Tống hợp địa chỉ các video sử dụng để dạy môn: BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10, 11
BÀI 1. NHẢY MỘT NHẢY
/
https://www.youtube.com/watch?v=r3i3iAnbByE&feature=youtu.be
Bài 8. CHIẾC ĐỒNG HỒ
/
https://www.youtube.com/watch?v=Z53LeDuBMpY&t=28s
BÀI 6. BÁC HỒ HỌC NGOẠI NGỮ
/
https://www.youtube.com/watch?v=vVxcjqPH65U&t=37s