Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

kiểm tra 1 tiết kì 1

11/26/2019 2:32:32 PM +00:00

Bài 12. Tạo các hiệu ứng động

11/26/2019 1:31:05 PM +00:00

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

11/26/2019 1:28:56 PM +00:00

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

11/26/2019 1:27:17 PM +00:00

TKB tuần 14

11/26/2019 7:42:29 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/25/2019 6:57:47 PM +00:00

on thi hoc ki 1_2019

11/25/2019 2:02:47 PM +00:00

THỜI KHÓA BIỂU -HKI SỐ 4(19-20)

11/25/2019 10:45:18 AM +00:00

THỜI KHÓA BIỂU -HKI SỐ 4(19-20)

11/25/2019 10:45:18 AM +00:00

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

11/25/2019 9:23:24 AM +00:00

Phần mềm trình chiếu

11/25/2019 12:55:10 AM +00:00

Phần mềm trình chiếu

11/25/2019 12:55:10 AM +00:00

Phần mềm trình chiếu

11/25/2019 12:55:10 AM +00:00

Phần mềm trình chiếu

11/25/2019 12:55:10 AM +00:00

Hệ điều hành Windows

11/25/2019 12:54:06 AM +00:00

Hệ điều hành Windows

11/25/2019 12:54:06 AM +00:00

Hệ điều hành Windows

11/25/2019 12:54:06 AM +00:00

Hệ điều hành Windows

11/25/2019 12:54:06 AM +00:00

To chuc thong tin trong may tinh

11/25/2019 12:53:17 AM +00:00

To chuc thong tin trong may tinh

11/25/2019 12:53:16 AM +00:00

To chuc thong tin trong may tinh

11/25/2019 12:53:16 AM +00:00

To chuc thong tin trong may tinh

11/25/2019 12:53:16 AM +00:00

Đề thi học kì 1

11/24/2019 9:53:05 PM +00:00