hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 39/2013/TT-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 39/2013/TT-BTC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thuế - Lệ phí - Kinh phí,Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông tư 39/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 9 tháng 4 5 2013 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

BỘ Y TẾ
------------
Số: 33/2012/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 5 2012

THÔNG TƯ
Sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit
thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế du nhập ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khuông thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế du nhập ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khuông thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi.

Điều một. Sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế du nhập ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit, đã hoặc chưa làm rắn bằng ure, dạng lỏng thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế du nhập ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế du nhập ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng Mô tả hàng hoá Thuế suất (%)
28.47 Hydro peroxit đã hoặc chưa làm rắn bằng ure.  
2847.00.10 - Dạng lỏng 3
2847.00.90 - Loại khác 0

Điều hai. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng năm 5 2013./.

 Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Thị Mai

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download