Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

12/9/2019 9:16:43 AM +00:00

lớp 9

12/9/2019 5:55:29 AM +00:00

lop 9

12/9/2019 5:55:11 AM +00:00

lop 5

12/9/2019 5:54:41 AM +00:00

tin hoc 5

12/9/2019 5:54:13 AM +00:00

Bài 11. Kiểu mảng

12/8/2019 9:05:51 PM +00:00

Phân phối theo chủ đề

12/7/2019 3:54:39 PM +00:00

TKB tuần 16

12/7/2019 3:18:44 PM +00:00

ma trận tin học 12 học kỳ 1

12/6/2019 3:18:41 PM +00:00

Câu hỏi ôn tập Tin 6 KHI_2019-2020

12/6/2019 2:46:29 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

12/6/2019 11:58:22 AM +00:00

Ôn Tập HK1

12/6/2019 12:50:29 AM +00:00

hsg tin 11 mới

12/4/2019 5:21:47 PM +00:00

Tin học 9.Ôn Tập

12/4/2019 1:16:08 PM +00:00

Bài 6. Câu lệnh điều kiện

12/3/2019 4:51:14 PM +00:00

ÔN TẬP KT KY I- KHỐI 12

12/3/2019 2:29:09 PM +00:00

Bài 6. Định dạng trang tính

12/3/2019 1:22:30 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/3/2019 1:16:32 PM +00:00