Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:16:23 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:16:11 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:15:58 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:15:45 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:15:28 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:15:12 PM +00:00

Lễ khai giảng năm học 2019-2020

11/30/2019 3:14:15 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/30/2019 2:09:54 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/30/2019 2:09:54 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

11/30/2019 2:09:54 PM +00:00

on thi mới nhất

11/30/2019 1:37:17 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

11/30/2019 11:34:27 AM +00:00

TKB Tuần 15

11/30/2019 10:37:58 AM +00:00

on tập thi hoc ki 1 tạm thời

11/30/2019 7:55:51 AM +00:00

on tập 2019

11/30/2019 7:51:23 AM +00:00

Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu

11/29/2019 2:45:30 PM +00:00

Bài 9. Tin học và xã hội

11/28/2019 10:18:17 PM +00:00

Bài 9. Tin học và xã hội

11/28/2019 9:44:23 PM +00:00

Bài 1. Thông tin và tin học

11/28/2019 3:55:03 PM +00:00