Mau Bien ban kiem tra hoat dong SP GV

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

Phßng GD-§T H­ng Hµ

tr­êng .......................................

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

 

      ................ ngµy........... th¸ng.......... n¨m 201.....

 

biªn b¶n kiÓm tra ho¹t ®éng s­ ph¹m cña gi¸o viªn

Hä vµ tªn gi¸o viªn: …….....................………....  N¨m sinh............  Tr­êng .....................

M«n gi¶ng d¹y ......................... ..........................           HÖ ®µo t¹o: .... .................................

N¨m vµo ngµnh…….........           XÕp lo¹i lÇn kiÓm tra gÇn®©y nhÊt: .....................................

Hä tªn ng­êi kiÓm tra: .......................................      Chøc vô ................................................

A. KÕt qu¶ kiÓm tra c¸c néi dung

I. PhÈm chÊt  ®¹o ®øc, lèi sèng

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

            XÕp lo¹i.............................................................................................................................

II. KÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc giao:

          1. KiÓm tra tr×nh ®é nghiÖp vô s­ ph¹m. (cã......phiÕu dù giê kÌm theo)

¦u ®iÓm:.................................................................................

..........................................................................................

KhuyÕt ®iÓm:............................................................................

..........................................................................................

         XÕp lo¹i.............................................................

            2. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n

Néi dung,

C¸c yªu cÇu cÇn ®¹t

NhËn xÐt

­u khuyÕt ®iÓm chÝnh

XÕp lo¹i

Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh

1

- Thùc hiÖn ®óng ph©n phèi ch­¬ng tr×nh

........................................................................................

 

Gi¸o ¸n

2

- §ñ sè l­îng.

- ThÓ hiÖn râ c¸c b­íc lªn líp, c¸c ho¹t ®éng cña thÇy, trß.

- §ñ kiÕn thøc, kü n¨ng, cã liªn hÖ thùc tÕ.

....................................................................................................................................

 

….

ChÊm, ch÷a bµi kiÓm tra

3

- §ñ sè l­îng. Cã ®¸p ¸n.

- §Ò kiÓm tra phï hîp, s¸t ®èi t­îng.

- ChÊm bµi chÝnh x¸c theo biÓu ®iÓm.

- Ch÷a bµi ®Çy ®ñ, cã ®¸nh gi¸.

................................................................................................................................................................................

 

 

…..

Hå s¬ chuyªn m«n

4

- §ñ hå s¬ chuyªn m«n theo quy ®Þnh.

- Néi dung ®Çy ®ñ, chÊt l­îng.

........................................................................................

 

…..

Thùc hµnh thÝ nghiÖm

5

- Khai th¸c tèt ®å dïng hiÖn cã vµ tù lµm.

- Sö dông hiÖu qu¶ thiÕt bÞ quy ®Þnh.

........................................................................................

 

…..

Tham gia c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n.

6

- Sinh ho¹t tæ nhãm ®Çy ®ñ.

- Ho¹t ®éng chuyªn m«n nhiÖt t×nh.

........................................................................................

 

…..

C«ng t¸c båi d­ìng tù båi d­ìng.

7

- Tham gia båi d­ìng, tù båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô.

................................................................................................

 

…..

Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ d¹y thªm, häc thªm.

8

- ViÖc ®¨ng ký d¹y thªm, n¬i cÊp giÊy phÐp.

- Thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu vÒ d¹y thªm.

................................................................................................

 

…..

XÕp lo¹i chung vÒ thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n:

 

.................................................

 

 

Quy ®Þnh vÒ xÕp lo¹i néi dung 2: Lo¹i Tèt: ND 1, 2, 3 ®¹t tèt, cßn l¹i ®¹t kh¸ trë lªn; Lo¹i kh¸: ND 1, 2, 3 ®¹t kh¸, cßn l¹i §YC trë lªn; Lo¹i §YC: ND 1, 2, 3 §YC trë lªn, cßn l¹i cã thÓ ch­a ®¹t yªu cÇu;

Lo¹i ch­a ®¹t yªu cÇu: Mét trong c¸c néi dung 1, 2, 3 ch­a §YC.

 

3/ KÕt qu¶ gi¶ng d¹y:

a. KÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh

TS bµi kiÓm tra

§¹t Giái

§¹t Kh¸

§¹t TB

YÕu

KÐm

Sè bµi

T.L

Sè bµi

T.L

Sè bµi

T.L

Sè bµi

T.L

Sè bµi

T.L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. KÕt qu¶ gi¶ng d¹y tr­íc thêi ®iÓm kiÓm tra:

Tû lÖ HS lªn líp n¨m häc tr­íc

Tû lÖ HS tèt ngiÖp

KÕt qu¶ HSG

Tû lÖ HS ®¹t TB trë lªn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra

ViÖc sö dông TBDH

 

 

 

 

 

C. NhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ gi¶ng d¹y:

¦u ®iÓm:...........................................................................

