Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Ôn tập HKI

11/24/2019 5:39:15 AM +00:00

Bài 9. Tin học và xã hội

11/22/2019 11:40:47 PM +00:00

bài tập

11/22/2019 2:52:24 PM +00:00

bài tập

11/22/2019 2:52:24 PM +00:00

ON TAP KIEM TRA 22_11_2019

11/22/2019 2:15:24 PM +00:00

Bài 12. Kiểu xâu

11/22/2019 9:15:24 AM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

11/22/2019 9:03:37 AM +00:00

ĐỀ THI HSG

11/22/2019 9:01:14 AM +00:00

Phần mềm trình chiếu

11/21/2019 9:27:07 PM +00:00

Hệ điều hành Windows

11/21/2019 9:25:10 PM +00:00

To chuc thong tin trong may tinh

11/21/2019 9:23:57 PM +00:00

BAI THO BANG SO XE CA NUOC

11/21/2019 7:04:11 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/21/2019 3:28:38 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/21/2019 3:28:38 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/21/2019 3:28:38 PM +00:00

Bài 9. Bài trình chiếu

11/21/2019 3:28:37 PM +00:00

Giáo án học kì 1 THEO HƯỚNG PTNL

11/21/2019 2:43:55 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/21/2019 2:35:25 PM +00:00

on tap kiem tra

11/21/2019 1:35:13 PM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

11/21/2019 8:28:58 AM +00:00

Giáo án học kì 1

11/21/2019 7:46:30 AM +00:00

Đề thi chọn HSG

11/21/2019 5:42:06 AM +00:00

Đề thi chọn HSG

11/21/2019 5:41:11 AM +00:00

Bài 8. Phần mềm trình chiếu

11/20/2019 9:09:58 PM +00:00