hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 148/QĐ-BTC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 148/QĐ-BTC có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 148/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 21 tháng 01 5 2013 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bổ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các công ty thuộc Bộ Tài chính.

 BỘ TÀI CHÍNH

-------
Số: 148/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 5 2013

 QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

---------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bổ dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế đào tạo, bổ dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phân cấp, ủy quyền và công ty thực hiện đối với lĩnh vực tài chính tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, shopping tập hợp trong các cơ quan hành chính, công ty sự nghiệp, dự án vay nợ giúp đỡ thuộc Bộ Tài chính;

Theo yêu cầu của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Thủ trưởng các công ty dự toán thuộc Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều một. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bổ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các công ty thuộc Bộ Tài chính.

Điều hai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3086/QĐ-BTC ngày 25/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bổ dưỡng cán bộ, công chức trong các công ty thuộc Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các công ty thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KHTC (50b).

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Phạm Sỹ Danh

QUY CHẾ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21 tháng 01 5 2013
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương một.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện đào tạo, bổ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC) trong các cơ quan hành chính, công ty sự nghiệp, các dự án vay nợ, giúp đỡ thuộc Bộ Tài chính (sau đây gọi tắt là các công ty thuộc Bộ Tài chính).

2. Đối tượng áp dụng: Các công ty thuộc Bộ Tài chính và các công ty, công ty, cá nhân có liên quan tới việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC.

Điều hai. Nguyên tắc, khuôn khổ sử dụng kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC

1. Kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC quy định tại quy chế này bao gồm:

a) Kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC được Ngân sách nhà nước giao hàng 5 cho Bộ Tài chính.

b) Kinh phí bảo đảm hoạt động theo cơ chế quản lý tài chính và biên chế được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn đối với các công ty thuộc Bộ Tài chính để thực hiện công tác đào tạo, bổ dưỡng CBCC.

c) Kinh phí ngân sách Nhà nước được Bộ Tài chính giao hàng 5 bảo đảm hoạt động của các công ty thuộc Bộ Tài chính để hỗ trợ thực hiện chi đào tạo, bổ dưỡng CBCC.

d) Nguồn thu phí, lệ phí của các công ty thuộc Bộ Tài chính được để lại theo chế độ quy định (trừ các khoản thu dịch vụ để thực hiện đào tạo, bổ dưỡng đối với các đối tượng không thuộc khuôn khổ công ty quản lý).

2. Kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC được sử dụng để:

a) Chi đào tạo, bổ dưỡng các kiến thức lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, ngoại ngữ, tin học, hội nhập kinh tế quốc tế, bổ dưỡng cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ,... (bao gồm cả công ty đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quản lý) ở trong và ngoài nước cho các đối tượng sau: Cán bộ, công chức, viên chức, công chức thực hiện chế độ tập sự, hiệp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan hành chính, công ty sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; Cán bộ đang làm việc tại các dự án vay nợ, viên trợ thuộc Bộ Tài chính.

b) Chi các hoạt động trực tiếp phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, bổ dưỡng CBCC: Chi công ty các cuộc họp, hội thảo, hội nghị; Chi đi công tác để kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bổ dưỡng CBCC hàng năm; Chi khác liên quan trực tiếp tới công tác quản lý đào tạo, bổ dưỡng CBCC.

c) Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo, bổ dưỡng CBCC của cơ sở đào tạo, bổ dưỡng CBCC thuộc Bộ Tài chính, thuộc Tổng cục quản lý phương pháp các cơ quan, công ty được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, bổ dưỡng CBCC: Chi công tác phí cho các bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp phải công ty Iớp ở xa cơ sở đào tạo; Chi làm thêm giờ của cán bộ quản lý lớp (nếu có); Chi khảo sát, điều tra, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; Chi công ty các cuộc họp nhằm đánh giá kết quả, hiệu quả, chất lượng đào tạo, bổ dưỡng ngay sau khi kết thúc khóa học; Chi khác để phục vụ quản Iý, điều hành lớp học (nếu có).

d) Chi hỗ trợ 1 phần chi phí học tập (học phí, mua giáo trình) cho CBCC được cử đi học trung cấp, cao đẳng, đại học và đi đào tạo sau đại học (đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ). Trường hợp CBCC không hoàn thành khóa học trong thời gian quy định của các cơ sở đào tạo, phải gia hạn hoặc kéo dài thời gian học tập để hoàn thành khóa học thì không hỗ trợ đối với thời gian gia hạn hoặc kéo dài. Trường hợp CBCC được cơ sở đào tạo hoặc công ty, công ty cá nhân khác cấp học bổng toàn phần cho toàn khóa học thì không hỗ trợ chi phí học tập.

3. Kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC không sử dụng để:

a) Chi đào tạo, bổ dưỡng CBCC không thuộc khuôn khổ quản lý (trừ trường hợp các cơ sở đào tạo, bổ dưỡng CBCC thuộc Bộ Tài chính, thuộc Tổng cục quản lý được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và dự toán ngân sách để thực hiện đào tạo, bổ dưỡng CBCC không thuộc khuôn khổ quản lý).

b) Chi hoạt động bộ máy và chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, bổ dưỡng CBCC thuộc Bộ Tài chính, thuộc Tổng cục quản lý.

c) Chi công tác phí cho CBCC được cử đi học tập, đào tạo, bổ dưỡng. Thủ trưởng các công ty cử CBCC đi học có thể sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (kinh phí giao tự chủ) và nguồn kinh phí hợp pháp khác của công ty mình để chi hỗ trợ cho CBCC được cử đi học các khoản sau: Chi phí di chuyển từ cơ quan tới nơi học tập (một lượt đi và về/khóa học; nghỉ lễ, nghỉ tết nguyên đán); Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho CBCC trong các ngày đi tập hợp học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và công ty công ty đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ). Các khoản chi hỗ trợ này phải bảo đảm không vượt quá mức chi hiện hành của Bộ Tài chính hướng dẫn trong nội bộ ngành về chế độ công tác phí. Ngoài 2 khoản chi hỗ trợ nêu trên, Thủ trưởng các công ty cử CBCC đi học không được chi hỗ trợ cho CBCC đi học các nội dung khác.

4. Các mức chi quy định tại quy chế này là mức chi tối đa Thủ trưởng các công ty thuộc Bộ Tài chính căn cứ mức chi quy định tại quy chế này để quy định mức chi cụ thể thực hiện trong công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Trường hợp các công ty thuộc Bộ Tài chính được giao kinh phí đào tạo, bổ dưỡng CBCC nhưng không có cơ sở đào tạo, không có điều kiện tự công ty lớp phải gởi CBCC đi đào tạo, bổ dưỡng ở các cơ sở đào tạo khác thì công ty thanh toán các khoản chi phí đào tạo, bổ dưỡng theo hiệp đồng dịch vụ ký kết giữa công ty với cơ sơ đào tạo đó (hoặc theo chứng từ thu của cơ sở đào tạo kèm theo thông báo yếu tố các chi phí đào tạo, bồi dưỡng) nhưng bảo đảm các nội dung chi phí không vượt quá định mức chi quy định tại quy chế này.

Chương hai.
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC một.
CHI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC Ở TRONG NƯỚC

Điều 3. Chi thù lao Giảng viên, Báo cáo viên:

1. Mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buổi giảng được tính bằng năm tiết học) quy định dưới đây đã bao gồm cả thù lao biên soạn giáo án bài giảng, cụ thể theo từng cấp như sau:

a) Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy và các chức danh tương đương: một.000.000 đồng/buổi.

b) Thứ trưởng, Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phó Bí thư tỉnh ủy và các: chức danh tương đương; Giáo sư; Tiến sỹ khoa học; Giảng viên cao cấp; Chuyên gia cao cấp; Chuyên viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp và các chức danh tương đương: 800.000 đồng/buổi.

c) Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục trưởng và các chức danh tương đương; Phó Giáo sư; Tiến sỹ; Giảng viên chính; Chuyên viên chính; Kiểm tra viên chính và các chức danh tương đương: 600.000 đồng/buổi.

d) Thạc sỹ; Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, công ty ở trung ương và cấp tỉnh (ngoài đối tượng quy định tại tiết a, b, c nêu trên): 500.000 đồng/buổi.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, công ty từ cấp huyện và tương đương trở xuống: 300.000 đồng/buổi.

Trường hợp giảng viên, báo cáo viên thuộc đa dạng đối tượng quy định nêu trên thì chi thù lao theo mức chi đối với chức danh cao nhất.

Trường hợp mời giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ chế độ hưu trí thì mức chi thù lao áp dụng theo chức danh, học hàm, học vị khi còn đương chức trước khi nghỉ chế độ hưu trí.

2. Đối với các khóa đào tạo, bổ dưỡng kiến thức chuyên môn sâu; khóa đào tạo, bổ dưỡng theo phương pháp giảng dạy mới chưa có sẵn giáo án để giảng dạy: Ngoài mức chi thù lao quy định tại khoản một Điều này, Thủ trưởng công ty được giao công ty các khóa đào tạo, bổ dưỡng CBCC căn cứ yêu cầu chất lượng từng khóa đào tạo, bổ dưỡng xem xét, quyết định trả tiền biên biên soạn giáo án bài giảng riêng cho giảng viên, báo cáo viên theo hình thức hiệp đồng công việc khoán gọn với mức chi tối đa 50% mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên quy định tại khoản một Điều này. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download