Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HƯƠNG SƠN

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH SƠN MỸ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2015 - 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Tổng số đoàn viên: 14 người; Nam 2 người; Nữ: 12 người.

- Số đoàn viên có gia đình:  14 người

- Trình độ:       + Đại học: TS: 9 người ; Nam: 1 người; Nữ: 8 người.

      + Cao đẳng: TS: 1 người; Nam: 1 người; Nữ: 0 người.

      + Trung cấp: TS: 4 người; Nam: 0 người; Nữ: 4 người.

- Đảng viên: 11 người. Nam: 2 người; Nữ: 9 người.

- Quản lý: 2 người ;  Giáo viên: 9 người;  Nhân viên: 3 người

   * Thuận lợi:

  - Đội ngũ giáo viên ngày càng trẻ hóa.

  - Số lượng đoàn viên gần trường khá đông: 7 người.

  - 100% đoàn viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

   * Khó khăn:

  - Một số hạng mục của nhà trường như phòng làm việc, phòng chức năng xây dựng đã lâu nên đã xuống cấp.

  - Một số giáo viên có con nhỏ, cha mẹ già yếu nên không có thời gian cho tự học, tự bồi dưỡng.

- Số lượng đoàn viên ít nên hạn chế trong các hoạt động bề nổi cũng như các phong trào thi đua của trường.

II.Nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2015-2016:

    Thực hiện chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015về nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết 29/NQ/TW về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của công đoàn Giáo dục Hương Sơn, Công văn số 122/CĐGD về hướng dẫn chương trình hoạt động công đoàn năm học 2015-2016; dùa vµo t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®¬n vÞ, c«ng ®oµn tr­êng TiÓu häc S¬n Mü ®Ò ra nhiÖm vô chñ yÕu vµ nhiÖm vô cô thÓ cÇn tËp trung thùc hiÖn trong n¨m häc 2015-2016 nh­ sau:

  2.1 nhiÖm vô chung:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chũ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng GD-ĐT đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016  của Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của Công đoàn giáo dục Hương Sơn; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của nhà trường.

Tiếp tục chương trình hành động  thực hiện nghị quyết số đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo duc đoàn viên lao động thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, của Ngành. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ và chương trình hoạt động công đoàn năm học 2015-2016, từng bước thực hiện có hiệu quả mục tiêu đại hội công đoàn các cấp đã đề ra, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

2. Cùng chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn đang được triển khai trong ngành gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục Vận động nhà giáo và lao động trong ngành tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực, nhằm không ngừng nâng cao trách nhiệm của người cán bộ công chức, viên chức trong ngành; tiếp tục thực hiện cuộc vận động  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cần tập trung vào phấn đấu tu dưỡng, giữ vững phẩm chất đạo đức của người giáo viên, không ngừng cải tiến phương pháp dạy, trau dồi năng lực sư phạm, chữ viết, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác. Thực hiện chỉ thị 35; Kết luận 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định 31, Chỉ thị 33 của UBND tỉnh Hà Tĩnh  về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Chỉ thị 20 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong trong việc tang, lễ hội; Cuộc vận động “ Dân chủ -  Kỷ cương -  Tình thương -  Trách nhiệm”. Đẩy mạnh công tác nữ công trọng tâm là phong trào thi đua “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” chuấn bị cho  tổng kết 5 năm gia đoạn 2010-2015.

3. Làm tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, lao động trong trường. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách hiện hành để đảm bảo quyền lợi ích của đoàn viên trong trường. Tham gia các loại quỹ do công đoàn ngành tổ chức, tạo điều kiện cho đoàn viên giúp đỡ nhau lúc khó khăn, xây dựng tổ ấm công đoàn. Thực hiện tốt cuộc vận động Quyên góp ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, đoàn viên khó khăn” góp phần thực hiện yêu cầu 3 đủ với học sinh: “ Đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo”; 1 có: “ Có chỗ học tập thuận tiện”; 3 biết “ Biết các chính sách nhà nước hỗ trợ, biết nhu cầu về việc làm của địa phương, biết chọn cơ sở học tập và đào tạo phù hợp”. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao do ngành phát động.

4. Cùng với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, sinh hoạt công đoàn thống nhất chương trình hoạt động; làm tốt công tác phát triển đoàn viên; chỉ đạo tốt hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, ban kiểm tra công đoàn phát huy dân chủ thực hiện 3 công khai, 4 kiểm tra được đề ra trong năm học 2015-2016.

Chỉ đạo ban nữ công, tổ chức tốt hoạt động nhân ngày 20/10;  8/3; thực hiện tốt cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình không để có tình trạng đoàn viên sinh con thứ ba.

5. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường đôn đốc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; đổi mới công tác chỉ đạo điều hành hoạt động công đoàn theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, thông tin, báo cáo; làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên cho Đảng; động viên đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

2.2 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2015-2016

- Tập thể:

Công đoàn vững mạnh , được Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen.

- Cá nhân:

   2 đ/c đạt CSTĐ cấp cơ sở

 1. Đ/C: Hồ Đình Tâm.

