quy chế hoạt động công đoàn cơ sở

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

CÔNG ĐOÀN GD TUYÊN HÓA

CĐ TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                          

                                                                           Văn Hóa, ngày 14/01/2014

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

 NHIỆM KỲ 2013 - 2018

 

          - Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam

        - Căn cứ quy chế của BCH công đoàn  ngành giáo dục

- n cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở.

- Căn c ngh quyết đại hi Công đoàn Trường THCS Văn Hóa NK 2013-2018

          BCH công đoàn trường THCS Văn Hóa xây dựng quy chế hoạt động của Công đoàn Trường THCS Văn Hóa nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

                  

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

         

Điều 1: Quy chế hoạt động của CĐ trường THCS Văn Hóa được áp dụng cho toàn thể CNVC LĐ thuộc CĐ trường THCS Văn Hóa nhiệm kỳ 2013-2018

          Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện.

          Điều 2: Quy chế này quy định chế độ làm việc của BCH Công đoàn, của đoàn viên lao động Trường THCS Văn Hóa, các mối quan hệ phối hợp. Hoạt động của uỷ ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân. Quản lý tài chính công đoàn.

          

CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCH CÔNG ĐOÀN

          

Điều 3: BCH Công đoàn trường THCS Văn Hóa có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của công đoàn THCS Văn Hóa theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam. BCH Công đoàn có trách nhiệm và quyền hạn:

          - Quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ biện pháp thực hiện công tác công đoàn hàng năm, từng thời kỳ trên cơ sở Nghị Quyết của Đảng và công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội công đoàn Giáo dục Tuyên Hóa và nhiệm vụ hàng năm của chuyên môn.

          - Thảo luận và cho ý kiến v chủ trương, biện pháp tham gia quản lý đơn vị, những vấn đề mới, quan trọng về cơ chế, chính sách tổ chức công đoàn, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật trong đơn vị.

          - Cụ thể hoá các chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết của BCH công đoàn ngành giáo dục và Nghị quyết của Chi bộ trường THCS Văn Hóa.

          - Thông qua dự toán, quyết toán thu chi ngân sách tài chính: Tài sản công đoàn        (nếu có)

                                                                          1


          Điều 4: Chủ tịch Công đoàn là người chịu trách nhiệm chung, trực tiếp chủ trì các cuộc kỳ họp và điều hành hoạt động của BCH. Ngoài ra Chủ tịch công đoàn có trách nhiệm và quyền hạn:

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của BCH, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, tài chính... Thay mặt BCH công đoàn tham gia công việc với các cấp có thẩm quyền.

          - Quyết định các công việc đột xuất có liên quan đến công đoàn và báo lại với BCH công đoàn trong kỳ họp gần nhất.

          - Ký các Nghị  quyết, Quyết định các văn bản chỉ đạo của BCH.

          Điều 5: Các uỷ viên BCH có trách nhiệm và quyền hạn sau:

1. Đ/c: Lương Quốc Khánh

 - Theo dõi tình hình đời sống và giải quyết các quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn.

          - Phụ trách hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội.

          - Tham gia vào các hoạt động ban thanh tra ND, ph trách công tác kiểm tra của công đoàn.

          2. Đ/c: Lương Th Quỳnh Hoa

          - Phụ trách công tác nữ công, ph trách đội bóng chuyền n.

- Phụ trách công tác th qu.

          Điều 6: Nguyên tắc và chế độ làm việc

          BCH Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Những chủ trương hoạt động của công đoàn được thảo luận một cách dân chủ và quyết định theo đa số. Các uỷ viên BCH phải chịu trách nhiệm trước BCH.

          Điều 7: BCH Công đoàn mỗi tháng tổ chức sinh hoạt một lần. Tuỳ theo nội dung công việc của từng kỳ họp, BCH quyết định mời thành phần mở rộng để báo cáo công việc cần giải quyết, quyết định của BCH phải có quá 1/2 số thành viên BCH dự họp tán thành mới có giá trị.

