Biên bản kiểm tra Công đoàn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

LĐLĐ HUYỆN LỘC HÀ

CĐGIÁO DỤC LỘC HÀ

 

Số:       /BB-KT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

BIÊN BẢN

V/v kiểm tra hoạt động công đoàn cở sở năm học 2008 - 2009

–––––––––––––––––

 

        Đơn vị được kiểm tra:………..…………………………………………..

        Thời gian kiểm tra:…………….………………………………………...

        Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số     /QĐ-CĐGD ngày    /   /2008.

        Thành phần đoàn kiểm tra:

1-     …………………………………………………..…………………

2-     …………………………………………………..…………………

3-     ……………………………………………………..………………

  Đại diện đơn vị được kiểm tra:

1-     …………………………………………………..…………………

2-     ……………………………………………………..………………

3-     ………………………………………………………..……………

 

NỘI DUNG KIỂM TRA

 

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:

1. Số lượng:

Tổng số

đoàn viên

Trong BC 

Ngoài BC 

Thừa (thiếu)

Đảng viên

Đảng viên KN trong năm học

Đối tượng Đảng

 

 

 

 

 

 

 

     2. Trình độ:  Đại học:…..; CĐSP: …………; Trung cấp:….……; Sơ cấp:………

      II. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, CÁC PHÒNG TRÀO:

       1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật và các chủ trương của ngành:………….……………………………………………………. ………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

        2. Triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động:

       a) Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động:……………………………………

 ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

       b) Vai trò của CĐ  trong việc triển khai xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sơ:

      - Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có)…………..………………...

      - Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có)……..………………………...

      - Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai các văn bản của ngành:…………..

….…………………………………………………………………………………

     - Vai trò của CĐ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ……………...……..

………………………………………………………………….…………………

       c) Công tác kế hoạch hóa gia đình:

      - Tổng số CBVC sinh con thứ 3...........................................................................

      - Hình thức xử lý vi phạm:...................................................................................

      d) Công tác triển khai các hoạt động thi đua:

      - Số SKKN, đề tài khoa học:………………………………………………….

      - Việc tổ chức đăng ký thi đua:………………………..……………………...

      - Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2007 - 2008 (vững mạnh, vững mạnh xuất sắc):…………………………………………………………………...

       III. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1.Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành:……………..……………………….……………..

Khó khăn, vướng mắc: …………….…………………………………….…………

2. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người:........……………….………

3. Tổng số đoàn viên vay vốn ngân hàng:…………….………………….……

Hiệu quả của việc phát vay, những khó khăn, vướng mắc:………..………….……

4.Thực hiện chế độ chính sách CĐ:Thăm hỏi, phúng điếu, đám cưi,...………..

……………..…………………………………………………….…………...…...

5. Tình hình nội trú CBGV: ..………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

        IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

1. Công tác từ thiện nhân đạo:……...…………………………….…………..

2. Các hình thức từ thiện khác: ………………………………….………..

        V. XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH:      

          1. Hoạt động nữ công:………………………………..…...………………

          2. Khám sức khoẻ phụ nữ: ………………….…………...……..…………     

         3. Sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị:.…………….………

…………………………………………………………………………………….

           4. Hồ sơ công đoàn:.……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

          5. Hoạt động của BCH và các ban quần chúng của công đoàn:…………….......

…………………………………………………………………………………….

         6. Công tác tài chính của công đoàn:….……………………………………….

         VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

            Tổ chức sinh hoạt tập thể, hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT:

……………………………………….………………………………………..…………

…………………………………….……………………………………………………..

         VII. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..……

 

       VIII. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CƠ SỞ VỚI ĐOÀN KIỂM TRA:

…………….…………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…………

         IX.TỰ ĐÁNH GIÁ:…………...điểm/100điểm; Xếp loại: …………………

                                                            ………….., ngày……tháng…. năm 2008

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN   THƯ KÝ     CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN     HIỆU TRƯỞNG

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 6/23/2009 11:05:05 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 21 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Biên bản kiểm tra Công đoàn, Giáo án khác. . tailieuhoctap.com chia sẽ tới mọi người thư viện Biên bản kiểm tra Công đoàn .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Biên bản kiểm tra Công đoàn thuộc chuyên mục Giáo án khác được chia sẽ bởi user Tình Lê Hữu đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem LĐLĐ HUYỆN LỘC HÀ CĐGIÁO DỤC LỘC HÀ Số: /BB-KT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BIÊN BẢN V/v kiểm tra hoạt động công đoàn cở sở năm học 2008 - 2009 ––––––––––––––––– Đơn vị được kiểm tra:………, cho biết thêm …………………………………………, kế tiếp là Thời gian kiểm tra:……………, ngoài ra ………………………………………, tiếp theo là Đoàn kiểm tra được xây dựng thương hiệu theo Quyết định số /QĐ-CĐGD ngày / /2008, nói thêm Thành phần đoàn kiểm tra: …………………………………………………, bên cạnh đó ………………… …………………………………………………,còn cho biết thêm ………………… ……………………………………………………, nói thêm là ……………… Đại diện tổ chức được kiểm tra:

