Bài tập hoá học
BT lập công thức hoá học và PT hoá học
1. Cho biết công thức hoá học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4) và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau: X2(SO4)3; H3Y. Hãy chọn công thức h2 nào đúng cho hợp chất của X, Y trong số các công thức sau đây:
A. XY2 B. Y2X C. XY D. X2Y2 E. X3Y2
2. Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Ag(I), Mg, Zn và Fe (III) lần lượt liên kết với :
a, Nhóm (NO3) b, Nhóm (PO4)
3. Công thức hoá học của 1 số hợp chất của nhôm viết như sau:
AlCl4, AlNO3, Al2O3, AlS, Al3(SO4)2, Al(OH)2, Al2(PO4)3. Trong đó chỉ có 1 công thức đúng. Cho biết lưu huỳnh có hoá trị II.
4. Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp đặt vào chỗ có dấu ? trong các PT sau:
a, ? Al(OH)3 ? + H2O
b, Fe + ? Ag(NO3) ? + 2Ag
c, CuO + ? HNO3 Cu(NO3)2 + ?
d, ? Cu + ? 2 CuO
5. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)y + H2SO4 Fex(SO4)y + H2O
a, Hãy biện luận để thay x, y (biết x y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập PT hoá học của phản ứng.
b, Cho biết tỉ lệ số phân tử của 4 cặp chất trong phản ứng (tuỳ chọn).
6. Trong 1 bình kín có dung tích 56 lit chứa N2 và H2 ở O0C gây ra 200 atm. Tìm số mol mỗi khí có trong hỗn hợp, biết tỉ lệ số mol N2: H2 = 1: 4.
7. Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7: 20. Công thức của oxit là:
A. N2O B. N2O3 C. NO2 D. N2O5
BT về mol
9. Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau:
a, 0,6 N nguyên tử O b, 1,8 phân tử N2
c, 24.1023 phân tử H2O d, 1,44.1023 phân tử CO2
10. Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:
a, Là bao nhiêu mol phân tử oxi?
b, Có khối lượng là bao nhiêu gam?
c, Có thể tích là bao nhiêu lit (đktc)?
11. Trường hợp nào sau đây chứa 1 khối lượng hiđro ít nhất:
A. 6. 1023 phân tử H2 B. 3. 1023 phân tử H2O
C. 0,6 g CH4 D. 1,5 g NH4Cl
BT về tỉ khối
12. Trong các dịp lễ hội, em thường thấy các trường thả bóng. Những quả bóng đó bơm bằng những khí gì? Em hãy giải thích khi bơm các khí đó thì quả bóng bay lên được, còn bơm không khí vào thì quả bóng không bay lên được.
13. Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lit. Sau đó, người ta dùng khí cacbonic để đẩy không khí ra khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng? Biết rằng khí CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

Bài tập tính theo PT
14. Đốt cháy 3,25 g một mẫu lưu huỳnh không tinh khiết trong khí oxi dư, người ta thu được 2,24 lit