hoặc
Tài liệu học tập Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện số 05/2015/TT-BTTTT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện số 05/2015/TT-BTTTT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Công nghệ - Thông tin,Quy định sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT quy định yếu tố và hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn đồ vật vô tuyến điện đã được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện. Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện.

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/2015/TT-BTTTT  Hà Nội, ngày 23 tháng 3 5 2015


THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN; CHO THUÊ, CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN; SỬ DỤNG CHUNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Căn cứ ngày 23 tháng 11 5 2009;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 5 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định yếu tố và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn đồ vật vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Điều hai. Giải thích từ ngữ

Điều 3. Cơ quan cấp, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Điều 4. Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Điều năm. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Điều sáu. Ngừng sử dụng tần số, đồ vật vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh

Điều bảy. Cấp lại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Điều 8. Kê khai và hủy bỏ hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Điều 9. Kê khai hồ sơ và cấp phép bằng dụng cụ điện tử

Điều 10. Nộp lệ phí, phí sử dụng tần số vô tuyến điện và nhận giấy phép

Chương II

THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Mục một. CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 11. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

Điều 12. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên dụng cụ nghề cá

Điều 13. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đồ vật phát thanh, truyền hình

Điều 14. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

Điều 15. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba

Điều 16. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

Điều 17. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS)

Điều 18. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với dụng cụ nghề cá

Điều 19. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đồ vật vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ

Điều 20. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện của Cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn

Điều 21. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài vệ tinh trái đất (trừ đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)

Điều 22. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện đối với đài nhất định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), đồ vật riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư này

Điều 23. Thời gian giải quyết cấp Giấy phép sử dụng tần số và đồ vật vô tuyến điện

Điều 24. Cơ quan thu nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép

Mục hai. CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BĂNG TẦN

Điều 25. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần

Điều 26. Thời gian giải quyết cấp Giấy phép sử dụng băng tần

Điều 27. Cơ quan thu nhận hồ sơ và giao nhận Giấy phép sử dụng băng tần

Mục 3. CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NỘI DUNG GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ QUỸ ĐẠO VỆ TINH

Điều 28. Hồ sơ yêu cầu cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Điều 29. Thời gian giải quyết cấp giấy phép

Mục 4. THU HỒI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 31. Thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Chương III

CHO THUÊ, CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 32. Quy định về cho thuê, cho mượn đồ vật vô tuyến điện

Điều 33. Điều kiện để được thuê, mượn đồ vật vô tuyến điện

Điều 34. Hợp đồng cho thuê, cho mượn đồ vật vô tuyến điện

Điều 35. Thủ tục cho thuê, cho mượn đồ vật vô tuyến điện

Chương IV

SỬ DỤNG CHUNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Điều 36. Trường hợp phải sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Điều 37. Quy định về khai thác trên tần số sử dụng chung

Điều 38. Quy trình khai thác trên các tần số sử dụng chung

Điều 39. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng chung tần số

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Hiệu lực thi hành

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Son

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download