QUY CHẾ CHI TIÊU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 CĐGD DI LINH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TH ĐINH TRANG HÒA II                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                          

Số: …….. /  QĐ - CĐCS                                                    Đinh Trang Hòa, ngày 15  tháng 12 năm  2011

 

 

 

QUY CHẾ CHI TIÊU

NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 

-         Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.

-         Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.

-         Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam.

-         Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nghiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ.

-         Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn cơ sở TH Đinh Trang Hòa II ngày ……………

-         Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở TH Đinh Trang Hòa II.

-         Ban chấp hành công đoàn trường TH Đinh Trang Hòa II quy định sử dụng Quỹ công đoàn cơ quan như sau:

-          

  1. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

 

Điều 1. Mục đích xây dựng qui chế:

-         Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho BCH Công Đoàn

-         Tạo quyền chủ động cho ĐV trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao

-         Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong CĐ, thực hiện sự kiểm soát của kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, thanh tra, kiểm toán qui định.

-         Sử dụng tài chính – tài sản đúng mục đích có hiệu quả

-         Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, tạo sự công bằng thu hút và giữ đưc người có năng lực tại đơn vị.

Điều 2. Quản lý thu – chi:

-         Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính- tôn trọng định mức được giao. Nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức  các hoạt động CĐ theo tinh thần tiết kiệm, không tuỳ tiện tăng chi.

-         Phải có kế hoạch chi từng tháng, quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ

-         Các khoản mua sắm phải có chứng từ theo tài chính qui định. Thực hiện kiểm tra, báo cáo theo qui định.

 

 

 

 

 

  1.  NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 3. Các nguồn thu:

1. Thu kinh phí: Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2006 của liên Bộ tài chính-TLĐLĐVN

2. Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn

3. Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định.

Bao gồm:

- Thu do Chính quyền tổ chức thanh lý tài sản có bàn giao quỹ cho công đoàn.

- Thu về hoạt động văn hóa, thể thao, lãi tiền gửi từ quỹ CĐ cho hoạt động kinh tế của CĐCS theo quy định.

- Thu do tiền thưởng tập thể CĐCS

- Thu từ quỹ tương trợ do đoàn viên nộp hàng tháng.

Điều 4. Phân bổ các mục chi:

Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là chi tiêu hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng, tuy nhiên không được vượt quá mức chi tối đa tại quy chế này.

CĐCS được sử dụng 100% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí, phân bố cho các mục chi như sau:

1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách:

- Chủ tịch CĐCS không chuyên trách: tối đa 80 000 đồng/1 tháng

-  UV BCH CĐCS: tối đa 15 000 đồng/1tháng/1người

- Tổ trưởng tổ công đoàn, thủ quỹ kiêm nhiệm: tối đa 15 000 đồng/1tháng/1người

-  Kế toán tối đa 30 000 đồng/1tháng/

*Lưu ý: tổng mức chi cho mục 1 trên đây chi đến mức tối đa nhưng không vượt 30% đã quy định.

2. Chi quản lý hành chính :

- Chi mua văn phòng phẩm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách: theo nhu cầu của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí. Mỗi tháng không vượt quá 10% kinh phí phân bổ

+ Mua văn phòng phẩm: Tùy tình hình thực tế

+ Mua hoa tươi:         80.000 đồng/ lần tổ chức.

+ Trang trí hội nghị:   100.000 đồng/ hội nghị (20/10; 8/3)

+ Tiếp khách:             50.000  đồng/ xuất (Trường hợp đặc biệt theo quyết định của Chủ tịch công đoàn nhưng không quá 70. 000 đồng/ xuất)

3. Chi hoạt động phong trào (40%) :

3.1. Chi hoạt động bảo vệ cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ (2%):

- Chi tối đa 100000 đồng/1ngày làm việc của UVBCHCĐ (giải quyết đơn thư,…)

3.2. Chi huấn luyện :

- Chi tiền công tác phí, tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do công đoàn cấp trên tổ chức (Theo thực tế).

3.3. Chi tuyên truyền, giáo dục : Căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi mua sách báo, tạp chí, ấn phẩm: tối đa 150 000 đồng/quý

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐV (tối đa 100000 đồng/1ngày/đoàn viên tham gia tuyên truyền)

- Chi về tiền giấy, bút, chi thù lao bài viết có chất lượng, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong các hoạt động tuyên truyền trên bản tin, phát thanh, báo tường trong đơn vị (tối đa 500000 đồng/1ngày/đoàn viên tham gia tuyên truyền))

- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống thông thường cho đoàn viên dự trong các buổi nói chuyện thời sự, chính sách, pháp luật,…do công đoàn cơ sở tố chức (tối đa: 20000 đồng/1ngày/1đoàn viên dự; 100000 đồng/1 ngày/1 báo cáo viên)

3.4. Chi về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao : Căn cứ theo nhu cầu và tình hình thực tế để xây dựng định mức phù hợp.

- Chi xây dựng gia đình văn hóa, khu văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội trong CĐV. Chi tổ chức cho CĐV thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

- Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao: Tối đa 700000 đồng/1năm.

- Chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của công đoàn cơ sở: 100000 đồng/1lần đạt giải cấp huyện (từ giải ba trở lên); 50000 đồng/1lần đạt giải cấp cụm hoặc trường tổ chức: 50000 đồng .

- Chi tiền khen thưởng các hoạt động phong trào tổ chức tại đơn vị: Tối đa: 50.000 đồng/người

Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn :

+ Ngày  20/108/3 Tối đa: 30.000 đồng/người

3.5. Chi khen thưởng cán bộ, đoàn viên (5%):

- Chi tiền thưởng kèm các hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

+ Cán bộ CĐ, Đoàn viên CĐ xuất sắc cấp huyện:  100.000 đồng

+ Phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi:            50.000 đồng/1người/1lần/1năm

3.6. Chi các hoạt động phong trào khác (15%).

- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua, thi tìm hiểu pháp luật và an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn giỏi, Giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng dạy học giỏi, khen thưởng các chuyên đề hoạt động công đoàn, chi hoạt động nữ CNVC-LĐ (tối đa 50000 đồng/1 người).

- Chi hỗ trợ khen thưởng, động viên con ĐV của công đoàn cơ sở học giỏi, đạt  giải trong các kỳ thi trong nước và quc tế; hỗ trợ tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, trại hè cho con CĐV của công đoàn cơ sở.

+ Con của đoàn viên là học sinh giỏi cấp Tỉnh: Tối đa:             100.000 đồng/cháu/năm

+ Con của đoàn viên là học sinh giỏi cấp huyện: Tối đa:             50.000 đồng/cháu/năm

+ Con của đoàn viên là học sinh giỏi cấp trường (bé khỏe, bé ngoan): Tối đa: 30.000 đồng/cháu/năm

+ Quốc tế thiếu nhi, Trung thu: Tối đa:             50.000 đồng/cháu

4. Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên (20%):

- ĐV kết hôn đúng pháp luật, được tặng 01 món quà giá trị: 100.000 đồng/người

- Chi ốm đau thăm hỏi:

+ Đoàn viên nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh (nằm viện trên 2 ngày)(kể cả trường hợp sinh con):  70.000 đồng/người

+ Đoàn viên nghỉ ốm, điều trị tại bệnh viện tuyến huyện, xã (nằm viện trên 2 ngày (kể cả trường hợp sinh con):  50.000 đồng/người

+ Đoàn viên bệnh hiểm nghèo, tai nạn  nghiêm trọng do lao động, thiên tai, hỏa hoạn.:100.000 đồng/người

- Tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con ĐVCĐ tai nạn: 50 000 đồng

+ Điều trị tại nhà (Quá 2 ngày):    30.000 đồng/người

- Chi viếng tang tứ thân, phụ mẫu, chồng (vợ), con:  200.000 đồng/người

- Trường hợp do thiên tai,… mà tài sản thiệt hại trên 15 000 000 đồng thì mức tối đa là 500000 đồng/1 người và vận động thêm đoàn viên.

- Chi khác: căn cứ nhu cầu và nguồn kinh phí để xây dựng cho phù hợp

Căn cứ vào nguồn thu khác, cở sở phân bố hết cho mục chi khác hoặc cho toàn bộ các mục chi theo tình hình thực tế tại cơ sở. ( Chi từ quỹ hỗ trợ phúc lợi của nhà trường ).

- Chi hoạt động xã hội, từ thiện: Không quá 100 000 đồng/quý.

- Chi hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tham quan, du lịch cho CNVC-LĐ và đoàn viên công đoàn: Không quá 1000 000đồng/ năm

- Chi cộng tác viên có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động của công đoàn cơ sở, chi thưởng thu ngân sách công đoàn.

 

  1.                   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Điều 5.

- Tất cả CB CĐV  trong trường có trách nhiệm thi hành quy chế này sau khi được thoả thuận, đóng góp ý kiến phù hợp với tình hình thực tế.

- Bộ phận tài chính CĐ có trách nhiệm hướng dẫn cho các CĐV CBCĐ thực hiện, nếu có gì vướn mắc phát sinh có liên quan phải kịp thời chỉnh sửa,  báo cáo lên BCH Công đoàn giải quyết, bổ sung.

- Giao ban Thanh Tra Nhân Dân, UB Kiểm tra công đoàn theo dõi, giám sát thực hiện.

Điều 6.  Ban Chấp hành Công đoàn mà trước hết là Chủ tịch công đoàn với tư các là chủ tài khoản có trách nhiệm quản lý, tuân thủ theo qui định thu chi, phân bố, sử dụng đúng mục đích, theo tinh thần tiết kiệm. Nghiêm cấm sử dụng sai nguyên tắc tài chính

Trên đây là một số quy định thu chi ngân sách công đoàn cơ sở tại đơn vị, làm cơ sở điều hành thống nhất chung cho Công đoàn cơ sở Trường TH Đinh Trang Hòa II.

Trong quá trình thực hiện nếu có những yêu cầu chi ngoài quy chế hoạc ngoài định mức theo quy chế này thì phải họp Ban Chấp hành để quyết định và phải có biên bản cuộc họp.