....................................................................................

KhuyÕt ®iÓm:.......................................................................

...................................................................................

XÕp lo¹i: ...................................................................................

4. Thùc hiÖn C¸c nhiÖm vô kh¸c:

............................................................................................................................. .........

....................................................................................

XÕp lo¹i:  .............................................

B- §¸nh gi¸, xÕp lo¹i chung

¦u ®iÓm:...........................................................................

....................................................................................

....................................................................................

KhuyÕt ®iÓm:.......................................................................

...................................................................................

                                     XÕp lo¹i chung:  ....................................................

 

c - néi dung t­ vÊn thóc ®Èy

1. §èi víi gi¸o viªn: ...................................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

2. §èi víi tæ chuyªn m«n: ........................................................................................

....................................................................................

 

gi¸o viªn  ®­îc kiÓm tra

(Ký, ghi râ hä tªn)

 

HiÖu tr­ëng

(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)

 

 

 

 

 

 

 

Phßng GD-§T H­ng Hµ

tr­êng .......................................

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

 

      ................ ngµy........... th¸ng.......... n¨m 201.....

 

biªn b¶n thanh tra ho¹t ®éng s­ ph¹m gi¸o viªn

(MÇm non)

 

Hä vµ tªn gi¸o viªn: …………………………………., n¨m sinh ..................................

Tr­êng ………………….....…….....................................................................................

D¹y m«n …………Tr×nh ®é chuyªn m«n:…………..............…N¨m vµo ngµnh…….…

KÕt qu¶ kiÓm tra toµn diÖn gÇn ®©y nhÊt cña tr­êng ®­îc xÕp lo¹i………….......………

Hä tªn CTV thanh tra :……………...................................................................……….

Chøc vô:................................... N¬i c«ng t¸c:…….................................................……..

 

A. kÕt qu¶ kiÓm tra

 I.PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

...........................................................................

       XÕp lo¹i:..................................................................

II. KÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc giao:

          1. KiÓm tra tr×nh ®é nghiÖp vô s­ ph¹m. (cã......phiÕu dù giê kÌm theo)

         ¦u ®iÓm:......................................................................

.................................................................................... .........

....................................................................................  .........

         KhuyÕt ®iÓm:..................................................................

.................................................................................... .........

....................................................................................  .........

         XÕp lo¹i.............................................................…….

          2. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n

         ¦u ®iÓm:.....................................................................

....................................................................................

....................................................................................  .........

....................................................................................

          Nh­îc ®iÓm:.................................................................

....................................................................................

....................................................................................               

         XÕp lo¹i.............................................................…….

 

 

 

3. C«ng t¸c cha mÑ häc sinh vµ c«ng t¸c kh¸c

         ¦u ®iÓm:.....................................................................

....................................................................................

....................................................................................  .........

....................................................................................

          Nh­îc ®iÓm:.................................................................

....................................................................................

....................................................................................               

         XÕp lo¹i.............................................................…….

        4. KÕt qu¶ nu«i d­ìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ

          (NhËn xÐt vÒ søc khoÎ kªnh A. B, C, nÒ nÕp, thãi quen, t×nh c¶m, kü n¨ng,         chÊt l­îng cña trÎ vÒ mäi mÆt)

         ¦u ®iÓm:.....................................................................

....................................................................................

....................................................................................  .........

....................................................................................

          Nh­îc ®iÓm:.................................................................

....................................................................................

....................................................................................               

         XÕp lo¹i.............................................................…….

B. §¸nh gi¸, xÕp lo¹i chung

          §¸nh gi¸ chung :.............................................................

....................................................................................

....................................................................................  .........

....................................................................................

         ...............................................................................

....................................................................................

....................................................................................               

         XÕp lo¹i.............................................................…….

 

c - néi dung t­ vÊn thóc ®Èy

1. §èi víi gi¸o viªn: .........................................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

2. §èi víi nhµ tr­êng:.......................................................................................................

....................................................................................

