Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Đề thi học kì 1

12/3/2019 9:37:18 AM +00:00

Tin học 12. Bài 4. Cấu trúc bảng

12/3/2019 7:32:49 AM +00:00

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

12/2/2019 10:03:10 PM +00:00

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

12/2/2019 4:12:37 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

12/2/2019 3:54:47 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

12/2/2019 3:54:47 PM +00:00

Bài 4. Cấu trúc bảng

12/2/2019 3:54:47 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

12/2/2019 3:51:54 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

12/2/2019 3:51:54 PM +00:00

Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access

12/2/2019 3:51:54 PM +00:00

Bài 8. Truy vấn dữ liệu

12/2/2019 3:35:40 PM +00:00

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

12/2/2019 1:48:01 PM +00:00

Giáo án tổng hợp

12/2/2019 1:46:06 PM +00:00

Bài tập và thực hành 5

12/2/2019 1:44:24 PM +00:00

Bài 12. Kiểu xâu

12/2/2019 1:43:50 PM +00:00

Bài 12. Kiểu xâu

12/2/2019 1:43:03 PM +00:00

Bài 12. Kiểu xâu

12/2/2019 1:42:34 PM +00:00

TKB ÁP DỤNG TỪ TUẦN 12

12/2/2019 12:30:44 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết (Học kỳ 1)

12/2/2019 11:48:41 AM +00:00

TIN HỌC 6 ÔN TẬP

12/2/2019 5:32:26 AM +00:00

ÔN TẬP

12/2/2019 5:15:21 AM +00:00

ÔN TẬP

12/2/2019 5:04:07 AM +00:00

on tap thi hk 1 mới nhất

12/1/2019 8:58:41 PM +00:00