Mẫu 01
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG PHƯỚC HỘI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ MN BÔNG SEN
* Phước Hội, ngày 18 tháng 03 năm 2020 

CAM KẾT
 TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020

Họ và tên: Phùng Thị Như Hoa. Sinh ngày 19/12/2020
Đơn vị công tác: Trường MN Bông Sen
Chức vụ Đảng: Đảng viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Phó hiệu trưởng
Sinh hoạt tại Chi bộ: Trường MN Bông Sen
Sau khi học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Qua kiểm điểm, tự phê bình năm 2019 và học tập Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, liên hệ công tác, nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm của người đảng viên gắn với thực hiện các nghị quyết, nhiệm vụ của địa phương (cơ quan, đơn vị, đoàn thể) đề ra, tôi cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:
1.Về tư tưởng chính trị :
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nghiên, cứu học tập, tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách nhà nước.
- Không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
2.1. Rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm: (ghi thực hiện đúng Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người Cán bộ quản lí.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.
- Thực hiện đúng Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm.
2.2. Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống:
- Kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng và lãng phí.
- Dân chủ trong chỉ đạo quản lí điều hành.
- Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân trung thực.
- Sâu sát, nắm chắc tình hình ở cơ quan.
3. Về hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm năm 2019 và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề năm 2020
3.1. Hạn chế, khuyết điểm năm 2019:
Thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong chi bộ còn lúng túng.
3.2. Giải pháp khắc phục :
Nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản về qui định, chế độ kiểm tra giám sát để thực hiện công tác kiểm tra giám sát ở chi bộ.
3.3. Nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chuyên đề năm 2020
3.3.1. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh:
- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân, tổ chức trong đơn vị, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của chi bộ.
- Thực hành dân chủ trong quản lí điều hành đồng thời củng cố và nâng cao ý thức thực hiện tốt nội qui, quy chế của các