 

 

gi¸o viªn  ®­îc kiÓm tra

(Ký, ghi râ hä tªn)

 

HiÖu tr­ëng

(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 9/24/2011 12:35:04 PM | Thể loại: Ban giám hiệu | Lần tải: 28 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
1 lần xem

giáo án Mau Bien ban kiem tra hoat dong SP GV, Ban giám hiệu. . tailieuhoctap giới thiệu đến mọi người giáo án Mau Bien ban kiem tra hoat dong SP GV .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , giáo án Mau Bien ban kiem tra hoat dong SP GV thuộc danh mục Ban giám hiệu được giới thiệu bởi thành viên Lực Nguyễn Văn đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Ban giám hiệu , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Phòng GD-ĐT Hưng Hà trường , thêm nữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc , nói thêm là ngày, ngoài ra tháng, thêm nữa năm 201, cho biết thêm   biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm của cô giáo Họ và tên giáo viên: ……, kế tiếp là ………, ngoài ra Năm sinh, ngoài ra Trường , nói thêm Môn giảng dạy , thêm nữa , cho biết thêm Hệ đào tạo: ,còn cho biết thêm ,còn cho biết thêm Năm vào ngành……, kế tiếp là Xếp loại lần kiểm tra gầnđây

https://tailieuhoctap.com/giaoanbangiamhieu/mau-bien-ban-kiem-tra-hoat-dong-sp-gv.j1dexq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo ánPhòng GD-ĐT Hưng Hà
trường .......................................
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


................ ngày........... tháng.......... năm 201.....


biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên
Họ và tên giáo viên: …….....................……….... Năm sinh............ Trường .....................
Môn giảng dạy ......................... .......................... Hệ đào tạo: .... .................................
Năm vào ngành……......... Xếp loại lần kiểm tra gầnđây nhất: .....................................
Họ tên người kiểm tra: ....................................... Chức vụ ................................................
A. Kết quả kiểm tra các nội dung
I. Phẩm chất đạo đức, lối sống
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Xếp loại.............................................................................................................................
II. Kết quả công việc được giao:
1. Kiểm tra trình độ nghiệp vụ sư phạm. (có......phiếu dự giờ kèm theo)
Ưu điểm: ...............
...............
Khuyết điểm: ...............
...............
Xếp loại
2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn
Nội dung,
Các yêu cầu cần đạt
Nhận xét
ưu khuyết điểm chính
Xếp loại

Thực hiện chương trình
1
- Thực hiện đúng phân phối chương trình
........................................................................................Giáo án
2
- Đủ số lượng.
- Thể hiện rõ các bước lên lớp, các hoạt động của thầy, trò.
- Đủ kiến thức, kỹ năng, có liên hệ thực tế.
....................................................................................................................................

….

Chấm, chữa bài kiểm tra
3
- Đủ số lượng. Có đáp án.
- Đề kiểm tra phù hợp, sát đối tượng.
- Chấm bài chính xác theo biểu điểm.
- Chữa bài đầy đủ, có đánh giá.
................................................................................................................................................................................


…..

Hồ sơ chuyên môn
4
- Đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định.
- Nội dung đầy đủ, chất lượng.
........................................................................................

…..

Thực hành thí nghiệm
5
- Khai thác tốt đồ dùng hiện có và tự làm.
- Sử dụng hiệu quả thiết bị quy định.
........................................................................................

…..

Tham gia các hoạt động chuyên môn.
6
- Sinh hoạt tổ nhóm đầy đủ.
- Hoạt động chuyên môn nhiệt tình.
........................................................................................

…..

Công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng.
7
- Tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
................................................................................................

…..

Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.
8
- Việc đăng ký dạy thêm, nơi cấp giấy phép.
- Thực hiện tốt các yêu cầu về dạy thêm.
................................................................................................

…..

Xếp loại chung về thực hiện quy chế chuyên môn:

.................................................Quy định về xếp loại nội dung 2: Loại Tốt: ND 1, 2, 3 đạt tốt, còn lại đạt khá trở lên; Loại khá: ND 1, 2, 3 đạt khá, còn lại ĐYC trở lên; Loại ĐYC: ND 1, 2, 3 ĐYC trở lên, còn lại có thể chưa đạt yêu cầu;
Loại chưa đạt yêu cầu: Một trong các nội dung 1, 2, 3 chưa ĐYC.

3/ Kết quả giảng dạy:
a. Kết quả học tập của học sinh
TS bài kiểm tra
Đạt Giỏi
Đạt Khá
Đạt TB
Yếu
Kém


Số bài
T.L
Số bài
T.L
Số bài
T.L
Số bài
T.L
Số bài
T.L

b. Kết quả giảng dạy trước thời điểm kiểm tra: