Ôn tập về hình học(tiếp)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Toán

                                              Ôn tập về hình học(tiếp)

I. Muïc tieâu:

- Bieát tính dieän tích caùc hình chöõ nhaät, hình vuoâng vaø hình ñôn giaûn taïo bôûi hình chöõ nhaät, hình vuoâng.

- Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3.

Laøm baøi ñuùng, chính xaùc.

- GD tính caån thaän, chính xaùc

II. Ñoà duøng daïy hoïc:

* GV:  Baûng phuï, phaán maøu.

* HS: vôû, baûng con.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:

TG

Nội dung

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

5’

 

 

 

1’

 

10’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8’

 

 

 

 

 

 

 

3’

1. Baøi cuõ:

 

 

2.Bài mới

a. Giôùi thieäu baøi

* Baøi 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Baøi 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Baøi 3:

 

 

 

 

 

 

4. Toång keát -. Daën doø.

 

 

Ôân taäp veà hình hoïc.

Goïi 1 HS leân baûng söûa baøi 2.

- Nhaän xeùt.

- Nhaän xeùt baøi cuõ.

Giôùi thieäu baøi – ghi töïa. 

 

+ Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

- Gv yeâu caàu Hs quan saùt hình trong vôû vaø tím dieän tích caùc hình A, B, C, D.

- Yeâu caàu Hs töï laøm.

- Môøi 1  Hs leân baûng söûa baøi.

- Gv cuøng Hs nhaän xeùt

+ Dieän tích hình A laø 6 cm2.

+ Dieän tích hình B la ø6 cm2.

+ Dieän tích hình C laø 9  cm2.

+ Dieän tích hình D laø 10  cm2.

+ Hai hình coù dieän tích baèng nhau laø: A, B

+ Trong caùc hình ñaõ cho, hình coù dieän tích lôùn nhaát laø: D

- Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà

- Gv yeâu caàu Hs neâu laïi caùch tính dieän tích hình vuoâng, hình chöõ nhaät.

- Gv yeâu caàu Hs töï laøm.

- Môøi 2 Hs leân baûng thi laøm baøi. Lôùp laøm baøi vaøo vôû

- Gv nhaät xeùt, choát laïi.

- Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:

- Gv yeâu caàu Hs quan saùt kó hình H.

- Gv höôùng daãn Hs laøm baøi.

- Gv môøi 1ù Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû.

- Gv nhaän xeùt, choát laïi:

DT hình H baèng dieän tích hình vuoâng ABCD + dieän tích hình chöõ nhaät MNPQ:

Dieän tích hình vuoâng ABCD laø:

3 x 3  + 9 x 3 = 36 (cm2)

Ñaùp soá : 33cm2.

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

- Veà taäp laøm laïi baøi.

Chuaån bò bài: Ôn taäp veà giaûi toaùn.

 

 

Moät Hs söûa baøi 2.

 

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Hs quan saùt hình trong vôû.

 

-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.

-Moät  Hs leân baûng söûa baøi.

-Hs nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Hs neâu.

 

-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.

-Hai  Hs leân baûng söûa baøi.

-Hs nhaän xeùt.

 

 

-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.

-Hs quan saùt hình H.

-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.

-Moät Hs leân baûng söûa baøi.

-Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn.

-Hs söûa baøi ñuùng vaøo vôû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/10/2016 10:17:44 AM | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 8 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Ôn tập về hình học(tiếp), Giáo án. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Ôn tập về hình học(tiếp) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Tài liệu Ôn tập về hình học(tiếp) trong chuyên mục Giáo án được giới thiệu bởi bạn Nhung Nguyễn Thị tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Giáo án , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Toán về hình học(tiếp) I, bên cạnh đó Mục tiêu: - Biết tính diện tích những hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn thuần tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông, ngoài ra - Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3, cho biết thêm Làm bài đúng, chuẩn xác, kế tiếp là - GD tính kỹ lưỡng, chuẩn xác II, kế tiếp là Đồ sử dụng dạy học: * GV: Bảng phụ, phấn màu, cho biết thêm * HS: vở, bảng con, bên cạnh đó III, bên cạnh đó Các hoạt động dạy - học: TG dung Hoạt động dạy Hoạt động học  5’ 1’ 10’ 8’ 8’ 3’ 1, cho biết thêm Bài

https://tailieuhoctap.com/giaoangiaoan/on-tap-ve-hinh-hoc-tiep.x2al0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


Toán
về hình học(tiếp)
I. Mục tiêu:
- Biết tính diện tích các hình chữ nhật, hình vuông và hình đơn giản tạo bởi hình chữ nhật, hình vuông.
- Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3.
Làm bài đúng, chính xác.
- GD tính cẩn thận, chính xác
II. Đồ dùng dạy học:
* GV: Bảng phụ, phấn màu.
* HS: vở, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
TG
dung
Hoạt động dạy
Hoạt động học

5’1’

10’
8’


8’3’
1. Bài cũ:


2.Bài
a. Giới thiệu bài
* Bài 1:* Bài 2:


* Bài 3:


4. Tổng kết -. Dặn dò.


tập về hình học.
Gọi 1 HS lên bảng sửa bài 2.
- Nhận xét.
- Nhận xét bài cũ.
Giới thiệu bài – ghi tựa.

+ Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs quan sát hình trong vở và tím diện tích các hình A, B, C, D.
- Yêu cầu Hs tự làm.
- Mời 1 Hs lên bảng sửa bài.
- Gv cùng Hs nhận xét
+ Diện tích hình A là 6 cm2.
+ Diện tích hình B la ø6 cm2.
+ Diện tích hình C là 9 cm2.
+ Diện tích hình D là 10 cm2.
+ Hai hình có diện tích bằng nhau là: A, B
+ Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là: D
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề
- Gv yêu cầu Hs nêu lại cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật.
- Gv yêu cầu Hs tự làm.
- Mời 2 Hs lên bảng thi làm bài. Lớp làm bài vào vở
- Gv nhật xét, chốt lại.
- Gv mời 1 Hs đọc yêu cầu đề bài:
- Gv yêu cầu Hs quan sát kĩ hình H.
- Gv hướng dẫn Hs làm bài.
- Gv mời 1ù Hs lên bảng sửa bài. Cả lớp làm vào vở.
- Gv nhận xét, chốt lại:
DT hình H bằng diện tích hình vuông ABCD + diện tích hình chữ nhật MNPQ:
Diện tích hình vuông ABCD là:
3 x 3 + 9 x 3 = 36 (cm2)
Đáp số : 33cm2.
- Nhận xét tiết học.
- Về tập làm lại bài.
Chuẩn bị bài: Ôn tập về giải toán.


Một Hs sửa bài 2.-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs quan sát hình trong vở.

-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Một Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét.


-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs nêu.

-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Hai Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét.


-Hs đọc yêu cầu đề bài.
-Hs quan sát hình H.
-HS cả lớp làm bài vào vở.
-Một Hs lên bảng sửa bài.
-Hs nhận xét bài của bạn.
-Hs sửa bài đúng vào vở.