Ngoài ra tuỳ theo công việc, BCH có thể tổ chức họp bất thường.   

 

CHƯƠNG III: MỘT SỐ CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ:

 

 Điều 8. Công tác hoạt động phong trào:

 - Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, Công đoàn cấp trên và các hoạt động phong trào tại đơn vị: 100% đoàn viên lao động tham gia thực hiện có chất lượng. Thực hiện nghiêm túc thời gian, trang phục, quy định của các hoạt động.

 - Không có đoàn viên lao động nào vi phạm nhân cách nhà giáo và vi phạm những điều cấm giáo viên không được làm.

 - Nâng cao tinh thần phê và tự phê bình trong các buổi sinh hoạt, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh xuất sắc và xây dựng nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, đơn vị văn hóa.

 Điều 9. Công tác chuyên môn:

                                                                          1


 - Tuân thủ các quy định của chuyên môn về soạn, giảng, kiểm tra đánh giá và xếp loại học sinh. Đảm bảo soạn, giảng đúng chương trình, bám sát chuẩn kiến thức k năng. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT vào dạy học. Thực hiện soạn giáo án và ký duyệt theo quy định của ngành.

 - Tích cực nâng cao chất lượng giờ dạy, sử dụng tối đa các thiết bị và đồ dùng dạy học hiện có. Tham gia các hội thi, hội thao do trường, ngành và Công đoàn ngành tổ chức.            

- Tham gia làm và sử dụng đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm theo kế hoạch, quy định của trường, của ngành.

 - Xây dựng bộ hồ sơ cá nhân đầy đủ, đúng quy định và có hình thức đẹp. Cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin theo quy định. Các thông tin báo cáo đầy đủ đúng quy định.

 - Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bám lớp, duy trì tốt sĩ số học sinh, nề nếp hoạt động đầu, giữa buổi theo quy định.

 - Giáo viên trực điều hành vệ sinh thường xuyên, theo dõi các hoạt động dạy học cho đến khi kết thúc buổi học theo quy định của nhà trường. (Nếu có lý do phải nhờ người trực thay, người trực thay chịu trách nhiệm trong buổi trực của mình theo quy định của nhà trường).

 Điều 10. Hoạt động văn hóa, văn nghệ và TDTT:

 - Thực hiện nghiêm túc nếp sống văn hóa nơi công sở.

- Đoàn viên lao động khi đến cơ quan làm việc, tham dự các buổi lễ phải có trang phục phù hợp với trang phục theo quy định của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

- Công đoàn duy trì đặt mua một số loại báo theo quy định.

 - 100% đoàn viên lao động tham gia đọc báo nghiêm túc.

 - 100% đoàn viên lao động xây dựng gia đình văn hóa.

 - Tham gia tích cực hoạt động văn nghệ trong đon vị.

- Thành lập một đội văn nghệ của Công đoàn. Giao cho đồng chí Ủy viên BCH phụ trách văn nghệ - TDTT phối hợp với đồng chí giáo viên dạy Âm nhạc để t chức tập luyện, biểu diễn trong các buổi sinh hoạt Công đoàn, các buổi lễ, tham gia cùng địa phương trong các đợt hội diễn văn nghệ quần chúng của xã, của huyện.

 - Tích cực tham gia luyện tập bóng chuyền, cầu lông, và các môn th thao khác.

- Thành lập một đội bóng chuyền nam, một đội bóng chuyền nữ. Giao cho đồng chí Ủy viên BCH phụ trách văn nghệ - TDTT phối hợp với đồng chí giáo viên dạy Thể dục tổ chức tập luyện 01 lần/tuần (Tùy theo đợt thi đấu, BCH công đoàn có th lên lịch tăng s buổi tập luyện phù hợp). Tham gia thi đấu theo kế hoạch của Công đoàn ngành và giao lưu với các đơn vị bạn nhân các ngày lễ lớn.