 2. Đ/C :Trần Thị Hồng

  + 1 Đ/C đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen:

       Đ/C Trần Thị Hồng.

   + 8 Đ/C đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

   + Giáo viên giỏi cấp Huyện :

  1. Trương Thị Thanh Thiện
  2. Nguyễn Thị Thúy Long

    + Giáo viên chủ nhiệm giổi cấp Huyện :

 1. Trương Thị Thanh Thiện.

 2. Nguyễn Thị Thúy Long

  2.3 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ:

1. Chương trình 1: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và người lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, phục vụ CNH-HĐH đất nước:

  - Thường xuyên làm tốt công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành đối với nhà giáo như chế độ BHXH, BHYT, chế độ dưỡng sức, thai sản, nâng lương hàng năm. Xét và hướng dẫn đoàn viên làm hồ sơ khi có chế độ như trợ cấp khó khăn, hưởng quỹ tình nghĩa

- Tham mưu với nhà trường động viên đoàn viên hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế bằng nhiều hình thức như trích quỹ lương, tổ chức hội, tạo điều kiện đoàn viên hỗ trợ giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn; kịp thời động viên đoàn viên khi bị ốm đau; chia sẻ khi có niềm vui, nỗi buồn. Xây dựng công đoàn thành một tổ ấm thực sự của đoàn viên.

  - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ca múa hát tập thể, TDTT , sinh hoạt giao lưu giữa đoàn viên nhà trường với các chi đoàn khác ở địa phương nhân các ngày lễ.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên khi bị xâm phạm, tuyệt đối không để đơn thư khiếu nại vượt cấp.

   2. Chương trình 2: Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ: Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của ngành:

  -  Cùng với chuyên môn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tronng đó chú trọng làm theo gương Bác.

  - Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, tuyệt đối không để giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo,

  - Tích cực thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trong đó chú trọng xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, chuyên đề soạn, giảng giáo án điện tử.

- Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng của Nghị quyết 29/NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.”

- Động viên giáo viên không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, tham gia các lớp tại chức để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như đồng chí: Văn Thị Lan Phương, Cao Thị Hiền

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, đi sâu vào các chuyên đề giải Toán, Tiếng Việt nâng cao, chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và các chuyên đề phục vụ việc nâng cao chất lượng dạy và học.

- Tham gia tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác phát triển Đảng, phấn đấu năm học 2015-2016 giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng.

3. Chương trình 3: Vận động, tổ chức các nhà giáo và lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

  - 100% đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực với các nội dung. Tập trung xây dựng cảnh quan trường học xanh, sạch và ngày càng đẹp hơn; chú trọng dạy học hướng vào học sinh; phát huy khả năng tự học, sự sáng tạo của học sinh; phát huy tính tích cực; rèn cho các em phương pháp tự học. nhằm giúp học sinh phát triển năng lực toàn diện.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Hai giỏi.

   + Cùng với chuyên môn động viên đoàn viên đầu tư cho tiết dạy; dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học; phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất.

   + 100% đoàn viên chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; tham gia dạy thao giảng vào các ngày lễ 20/10, 20/11, 8/3

   + Tổ chức kiểm tra hồ sơ dân chủ vào các đợt 20/11; 8/3

   + 100% giáo viên tham gia đúc rút và viết SKKN trong đó có 4 SKKN được xếp bậc 3,4 cấp huyện, 1 SKKN cấp tỉnh.

  - Thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm.

   + Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm, đảm bảo dân chủ, công khai, đề ra các chỉ tiêu sát với điều kiện thực tế của nhà trường.

   + Tổ chức cho đoàn viên học tập và quán triệt nội dung của cuộc vận động thực hiện “Dân chủ phải gắn với kỷ cương, tình thương phải gắn với trách nhiệm.

   + Thường xuyên động viên đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm tốt việc trường việc nhà.

   - Cuộc vận động “ Xã hội hóa giáo dục

   + Tiếp tục vận động các lực lượng đầu tư vào giáo dục, chăm lo đến việc học tập của con em: như hội khuyến học, hội phụ nữ, đoàn Thanh niên

   + Phối hợp tốt giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong giáo dục con em và tạo môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Tham gia tốt các hoạt động xã hội;

    + Giáo dục, nhắc nhở đoàn viên thường xuyên làm tròn nghĩa vụ người công dân, tham gia một cách đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước nội quy, quy chế của ngành , của địa phương. Luôn thực hiện tốt các chỉ thị 35; Kết luận 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định 31, Chỉ thị 33 của UBND tỉnh Hà Tĩnh  về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; Chỉ thị 20 của UBND tỉnh về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong trong việc tang, lễ hội. Động viên đoàn viên tích

  - 100% đoàn viên thực hiện nghiêm túc luật Giao thông đường bộ.

  - 100% gia đình giáo viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

- Tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào: Thi đua lao động sáng tạo trong toàn thể đoàn viên; tập trung chú trọng nội dung : sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, sáng tạo trong công tác quản lí, sáng tạo trong sinh hoạt tổ chuyên môn, sáng tạo trong làm và sử dụng đồ dùng dạy học

4. Chương trình 4: Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng động ngũ cán bộ công đoàn,  xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Nhà nước vững mạnh:

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong trường học, làm tốt công tác tham mưu về công tác phân công phân nhiệm.

