MÃ ĐỀ: In thu-001 MÔN:SINH HỌC 8,HỌC KỲ 1
Thời gian làm bài: phút
Phần I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hãy chọn phương án đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Cấu trúc dưới đây không được xem là bộ phận của ống tiêu hoá là:
A. Thực quản B. Gan C. Ruột già D. Ruột non

Câu 2. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Loại thức ăn dễ gây bệnh tim mạch là gì?


A. vitamin B. Chất cơ
C. Mỡ động vật D. Chất khoáng

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Tuyến nào dưới đây không phải là tuyến nội tiết?
A. Tuyến giáp B. Tuyến yên C. Tuyến tụy D. Tuyến ruột

Câu 4. H·y khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi sai sau ®©y:


Câu 5. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Hoạt động biến đổi hoá học thức ăn trong dạ dày được thực hiện bởi.
A. Enlin pepsin B. Enlin pepsin
C. Dịch tuỵ D. Vi khuẩn

Câu 6. Hãy chọn câu trả lời đúng (ứng với phương án trả lời A, B, C hoặc D) cho câu hỏi sau:
Tế bào thần kinh còn được gọi là gì?
A. Tổ chức thần kinh đệm B. Nơzon.
C. Sợi nhánh D. Sợi trục và sợi nhánh.

Câu 7. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Máu không nhận được nhóm máu khác với nó là:

Câu 8. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
ở cầu thận, các thành phần không được lọc vào nang cầu thận vì có kích thước lớn hơn 30 - 40A0 là gì ?

A. Các tế bào máu và prôtêin. B. Axit nric, crêatin…
C. I on Na+, Cl-… D. I on thừa : H+ , K+…

Câu 9. Rãnh đỉnh là ngăn cách giữa hai thuỳ

A. A. Thái dương và chẩm B. B. Thái dương và trán
C. C. Chẩm và trán D. D. Trán và đỉnh

Câu 10. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Phương tiện để sơ cứu cho người gãy xương cẳng tay là:
A. Một thanh nẹp dài 30-40cm rộng 4-5cm B. 02 cuộn băng y tế
C. 02 miếng gạc y tế D. Tất cả các ý đều đúng

Câu 11. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Thực chất của quá trình trao đổi chất diễn ra ở.
A. Hệ cơ quan B. Cơ quan C. Cơ thể D. Tế bào

Câu 12. Dưới vỏ não là chất trắng trong đó chứa các

A. A. Nhân tế bào B. B. Nhân phụ C. C. Nhân nền D. D. Nhân con

Câu 13. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Tế bào máu nào tham gia vào quá trình đông máu?

Câu 14. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, hoặc C) để trả lời câu hỏi sau:
Chức năng của thể thuỷ tinh là?
A. Cho ánh sáng phản chiều từ vật đi qua
B. Tham gia dẫn truyền các luồng thần kinh từ mắt về não bộ
C. Điều tiết để ảnh rơi v ề ph ía sau màng lưới

Câu 15. Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng (ứng với A, B, C hoặc D) để trả lời câu hỏi sau:
Hệ tiêu hoá cung cấp cho trao đổi chất của cơ thể những chất.
A