hoặc
Tài liệu học tập Quyết định số 313/QĐ-TTG, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định số 313/QĐ-TTG có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Cơ cấu tổ chức,Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Quyết định số 313/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 313/QĐ-TTg

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 5 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 – 2011

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 5 2003;

Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 5 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 5 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 5 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 465/TTr-BNV ngày 12 tháng 02 5 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê chuẩn bổ sung ông Nguyễn Văn Khang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và ông Nguyễn Văn Khang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

 THỦ TƯỚNG 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download