SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS&THPT
HƯNG LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Lợi, ngày 22 tháng 3 năm 2020LỊCH LÀM VIỆC CỦA HIỆU TRƯỞNG, CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020


Ngày
Nội dung công việc
Phụ trách
Thực hiện, quản lý

Thứ hai
(23/03)
- HT làm việc tại cơ quan lúc 7h30; làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Trị;
- PHT 1 chuẩn bị báo cáo các nội dung về chuyên môn và một số thông báo cần thiết trong buổi họp liên tịch mở rộng
- PHT 2 kiểm tra lại các vấn đề mà đoàn đánh giá ngoài góp ý đã thực hiện đến đâu, một số công tác mình phụ trách để báo cáo trong buổi họp liên tịch mở rộng
HT
Các PHT

Thứ ba
(24/03)
- HT, các PHT họp liên tịch mở rộng; mời tổ trưởng, trưởng Ban Thanh tra Nhân dân cùng dự lúc 8h00. Địa điểm tại phòng thư viện trường
- Nhóm viết báo cáo hoàn thành báo cáo tự đánh giá gởi về Sở GD
- Các nhóm tự đánh giá hoàn thành dán nhãn các minh chứng và cho vào hộp
*** Lưu ý: Báo cáo thể chất (PHT 2)
HT
Các PHT


Thứ tư
(25/03)
- HT duyệt chương trình đại hội đảng bộ tại Ban Tuyên giáo huyện Thạnh Trị
- Các PHT làm việc tại cơ quan
*** Lưu ý: Báo cáo thi nghề PT (TKHĐ); Kế toán đối chiếu BHXH cho toàn thể nhân viên, viên chức với cơ quan bảo hiểm
HT
Các PHT

Thứ năm
(26/03)
- HT, các PHT họp cùng Đoàn đánh giá ngoài. Mời toàn thể HĐ tự đánh giá trường tập trung tại Hội trường để cùng dự họp với Đoàn đánh giá ngoài Sở GD lúc 7h30
HT
Các PHT

Thứ sáu
(27/03)
- HT làm việc tại cơ quan
- Các PHT làm việc tại cơ quan
HT
Các PHT

Thứ bảy
(28/03)
- Các PHT làm việc tại cơ quan

HT
Các PHT

Chủ nhật
(29/03)
* Ghi chú: Lịch làm việc này thay cho thư mời những cuộc họp do HT hoặc PHT chủ trì.Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- HT và các PHT;
- Trưởng các bộ phận;
- Các TTCM, TPCM, TTVP;
- Website trường;
- Lưu: VT.

Phạm Thanh Trọng