- Thực hiện đúng, đủ các loại hồ sơ công đoàn theo quy định.

- Cán bộ Công đoàn không ngừng tự học, tự bồi dưỡng về công tác công đoàn, học tập điều lệ công đoàn sửa đổi, nghiên cứu về công tác kiểm tra công đoàn, công tác thanh tra nhân dân trường học. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân làm việc có hiệu quả, khách quan, không để đơn thư, khiếu nại vượt cấp.

- Tổ chức sinh hoạt công đoàn hàng tháng, tham gia họp đầy đủ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công đoàn ngành theo định kì và đột xuất.

* Công tác nữ:

  - Trưởng ban nữ công đề ra chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể từng kì và cả năm, trong từng thời gian 20/10; 20/11, 8/3.

  - Động viên nữ cán bộ giáo viên thi đua Hai giỏi: Giỏi việc trường, đảm việc nhà.

- Tạo mọi điều kiện nhằm động viên chị em phát huy hết khả năng trong công tác chuyên môn, cũng như các hoạt động khác.

  - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình, tuyệt đối không để đoàn viên sinh con thứ ba.

  - Tổ chức các ngày lễ 20/10, 20/11,/8/3 thiết thực, có ý nghĩa.

                                                                                   Sơn Mỹ, tháng 9 năm 2015

                          TM.BCH CÔNG ĐOÀN

              CHỦ TỊCH

 

 

 

                Trần Thị Hồng

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/7/2017 3:38:15 PM | Thể loại: Công đoàn | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016, Công đoàn. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 thuộc thể loại Công đoàn được chia sẽ bởi user Lan Nguyễn Thị Mai tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Công đoàn , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Công đoàn ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HƯƠNG SƠN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH SƠN MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2015 - 2016 I, kế tiếp là ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: - Tổng số đoàn viên: 14 người; Nam 2 người; Nữ: 12 người, nói thêm là - Số đoàn viên có gia đình: 14 người - Trình độ: + Đại học: TS: 9 người ; Nam: 1 người; Nữ: 8 người, nói thêm là + Cao đẳng: TS:

https://tailieuhoctap.com/giaoancongdoan/ke-hoach-hoat-dong-cong-doan-nam-hoc-2015-2016.t7es0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HƯƠNG SƠN
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH SƠN MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2015 - 2016
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Tổng số đoàn viên: 14 người; Nam 2 người; Nữ: 12 người.
- Số đoàn viên có gia đình: 14 người
- Trình độ: + Đại học: TS: 9 người ; Nam: 1 người; Nữ: 8 người.
+ Cao đẳng: TS: 1 người; Nam: 1 người; Nữ: 0 người.
+ Trung cấp: TS: 4 người; Nam: 0 người; Nữ: 4 người.
- Đảng viên: 11 người. Nam: 2 người; Nữ: 9 người.
- Quản lý: 2 người ; Giáo viên: 9 người; Nhân viên: 3 người
* Thuận lợi:
- Đội ngũ giáo viên ngày càng trẻ hóa.
- Số lượng đoàn viên gần trường khá đông: 7 người.
- 100% đoàn viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
* Khó khăn:
- Một số hạng mục của nhà trường như phòng làm việc, phòng chức năng xây dựng đã lâu nên đã xuống cấp.
- Một số giáo viên có con nhỏ, cha mẹ già yếu nên không có thời gian cho tự học, tự bồi dưỡng.
- Số lượng đoàn viên ít nên hạn chế trong các hoạt động bề nổi cũng như các phong trào thi đua của trường.
II.Nhiệm vụ, chỉ tiêu năm học 2015-2016:
    Thực hiện chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015về nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết 29/NQ/TW về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của công đoàn Giáo dục Hương Sơn, Công văn số 122/CĐGD về hướng dẫn chương trình hoạt động công đoàn năm học 2015-2016; vào tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị, công đoàn trường Tiểu học Sơn Mỹ đề ra nhiệm vụ chủ yếu và nhiệm vụ cụ thể cần tập trung thực hiện trong năm học 2015-2016 như sau:
2.1 nhiệm vụ chung:
1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW về “ Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chũ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng GD-ĐT đến năm 2015 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của Công đoàn giáo dục Hương Sơn; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của nhà trường.
Tiếp tục chương trình hành động thực hiện nghị quyết số đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo duc đoàn viên lao động thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, của Ngành. Xây dựng chương trình hành động cụ thể, hoàn thành nhiệm vụ và chương trình hoạt động công đoàn năm học 2015-2016, từng bước thực hiện có hiệu quả mục tiêu đại hội công đoàn các cấp đã đề ra, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
2. Cùng chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn đang được triển khai trong ngành gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục Vận động nhà giáo và lao động trong ngành tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện chữ viết, xây dựng tác phong mẫu mực, nhằm không ngừng nâng cao trách nhiệm của người cán bộ công chức, viên chức trong ngành; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cần tập trung vào phấn đấu tu dưỡng, giữ vững phẩm chất đạo đức