 - Mua sắm đầy đủ các dụng cụ luyện tập, trang phục thi đấu cho đội bóng chuyền, cầu lông, … H trợ tiền xăng xe, tiền nước uống cho đội bóng luyện tập, tham gia thi đấu, giao hữu.

Điều 11. Ngày công lao động:

 - Đảm bảo ngày công lao động theo quy định.

- Đi công tác được tổ chuyên môn bố trí dạy thay. Xin ngh việc riêng cá nhân hoặc ốm đau đột xuất phải có giấy xin phép gửi cho lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn để tổ bố trí dạy thay hoặc chuyển tiết học cho phù hợp. Nếu nhờ người dạy thay thì phải đảm bảo đúng quy chế chuyên môn, đúng phần hành và chuyên ngành đào tạo.

                                                                          1


 - Ngh quá 03 ngày/tháng, ngh 12 ngày/kỳ hoặc 24 ngày/năm thì không xếp loại thi đua.

 - Bỏ dạy 01 tiết/tháng, đi dạy chậm 02 lần/tháng và đi sinh hoạt chậm 02 lần/kỳ thì hạ một bậc thi đua.

- Ốm đau dài ngày thì hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của BHXH

                  

CHƯƠNG IV: MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

          

I. Mối quan hệ phối hợp với nhà trường :

          Điều 12: Quan hệ giữa Nhà trường và Công Đoàn là mối quan hệ giữa các thành viên trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo việc phối hợp công tác, tôn trọng lẫn nhau tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

          Điều 13: Trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch năm học, các chế độ chính sách có liên quan đến CNVC, hai bên có trách nhiệm bàn bạc trao đổi, thông báo cho nhau để tổ chức thực hiện.

          - Công đoàn có trách nhiệm nắm chắc tình hình đời sống, công việc, tâm tư, nguyện vọng của CNVC và phản ánh đề xuất những biện pháp để cùng với Nhà trường giải quyết.

          Điều 14: Về việc tổ chức các phong trào thi đua trong CNVC.

          - Nhà trường đề ra mục tiêu, nội dung thi đua, tổ chức sơ kết, khen thưởng.

          - Công đoàn phối hợp với chính quyền chỉ đạo hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CNVC hằng năm, xây dựng cơ quan văn hoá bền vững.

          Điều 15: Về kiểm tra giám sát hoạt động:

          - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, luân chuyển, thuyên chuyển công tác, việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị của CNVC.

          Khi có kiến nghị của công đoàn về các kết luận kiểm tra, giám sát, kiến nghị của CNVC, nhà trường có trách nhiệm kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật các chế độ chính sách liên quan đến CNVC và thông báo cho công đoàn.

          Điều 16: Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho CNVC:

          Thực hiện đầy đủ về quyền lợi của CNVC; BHXH, BHYT, các chế độ chính sách đúng theo quy định.

          Công đoàn phối hợp với nhà trường tuyên truyền giáo dục CNVC chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cho CNVC, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường và pháp lệnh công chức.

          II- Các mối quan hệ khác:

          Điều 17: Công đoàn THCS Văn Hóa có trách nhiệm xây dựng Đảng và phát triển Đảng viên

          - Chi bộ lãnh đạo công đoàn thông qua Nghị quyết và các chủ trương

          - Công  đoàn có trách nhiệm cụ thể hoá các Nghị quyết đến mỗi CNVC

                                                                          1


          Điều 18: Công đoàn chỉ đạo, theo dõi tình hình hoạt động của tổ nữ công. Tạo điều kiện cho tổ nữ công hoạt động có hiệu quả  chỉ đạo phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ  CNVC. Tham gia tổ chức tốt các ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày  phụ nữ Việt Nam 20/10.

 

CHƯƠNG V: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN VÀ Đ/C PH TRÁCH KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN.

          

Điều 19: Đ/C ph trách kiểm tra công đoàn do ĐV công đoàn bầu ra, chịu sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Công đoàn cấp trên.

          1- Đ/C ph trách kiểm tra Công đoàn có nhiệm vụ :

          - Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

          - Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công Đoàn.

