Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

 

                             §2 HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU

A. MUÏC TIEÂU

       -Hoïc sinh hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau bieát vieát kyù hieäu veà söï baèng nhau cuûa hai tam giaùc theo quy öôùc vieát teân caùc ñænh töông öùng theo cuøng moät thöù töï.

       -Bieát söû duïng ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau ñeå suy ra caùc ñoaïn thaúng baèng nhau, caùc goùc baèng nhau.

       -Reøn luyeän khaû naêng phaùn ñoaùn, nhaän xeùt.

B. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH

- GV: Thöôùc thaúng, compa, thước đo độ, phaán maøu, baûng phuï ghi baøi taäp.

- HS: Thöôùc thaúng, compa, thöôùc ño ñoä.

C. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC

Hoaït ñoäng cuûa GV

Hoaït ñoäng cuûa HS

Nội dung

                                                  Hoaït ñoäng 1: KIEÅM TRA

 

 

    Cho hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’(gv treo bảng phụ)

 

 

 

 

 

 

 

A AB=---cm, AC =---cm,BC =---cm

    A’B’=---cm,A’C’=---cm,B’C’=---cm

= ---- 0, = ----0, = ---- 0

=----0 , ----0 , =-------0

     GV yeâu caàu HS hãy dùng thước chia khoảng và thước đo góc lên thực hiện đo các cạnh và các góc của hai tam giác và ghi kết quả

     GV yeâu caàu HS khaùc leân ño kieåm tra.

      GV nhaän xeùt cho ñieåm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HS leân baûng thöïc hieän ño caùc caïnh vaø goùc cuûa hai tam giaùc.

Ghi keát quaû:

A  AB=---cm, AC =---cm,

                                  BC =---cm

    A’B’=---cm,A’C’=--cm,

C                           B’C’=---cm

 = ---0, = ---0, = --- 0

=---0 , =---0 , =---0

HS khaùc leân ño laïi:

HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn

 


Với kết quả trên em có nhận xét gì về cạnh và góc của hai tam giác

 Hai tam giaùc ABC vaø A’B’C’ nhö vaäy ñöôïc goïi laø hai tam giaùc baèng nhau để hiểu rõ hơn ta đi vào nội dung của bài học hôm nay bài 2 : Hai tam giác bằng nhau

A  AB= A’B’, AC =,A’C’,

                              BC = B’C’

       = , = ,

 

 

 

C                   

 

 

 

                                               Hoaït ñoäng 2: 1) ÑÒNH NGHÓA

 

 

       ABC vaø A’B’C’ treân coù maáy yeáu toá baèng nhau?

maáy yeáu toá veà caïnh?

maáy yeáu toá veà goùc?

 

GV ghi baûng:

ABC vaø A’B’C’ coù:

AB=A’B’,AC=A’C’,BC = B’C’

= , = , = ABC vaø A’B’C’ laø hai tam giaùc baèng nhau.

        GV giôùi thieäu ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø ñænh A’.

- GV yeâu caàu HS tìm ñænh töông öùng vôùi ñænh B? ñænh C?

- GV giôùi thieäu goùc töông öùng vôùi goùc A laø goùc A’. Tìm goùc töông öùng vôùi goùc B? goùc C?

- Giôùi thieäu caïnh töông öùng vôùi caïnh AB laø caïnh A’B’.

Tìm caïnh töông öùng vôùi caïnh AC, BC?

GV hoûi:Thế nào là hai tam giaùc baèng nhau ?

    Ví dụ ta ghi  ADE = PQO

không cần đo đạc để kiểm nghiệm các cạnh, các góc nhưng ta vẫn tìm được các cạnh, các góc bằng nhau ta ddi vaof 2/kí hi

HS: ABC vaø A’B’C’ treân coù 6 yeáu toá baèng nhau

3 yeáu toá veà caïnh

3 yeáu toá veà goùc.

 

 

 

 

 

 

 

Đænh töông öùng vôùi ñænh B là B’,ñænh tương ứng với đỉnh C là C’

 

  vaø , vaø   goïi laø hai goùc töông öùng.

 

  Hai caïnh AB vaø A’B’, AC vaø A’C’, BC vaø B’C’ goïi laø hai caïnh töông öùng.

HS traû lôøi:

- 2 HS ñoïc laïi ÑN trong SGK Tr 110.

 

 

 

 

 

 

 

ABC vaø A’B’C’ coù:

AB=A’B’,AC=A’C’,BC = B’C’

= , = , =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc caïnh töông öùng baèng nhau, caùc goùc töông öùng baèng nhau.

 


ệu

 

 

                                                  Hoaït ñoäng 3: 2) KÍ HIEÄU

 

 

GV nhaán maïnh:

   Ngöôøi ta qui öôùc khi kí hieäu

söï baèng nhau cuûa hai tam

giaùc, caùc chöõ caùi chæ teân caùc

ñænh töông öùng ñöôïc vieát

theo cuøng thöù töï.

