hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty Vissan trong giai đoạn 2002 – 2005, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 1.65 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty Vissan trong giai đoạn 2002 – 2005 có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,quan tri kinh doanh,
Chiến lược là 1 chương trình hành động tổng quát, xác định những mục đích dài hạn của doanh nghiệp. Lựa chọn con đường lối hành động và những chính sách căn bản, điều hành việc thu thập và sử dụng, bố trí những nguồn lực để đạt được mục đích, nhằm tăng sức mạnh 1 cách hiệu quả nhất và dành được lợi thế bền vững đối với đối thủ cạnh tranh khác.Chiến lược buôn bán là những kế hoạch lớn, kế hoạch dài hạn được khởi thảo trên cơ sở tin chắc là cái gì đối phương có thể làm hoặc không thể làm để phản ánh các lĩnh vực rộng lớn trong hoạt động sản xuất, buôn bán của doanh nghiệp.Theo cách hiểu này, thuật ngữ “chiến lược kinh doanh” được sử dụng theo 3 ý nghĩa rộng rãi nhất :Xác định mục đích dài hạn, căn bản của doanh nghiệp.Đưa ra chương trình hành động tổng quát.Lựa chọn những phương án hành động, triển khai, phân bố nguồn tài nguyên để thực hiện mục đích ấy.hai.Vai trò của chiến lược :Giúp cho doanh nghiệp thấy rõ mục đích và hướng đi của mình, giúp cho lãnh đạo phải phê duyệt xác định cho doanh nghiệp đi theo hướng nào và khi nào đạt đến điểm cụ thể nhất thiết.Là kim chỉ nam dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua các khó khăn, trở lực bằng cách tận dụng triệt để các khả năng sẵn có, nắm bắt những cơ hội, lánh né được các rủi ro và dành được lợi thế trong buôn bán.II.Mô hình quản trị chiến lược :1.Các cấp chiến lược :a.Chiến lược cấp doanh nghiệp :Xác định ngành buôn bán mà doanh nghiệp đang và sẽ thực hiện, mỗi ngành cần được buôn bán như thế nào.b.Chiến lược cấp buôn bán :Xác định từng cơ sở có thể hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của mình như thế nào trong lĩnh vực của mình.c.Chiến lược cấp bộ phận chức năng :Tập trung hỗ trợ cho chiến lược cấp buôn bán và cấp doanh nghiệp.Mô hình những cấp quản lý chiến lược :
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download