          - Giúp BCH giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công Đoàn.

          2- Đ/C ph trách kiểm tra Công đoàn có quyền hạn:

          - Báo cáo với BCH Công Đoàn về hoạt động kiểm tra Công Đoàn và đề xuất các nội dung, chương trình kiểm tra trong các phiên họp BCH Công đoàn.

          - Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với BCH Công đoàn cùng cấp, nếu những đề  xuất đó không được  giải quyết có quyền báo cáo với UBKT công đoàn cấp trên.

          Điều 20: Ban thanh tra nhân dân:

Ban thanh tra nhân dân do hội nghị CNVC bầu, do BCH công đoàn trực tiếp chỉ đạo hoạt động, nhiệm kỳ hoạt động theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở. Ban thanh tra nhân dân gồm một trưởng ban và 2 thành viên.

          Tổ chức và hoạt động của thanh tra nhân dân thực hiện theo nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28/7/2005, nghị định chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều luật của thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân.

 

CHƯƠNG VI: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG ĐOÀN

           

Việc thu, chi quỹ công đoàn thực hiện theo Quyết định s 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Đoàn Ch tịch Tổng Liên đoàn:

          Điều 21: Quỹ công đoàn được hình thành từ các nguồn sau:

          - Đoàn phí Công đoàn 1% tiền lương cơ bản.

- Kinh phí Công đoàn cấp trên chuyển về.

- Thu khác.

          Điều 22: Quỹ Công đoàn được chi theo quyết định s 171/QĐ-TLĐ ngày 09/01/2013 của Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam và quy chế chi tiêu nội b của Công Đoàn do toàn th đoàn viên công đoàn thông qua.

- Chi nộp đoàn phí cho Công đoàn cấp trên.

- Chi ph cấp cán b công đoàn không quá 30%

                                                                          1


          - Chi hoạt động phong trào 30%

          - Chi khác

 

CHƯƠNG VII : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 23 : BCH Công đoàn, UBKT công đoàn, ban thanh tra nhân dân  các đoàn viên công đoàn trường THCS Văn Hóa có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 24: Giao trách nhiệm cho BCH Công đoàn căn cứ quy chế này tổ chức chỉ đạo thực hiện, tuỳ theo đặc điểm tình hình để vận  dụng quy chế điều hành hoạt động Công đoàn có hiệu quả.

Điều 25: Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi  bổ sung quy chế do BCH công đoàn trình hội nghị CNVC hoặc Đại Hội Công đoàn quyết định.

                                                                                   

                                                                                   TM/BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                     CHỦ TỊCH

 

                                                                                           (đã ký)

 

 

                                                                                      Lê Hải Châu

                                                                          1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 1/16/2014 8:40:58 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 15 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án quy chế hoạt động công đoàn cơ sở, Giáo án khác. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu quy chế hoạt động công đoàn cơ sở .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , giáo án quy chế hoạt động công đoàn cơ sở thuộc danh mục Giáo án khác được chia sẽ bởi thành viên Linh Lê Mai đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào danh mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo CÔNG ĐOÀN GD TUYÊN HÓA CĐ TRƯỜNG THCS VĂN HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Văn Hóa, ngày 14/01/2014 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN HÓA NHIỆM KỲ 2013 - 2018 - Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam - Căn cứ quy chế của BCH công đoàn ngành giáo dục - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở, cho biết thêm - Căn cứ nghị quyết đại hội Công

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/quy-che-hoat-dong-cong-doan-co-so.0ncnzq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo ánCÔNG ĐOÀN GD TUYÊN HÓA
CĐ TRƯỜNG THCS VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Hóa, ngày 14/01/2014
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS VĂN HÓA
NHIỆM KỲ 2013 - 2018
 
          - Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam
        - Căn cứ quy chế của BCH công đoàn  ngành giáo dục
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở.
- Căn cứ nghị quyết đại hội Công đoàn Trường THCS Văn Hóa NK 2013-2018
          BCH công đoàn trường THCS Văn Hóa xây dựng quy chế hoạt động của Công đoàn Trường THCS Văn Hóa nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
                  