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoankhac/bien-ban-kiem-tra-cong-doan.vlwiuq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


LĐLĐ HUYỆN LỘC HÀ
CĐGIÁO DỤC LỘC HÀ

Số: /BB-KT
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN
V/v kiểm tra hoạt động công đoàn cở sở năm học 2008 - 2009
–––––––––––––––––

Đơn vị được kiểm tra:………..…………………………………………..
Thời gian kiểm tra:…………….………………………………………...
Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số /QĐ-CĐGD ngày / /2008.
Thành phần đoàn kiểm tra:
…………………………………………………..…………………
…………………………………………………..…………………
……………………………………………………..………………
Đại diện đơn vị được kiểm tra:
…………………………………………………..…………………
……………………………………………………..………………
………………………………………………………..……………

NỘI DUNG KIỂM TRA

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBGV, CNV TRONG ĐƠN VỊ:
1. Số lượng:
Tổng số
đoàn viên
Trong BC
Ngoài BC
Thừa (thiếu)
Đảng viên
Đảng viên KN trong năm học
Đối tượng Đảng

 2. Trình độ: Đại học:……..; CĐSP: …………; Trung cấp:….……; Sơ cấp:………
II. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, CÁC PHÒNG TRÀO:
1. Công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách pháp luật và các chủ trương của ngành:…………….……………………………………………………. ………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
2. Triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vân động:
a) Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động:……………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
b) Vai trò của CĐ trong việc triển khai xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sơ:
- Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có)…………..………………...
- Xây dựng qui chế dân chủ trong đơn vị (nếu có)………..………………………...
- Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai các văn bản của ngành:…………..…
….…………………………………………………………………………………
- Vai trò của CĐ trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ……………...……..
………………………………………………………………….…………………
c) Công tác kế hoạch hóa gia đình:
- Tổng số CBVC sinh con thứ 3...........................................................................
- Hình thức xử lý vi phạm:...................................................................................
d) Công tác triển khai các hoạt động thi đua:
- Số SKKN, đề tài khoa học:………………………………………………….
- Việc tổ chức đăng ký thi đua:………………………..……………………...
- Đăng ký danh hiệu thi đua CĐ năm học 2007 - 2008 (vững mạnh, vững mạnh xuất sắc):…………………………………………………………………...
III. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, CHĂM LO BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1.Triển khai thực hiện chế độ lương mới và phụ cấp trong ngành theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành:……………..……………………….……………..
Khó khăn, vướng mắc: …………….…………………………………….…………
2. Tổng số thu nhập bình quân hàng tháng/người:........……………….………
3. Tổng số đoàn viên vay vốn ngân hàng:…………….………………….……
Hiệu quả của việc phát vay, những khó khăn, vướng mắc:………..………….………
4.Thực hiện chế độ chính sách CĐ:Thăm hỏi, phúng điếu, đám cưới,...………..
……………..…………………………………………………….…………...…...
5. Tình hình nội trú CBGV: ..………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI:
1. Công tác từ thiện nhân đạo:……...…………………………….…………..
2. Các hình thức từ thiện khác: …………………………………….………..
V. XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH:
1. Hoạt động nữ công:…………………………………..…...………………
2. Khám sức khoẻ phụ nữ: ………………….…………...…….….…………
3. Sự phối kết hợp của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị:.…………….………
…………………………………………………………………………………….
4. Hồ sơ công đoàn:.……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
5. Hoạt động của BCH và các ban quần chúng của công đoàn:…………….......
…………………………………………………………………………………….
6. Công tác tài chính của công đoàn:….……………………………………….
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
Tổ chức sinh hoạt tập thể, hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT:
……………………………………….………………………………………..…………
…………………………………….……………………………………………………..
VII. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……

VIII. NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CƠ SỞ VỚI ĐOÀN KIỂM TRA:
…………….…………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…………
IX.TỰ ĐÁNH GIÁ:…………...……điểm/100điểm; Xếp loại: …………………
………….., ngày………. năm 2008


TRƯỞNG ĐOÀN THƯ KÝ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG