quan thiên nhiên (tiếp theo)

70

Tham quan thiên nhiên (tiếp theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP 8

CẢ NĂM 37 tuần

HỌC KÌ I : 19 tuần, 36 tiết

HỌC KÌ II : 18 tuần, 34 tiết

 

HỌC KÌ I

TIẾT

                                              BÀI

1

Bài mở đầu

 

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI (4LT – 1TH )

2

Cấu tạo cơ thể người

3

Tế bào

4

5

Thực hành: Quan sát tế bào và mô

6

Phản xạ

 

CHƯƠNG II: SỰ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ (5LT – 1TH)

7

Bộ xương

8

Cấu tạo và tính chất của xương

9

Cấu tạo và tính chất của cơ

10

Hoạt động của cơ

11

Tiến hóa  của hệ vận động - Vệ sinh hệ vận động

12

Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương

 

CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN (6LT – 1TH – 1KT)

13

Máu và môi trường trong cơ thể

14

Bạch cầu – miễn dịch

15

Đông máu và nguyên tắc truyền máu

16

Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết

17

Tim và mạch máu

18

Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn

19

Thực hành : Sơ cứu cầm máu

20

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP ( 3LT – 1TH )

21

Hô hấp và các cơ quan hô hấp

22

Hoạt động hô hấp

23

Vê sinh hô hấp

24

Thực hành hô hấp nhân tạo

 

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA ( 5LT – 1BT – 1TH - 1ÔN TẬP – 1 KT )

25

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

26

Tiêu hóa ở khoang miệng

27

Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

28

Tiêu hóa ở dạ dày

29

Tiêu hóa ở ruột non

30

Hấp thụ dinh dưỡng và thải phân – Vệ sinh tiêu hóa

31

Bài tập

32

Ôn tập HKI

33

Kiểm tra HKI

 

CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ( 5LT – 1TH)

34

Trao đổi chất

35

Chuyển hóa

36

Thân nhiệt

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

                                           HỌC KÌ  II

37

Vitamin và muối khoáng

38

Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần

39

Thực hành: Phân tích một khẩu phần cho trước

 

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT (3LT)

40

Bài tiết và cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu

41

Bài tiết nước tiểu

42

Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

 

CHƯƠNG VIII: DA ( 2LT )

43

Cấu tạo và chức năng của da

44

Vệ sinh da

 

CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

( 11LT – 1TH – 1KT)

45

Giới thiệu chung hệ thần kinh

46

Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

47

Dây thần kinh tủy

48

Trụ não, Tiểu não, não trung gian

49

Đại não

50

Hệ thần kinh sinh dưỡng

51

Cơ quan phân tích thị giác

52

Vệ sinh mắt

53

Cơ quan phân tích thính giác

54

Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

55

Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

56

Vệ sinh hệ thần kinh

57

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG X: NỘI TIẾT ( 5LT)

58

Giới thiệu chung về tuyến nội tiết

59

Tuyến yên, tuyến giáp

60

Tuyến tụy và tuyến trên thận

61

Tuyến sinh dục

62

Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

 

CHƯƠNG XI: SINH SẢN (5LT – 1BT – 1ÔN TẬP – 1KT )

63

Cơ quan sinh dục nam, cơ quan sinh dục nữ

64

Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai

65

Bài tập

66

Ôn tập HKII

67

Kiểm tra HKII

68

Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

69

Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục)

70

Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

LỚP : 9

CẢ NĂM 37 tuần

HỌC KÌ I : 19 tuần – 36 tiết

HỌC KÌ II : 18 tuần – 34 tiết

 

HỌC KÌ I

PHẦN I. DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

TIẾT

                                BÀI

 

CHƯƠNG I.  CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN ( 5LT – 1BT – 1TH )

1

Menđen và Di truyền học

2

Lai một cặp tính trạng

3

Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)

4

Lai hai cặp tính trạng

5

Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

6

Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

7

Bài tập

 

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ (6LT – 1TH)

8

Nhiễm sắc thể

9

Nguyên phân

10

Giảm phân

11

Phát sinh giao tử và thụ tinh

12

Cơ chế xác định giới tính

13

Di truyền liên kết

14

Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

 

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN ( 5 LT – 1TH – 1KT )

15

ADN

16

ADN và bản chất của gen

17

Mối quan hệ giữa gen và ARN

18

Prôtein

19

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

20

Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

21

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ (5LT – 2TH)

22

Đột biến gen

23

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

24

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

25

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

26

Thường biến

27

Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

28

Thực hành: Quan sát thường biến

 

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI (3LT – 1ÔN TẬP – 1KT)

29

Phương pháp nghiên cứu di truyền người

30

Bệnh và tật di truyền ở người

31

Di truyền học với con người

32

Ôn tập HKI

33

Kiểm tra HKI

 

CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC (7 LT – 2TH )

34

Công nghệ tế bào

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

35

Công nghệ gen

36

Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

HỌC KÌ II

37

Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần

38

Ưu thế lai

39

Các phương pháp chọn lọc

40

Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

41

Thực hành: Tập dược thao tác giao phấn

      42

Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

                                         PHẦN II. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG (4LT – 2TH)

43

Môi trường và các nhân tố sinh thái

44

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật

45

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

46

Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

47

Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

48

Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

 

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI ( 4LT – 2TH – 1KT)

49

Quần thể sinh vật

50

Quần thể người

51

Quần xã sinh vật

52

Hệ sinh thái

53

Kiểm tra 1 tiết

54

Thực hành: Hệ sinh thái

55

Thực hành: Hệ sinh thái (tiếp theo)

 

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG ( 3LT – 2TH  )

56

Tác động của con người đối với môi trường

57

Ô nhiễm môi trường

58

Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

59

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

60

Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (tiếp theo)

 

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ( 3LT – 1TH – 1 BT – 4 ÔN TẬP – 1KT )

61

Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

62

Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

63

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Luật bảo vệ môi trường

64

Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường

65

Bài tập

66

Ôn tập HKII

67

Kiểm tra HKII

68

Tổng kết chương trình toàn cấp

69

Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

70

Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

 

 

 

 

                                                                     1


                                 Phân phối chương trình môn Sinh học cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 12. Sự biến đổi chất

Đăng ngày 3/29/2018 3:43:22 PM | Thể loại: Hóa học 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.34 M | File type: doc
2 lần xem

giáo án Bài 12. Sự biến đổi chất, Hóa học 8. .

http://tailieuhoctap.com/giaoanhoahoc8/bai-12-su-bien-doi-chat.2ntz0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hóa học 8
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
TRUNG HỌC CƠ SỞMÔN SINH HỌC
ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2010-2011
Lưu hành nội bộLỚP 6
CẢ NĂM 37 tuần
HỌC KÌ I: 19 tuần, 36 tiết
HỌC KÌ II: 18 tuần, 34 tiết

HỌC KÌ I

TIẾT
BÀI

MỞ ĐẦU SINH HỌC- ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT (3LT)

1
Đặc điểm của cơ thể sống – Nhiệm vụ sinh hoc

2
Đặc điểm chung của TV

3
Có phải tất cả TV đều có hoa ?

CHƯƠNG I : TẾ BÀO THỰC VẬT ( 2 LT, 2TH)

4
Thực hành : Kính lúp , kính hiển vi và cách sử dụng

5
Thực hành : Quan sát tế bào thực vật

6
Cấu tạo tế bào thực vật

7
Sự lớn lên và phân chia tế bào thực vật

CHƯƠNG II : RỄ ( 4 LT, 1 TH)

8
Các loại rễ , các miền của rễ

9
Cấu tạo miền hút của rễ

10
Sự hút nước và muối khoáng của rễ

11
Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo)

12
Thực hành : Quan sát biến dạng của rễ

CHƯƠNG III : THÂN ( 5LT, 1 TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)

13
Cấu tạo ngoài của thân

14
Thân dài ra do đâu ?

15
Cấu tạo trong của thân non

16
Thân to ra do đâu ?

17
Vận chuyển các chất trong thân

18
Thực hành : Quan sát biến dạng của thân

19
Ôn tập

20
Kiểm tra 1 tiết


CHƯƠNG IV : LÁ ( 7 LT, 1 BT, 1TH )

21
Đặc điểm bên ngoài của lá

22
Cấu tạo trong của phiến lá

23
Quang hợp

24
Quang hợp (tiếp theo)

25
Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp- ý nghĩa của quang hợp

26
Cây có hô hấp không ?

27
Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

28
Thực hành quan sát biến dạng của lá

29
Bài tập ( sửa một số BT trong vở BT sinh học 6- NXB GD- 2006)

CHƯƠNG V : SINH SẢN SINH DƯỠNG
( 2LT -1ÔN TẬP - 1 KT)

30
Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

31
Sinh sản sinh dưỡng do người

32
Ôn tập HKI

33
Kiểm tra HKI


CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH (5LT)

34
Cấu tạo và chức năng của hoa

35
Các loại hoa

36
Thụ phấn

HỌC KÌ II

37
Thụ phấn (tiếp theo)

38
Thụ tinh, kết hạt và tạo quả


CHƯƠNG VII : QUẢ VÀ HẠT ( 4 LT- 2 ÔN TẬP)

39
Các loại quả

40
Hạt và các bộ phận của hạt

41
Phát tán của quả và hạt

42
Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm

43
Tổng kết về cây có hoa

44
Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)


CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT (9LT- 1 ôn tập -1 KT)

45
Tảo

46
Rêu - Cây rêu

47
Quyết- Cây dương xỉ

48
Ôn tập

49
Kiểm tra 1 tiết

50
Hạt trần – Cây thông

51
Hạt kín – Đặc điểm của thực vật hạt kín

52
Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

53
Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

54
Sự phát triển của giới TV

55
Nguồn gốc cây trồng


CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ( 5LT)

56
Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

57
Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

58
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người

59
Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đới sống con người (tiếp theo)

60
Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

CHƯƠNG X : VI KHUẨN – NẤM – ĐỊA Y
( 4LT, 1BT, 3TH, 1 ÔN TẬP, 1 KT)

61
Vi khuẩn

62
Nấm

63
Nấm (tiếp theo)

64
Địa y

65
Bài