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:
         
Điều 1: Quy chế hoạt động của CĐ trường THCS Văn Hóa được áp dụng cho toàn thể CNVC LĐ thuộc CĐ trường THCS Văn Hóa nhiệm kỳ 2013-2018
          Quy chế được xây dựng trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện.
          Điều 2: Quy chế này quy định chế độ làm việc của BCH Công đoàn, của đoàn viên lao động Trường THCS Văn Hóa, các mối quan hệ phối hợp. Hoạt động của uỷ ban kiểm tra, ban thanh tra nhân dân. Quản lý tài chính công đoàn.
          
CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCH CÔNG ĐOÀN
          
Điều 3: BCH Công đoàn trường THCS Văn Hóa có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của công đoàn THCS Văn Hóa theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam. BCH Công đoàn có trách nhiệm và quyền hạn:
          - Quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ biện pháp thực hiện công tác công đoàn hàng năm, từng thời kỳ trên cơ sở Nghị Quyết của Đảng và công đoàn cấp trên, nghị quyết đại hội công đoàn Giáo dục Tuyên Hóa và nhiệm vụ hàng năm của chuyên môn.
          - Thảo luận và cho ý kiến về chủ trương, biện pháp tham gia quản lý đơn vị, những vấn đề mới, quan trọng về cơ chế, chính sách tổ chức công đoàn, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật trong đơn vị.
          - Cụ thể hoá các chủ trương, biện pháp thực hiện Nghị quyết của BCH công đoàn ngành giáo dục và Nghị quyết của Chi bộ trường THCS Văn Hóa.
          - Thông qua dự toán, quyết toán thu chi ngân sách tài chính: Tài sản công đoàn (nếu có)
          Điều 4: Chủ tịch Công đoàn là người chịu trách nhiệm chung, trực tiếp chủ trì các cuộc kỳ họp và điều hành hoạt động của BCH. Ngoài ra Chủ tịch công đoàn có trách nhiệm và quyền hạn:
- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ của BCH, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, tài chính... Thay mặt BCH công đoàn tham gia công việc với các cấp có thẩm quyền.
          - Quyết định các công việc đột xuất có liên quan đến công đoàn và báo lại với BCH công đoàn trong kỳ họp gần nhất.
          - Ký các Nghị  quyết, Quyết định các văn bản chỉ đạo của BCH.
          Điều 5: Các uỷ viên BCH có trách nhiệm và quyền hạn sau:
1. Đ/c: Lương Quốc Khánh
- Theo dõi tình hình đời sống và giải quyết các quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn.
          - Phụ trách hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội.
          - Tham gia vào các hoạt động ban thanh tra ND, phụ trách công tác kiểm tra của công đoàn.
          2. Đ/c: Lương Thị Quỳnh Hoa
          - Phụ trách công tác nữ công, phụ trách đội bóng chuyền nữ.
- Phụ trách công tác thủ quỹ.
          Điều 6: Nguyên tắc và chế độ làm việc
          BCH Công đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Những chủ trương hoạt động của công đoàn được thảo luận một cách dân chủ và quyết định theo đa số. Các uỷ viên BCH phải chịu trách nhiệm trước BCH.
          Điều 7: BCH Công đoàn mỗi tháng tổ chức sinh hoạt một lần. Tuỳ theo nội dung công việc của từng kỳ họp, BCH quyết định mời thành phần mở rộng để báo cáo công việc cần giải quyết, quyết định của BCH phải có quá 1/2 số thành viên BCH dự họp tán thành mới có giá trị.
Ngoài ra tuỳ theo công việc, BCH có thể tổ chức họp bất thường.   

CHƯƠNG III: MỘT SỐ CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN TẠI ĐƠN VỊ:

Điều 8. Công tác hoạt động phong trào:
- Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành, Công đoàn cấp trên v