 

  ABC = A’B’C’ neáu :

     AB=A’B’,AC= A’C’,

                BC = B’C’

    = , = , =

 

 

Cho HS laøm ?2

 (Ñöa ?2 leân baûng phuï)

Yêu cầu hs đọc đề bài, sau đó yêu cầu hs làm bài theo nhóm

 

 

 

 

Cho HS laøm ?3

(Ñöa ?3 leân baûng phuï)

Cho ABC = DEF thì töông öùng vôùi goùc naøo? Haõy tính cuûa ABC. Töø ñoù tìm soá ño .

ABC coù:

+ + = 1800 (ñònh lyù toång ba goùc cuûa tam giác)

+ 700 + 500 = 1800

= 1800 - 1200 = 600

    Caïnh BC töông öùng vôùi caïnh naøo?

 

Baøi 2: Caùc caâu sau ñuùng hay sai. ().

1) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù saùu caïnh baèng nhau, saùu goùc baèng nhau.

2) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù caùc caïnh baèng nhau, caùc goùc baèng nhau.

 

Nhóm1, 2, 3 câu hỏi a

Nhóm 4, 5, 6 câu hỏi b

Nhóm 7, 8, 9 câu hỏi c

 

 

 

 

 

 

HS: töông öùng vôùi .

Caïnh BC töông öùng vôùi caïnh EF.

Moät HS leân baûng laøm:

HS1:

 

 

 

 

 

HS2:

 

 

 

 

Sai

 

 

Sai

 

?2 /111 (SGK)

a) ABC = MNP

b) Ñænh töông öùng vôùi ñænh A laø Ñænh M. Goùc töông öùng vôùi goùc N laø goùc B. Caïnh töông öùng vôùi caïnh AC laø caïnh MP.

c) ACB = MPN

AC = MP

=

?3   /111 (SGK)

 

 

 

  =  = 600

 

 

 

 

BC = EF = 3


3 3) Hai tam giaùc baèng nhau laø hai tam giaùc coù dieän tích baèng nhau.

   GV coù theå ñöa phaûn ví duï cho moãi caâu sai.

Baøi 3: Cho XEF = MNP

XE 3 cm; XF = 4 cm; NP = 3, 5 cm

Tính chu vi moãi tam giaùc.

* Ñaàu baøi cho gì, hoûi gì? Caùch tính nhö theá naøo?

 

Sai

 

 

 

 

XEF = MNP (gt)

XE = MN; XF = MP; EF = NP

maø XE = 3 cm; XF = 4 cm;

NP = 3, 5 cm

EF = 3, 5 cm

MN = 3 cm

MP = 4 cm

Chu vi XEF = XE + XF + EF

= 3 + 4 + 3, 5 = 10,5 cm

Chu vi MNP = MN + NP + MP

= 3 + 3, 5 + 4 = 10,5 cm

 

Hoaït ñoäng 4: DAËN DOØ

- Hoïc thuoäc, hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng nhau.

- Bieát vieát lí hieäu 2 tam giaùc baèng nhau moät caùch chính xaùc.

Laøm caùc baøi taäp: 11; 12; 13; 14 trang 112 SGK.

Baøi taäp: 19; 20; 21 trang 100 SBT.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau ( 3 cột )

Đăng ngày 11/18/2008 12:48:19 PM | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 10 | Lần xem: 114 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
114 lần xem

giáo án Bài 2. Hai tam giác bằng nhau ( 3 cột ), Hình học 6. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người tài liệu Bài 2. Hai tam giác bằng nhau ( 3 cột ) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài 2. Hai tam giác bằng nhau ( 3 cột ) thuộc chuyên mục Hình học 6 được giới thiệu bởi thành viên Dũ Huỳnh Văn tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Hình học 6 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán học 6 Hình học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập §2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU A, tiếp theo là MỤC TIÊU -Học sinh hiểu khái niệm hai tam giác bằng nhau biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước viết tên những đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự, tiếp theo là -Biết sử dụng khái niệm hai tam giác bằng nhau để suy ra những đoạn thẳng bằng nhau, những góc bằng nhau, cho biết thêm -Rèn luyện khả năng phán đoán, nhận xét, tiếp theo là B, ngoài ra CHUẨN

http://tailieuhoctap.com/giaoanhinhhoc6/bai-2-hai-tam-giac-bang-nhau-3-cot.1gnvtq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hình học 6
§2 HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU
A. MỤC TIÊU
-Học sinh hiểu định nghĩa hai tam giác bằng nhau biết viết ký hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác theo quy ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng một thứ tự.
-Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác bằng nhau để suy ra các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau.
-Rèn luyện khả năng phán đoán, nhận xét.
B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- GV: Thước thẳng, compa, đo độ, phấn màu, bảng phụ ghi bài tập.
- HS: Thước thẳng, compa, thước đo độ.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
dung

 Hoạt động 1: KIỂM TRA Cho hai tam giác ABC và A’B’C’(gv treo phụ)A AB=---cm, AC =---cm,BC =---cm
A’B’=---cm,A’C’=---cm,B’C’=---cm
= ---- 0, = ----0= ---- 0
0 , 0 , 0
GV yêu cầu HS hãy dùng