hoặc
Tài liệu học tập Công văn 403/2013/BCT-XNK, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 403/2013/BCT-XNK có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Tạm nhập khẩu ô tô sát-xi tay lái nghịch

Công văn 403/2013/BCT-XNK về lâm thời nhập cảng ô tô sát-xi tay lái nghịch do Bộ Công thương ban hành.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 403/BCT-XNK
V/v: Tạm nhập cảng ô tô sát-xi tay lái nghịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 5 2013

Kính gửi:

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO)
(Địa chỉ: 262 Trần Hưng Đạo, Quận một, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1051/SC-XNK ngày 28 tháng 12 5 2012 của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) về việc yêu cầu lâm thời nhập 02 ô tô sát-xi buýt để làm mẫu đóng thùng xe buýt. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho Tổng Công ty sản xuất xuất khẩu thùng xe buýt, thâm nhập thị trường Indonexia, Bộ Công Thương đồng ý Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) được lâm thời nhập 02 ô tô sát-xi buýt tay lái nghịch để làm mẫu đóng thùng xe buýt xuất khẩu.

Sau khi hoàn thành việc đóng mẫu, Tổng Công ty phải tái xuất 02 mẫu ô tô sát-xi lâm thời nhập nêu trên và không được sử dụng trong nước dưới bất kỳ hình thức nào. Việc lâm thời nhập tái xuất được thực hiện tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Công văn số 5089/BCT-XNK ngày 09 tháng sáu 5 2011 của Bộ Công Thương không còn giá trị thực hiện.

Bộ Công Thương thông báo để Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAMCO) biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ CNNg, KV1;
- Lưu: VT, XNK, tungdov.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Trần Tuấn Anh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download