hoặc
Tài liệu học tập Thông tư 39/2011/TT-BLĐTBXH, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư 39/2011/TT-BLĐTBXH có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Quy định về thiết bị dạy nghề cho nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

Thông tư 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về vật dụng dạy nghề cho nghề: Lắp đặt vật dụng cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

 BỘ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

---------------

Số: 39/2011/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 5 2011

 THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CƠ KHÍ, NGUỘI LẮP RÁP CƠ KHÍ, KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

----------------------------

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 5 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu công ty của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ kết quả giám định của các Hội đồng giám định danh mục vật dụng dạy nghề, cho các nghề: Lắp đặt vật dụng cơ khí; Nguội lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí và yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc ban hành quy định về vật dụng dạy nghề cho các nghề trên, áp dụng cho đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về vật dụng dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt vật dụng cơ khí; Nguội lắp ráp cơ khí; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề như sau:

Điều một. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định về vật dụng dạy nghề, các nghề: Lắp đặt vật dụng cơ khí, Nguội lắp ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề để áp dụng đối với trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký hoạt động dạy các nghề trên, trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Điều hai. Quy định về vật dụng dạy nghề

1. Nghề Lắp đặt vật dụng cơ khí:

a) Danh mục vật dụng tối thiểu dạy nghề Lắp đặt vật dụng cơ khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b) Danh mục vật dụng tối thiểu dạy nghề Lắp đặt vật dụng cơ khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo);

2. Nghề Nguội lắp ráp cơ khí:

a) Danh mục vật dụng tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b) Danh mục vật dụng tối thiểu dạy nghề Nguội lắp ráp cơ khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo);

3. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí:

a) Danh mục vật dụng tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ trung cấp nghề (kèm theo);

b) Danh mục vật dụng tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ cao đẳng nghề (kèm theo).

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 5 2012.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường và các công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, giả dụ có vướng mắc, yêu cầu phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./. 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh,
Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website của Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN. 
 

 KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Ngọc Phi

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download