 

                        TM  BAN CHẤP HÀNH CĐCS

                                CHỦ TỊCH

 

Nơi nhận:

-          Chi bộ ( để B/C);

-          BCH( phối hợp):

-          Tổ tài vụ( thực hiện):

-          Tổ CĐ ( thực hiện):

-          Lưu.

                                                                                                                         Đinh Văn Khiêm

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/26/2011 9:16:32 PM | Thể loại: CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ | Lần tải: 87 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án QUY CHẾ CHI TIÊU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ. . tailieuhoctap giới thiệu tới bạn đọc thư viện QUY CHẾ CHI TIÊU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện QUY CHẾ CHI TIÊU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ trong thể loại CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ được giới thiệu bởi user Khiêm Đinh Văn đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu Học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem CĐGD DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TH ĐINH TRANG HÒA II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……, thêm nữa / QĐ - CĐCS Đinh Trang Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2011 QUY CHẾ CHI TIÊU NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn, nói thêm là Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn, nói thêm là Căn cứ

https://tailieuhoctap.com/giaoancongdoancoso/quy-che-chi-tieu-cong-doan-co-so.nwupxq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


CĐGD DI LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH ĐINH TRANG HÒA II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …….. / QĐ - CĐCS Đinh Trang Hòa, ngày 15 tháng 12 năm 2011QUY CHẾ CHI TIÊU
NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của liên Bộ Tài chính-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
Căn cứ hướng dẫn 826/TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.
Căn cứ quy định nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS theo quyết định 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Căn cứ quyết định 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/09/2007 của Tổng LĐLĐ Việt Nam v/v thực hiện phụ cấp kiêm nghiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn và văn bản số 374/TLĐ ngày 05/03/2008 quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với CBCĐ.
Căn cứ kết quả phiên họp BCH Công đoàn cơ sở TH Đinh Trang Hòa II ngày ……………
Căn cứ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở TH Đinh Trang Hòa II.
Ban chấp hành công đoàn trường TH Đinh Trang Hòa II quy định sử dụng Quỹ công đoàn cơ quan như sau:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Mục đích xây dựng qui chế:
Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho BCH Công Đoàn
Tạo quyền chủ động cho ĐV trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao
Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong CĐ, thực hiện sự kiểm soát của kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính, thanh tra, kiểm toán qui định.
Sử dụng tài chính – tài sản đúng mục đích có hiệu quả
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô, quan liêu, tạo sự công bằng thu hút và giữ được người có năng lực tại đơn vị.
Điều 2. Quản lý thu – chi:
Phải thực hiện đúng nguyên tắc tài chính- tôn trọng định mức được giao. Nhằm đảm bảo yêu cầu tổ chức các hoạt động CĐ theo tinh thần tiết kiệm, không tuỳ tiện tăng chi.
Phải có kế hoạch chi từng tháng, quyết toán theo đúng nguyên tắc, chế độ
Các khoản mua sắm phải có chứng từ theo tài chính qui định. Thực hiện kiểm tra, báo cáo theo qui định.

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Các nguồn thu:
1. Thu kinh phí: Căn cứ thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2006 của liên Bộ tài chính-TLĐLĐVN
2. Thu đoàn phí: Căn cứ Hướng dẫn 826/TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn
3. Thu khác: Căn cứ tình hình của đơn vị để đưa vào quy định.
Bao gồm:
- Thu do Chính quyền tổ chức thanh lý tài sản có bàn giao quỹ cho công đoàn.
- Thu về hoạt động văn hóa, thể thao, lãi tiền gửi từ quỹ CĐ cho hoạt động kinh tế của CĐCS theo quy định.
- Thu do tiền thưởng tập thể CĐCS
- Thu từ quỹ tương trợ do đoàn viên nộp hàng tháng.
Điều 4. Phân bổ các mục chi:
Các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu dưới đây chỉ là chi tiêu hướng dẫn, CĐCS căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng, tuy nhiên không được vượt quá mức chi tối đa tại quy chế này.
CĐCS được sử dụng 100% số thu kinh phí và 60% số thu đoàn phí, phân bố cho các mục chi như sau:
1. Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách:
- Chủ tịch CĐCS không chuyên trách: tối đa 80 000 đồng/1 tháng
- UV BCH CĐCS: tối đa 15 000 đồng/1tháng/1người
- Tổ trưởng tổ công đoàn, thủ quỹ kiêm nhiệm: tối đa 15 000 đồng/1tháng/1người
- Kế toán tối đa 30 000 đồng/1tháng/
*Lưu ý: tổng mức chi cho mục 1 trên đây chi đến mức tối đa nhưng không vượt 30% đã quy định.
2. Chi quản lý hành chính :
- Chi mua văn phòng phẩm, TSCĐ, công cụ, dụng cụ làm việc của văn phòng công đoàn, tiền bưu phí, công tác phí, nước uống, tiếp khách: theo nhu cầu của đơn vị trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí. Mỗi tháng không vượt quá 10% kinh