hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3263/TCHQ-GSQL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3263/TCHQ-GSQL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Xuất - Nhập khẩu,Xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với xăng dầu cung ứng cho máy bay thực hiện các tuyến bay quốc tế xuất cảnh

Công văn 3263/TCHQ-GSQL về xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với xăng dầu cung cấp cho máy bay thực hiện các tuyến bay quốc tế xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Số: 3263/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu đối với xăng dầu cung cấp cho máy bay thực hiện các tuyến bay quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 5 2013

 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1537/HQHCM-GSQL ngày 13/05/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì hiện các Chi cục thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử; bởi vậy căn cứ quy định tại Điều 18, Điều 20 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, du nhập thương mại để xác nhận xăng dầu đã cung cấp (tái xuất) cho tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế xuất cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CCHĐH (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Dương Thái

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download