Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Tin hoc 6

12/20/2019 3:19:33 PM +00:00

Giáo án học kì 1

12/20/2019 8:18:49 AM +00:00

Kiêm tra HKI Tin 7 mới 2019-2020

12/20/2019 5:57:54 AM +00:00

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 8

12/19/2019 8:47:05 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/19/2019 7:52:29 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/19/2019 7:51:52 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/19/2019 7:51:12 PM +00:00

Bài 11. Tệp và quản lí tệp

12/19/2019 4:32:40 PM +00:00

10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I VĂN 7

12/19/2019 12:20:23 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/19/2019 11:32:40 AM +00:00

Giáo án cả năm

12/19/2019 11:31:57 AM +00:00

Giáo án cả năm

12/19/2019 11:31:24 AM +00:00

đề thi tin 8 kỳ 1.hot

12/19/2019 12:36:13 AM +00:00

10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I VĂN 6

12/18/2019 9:53:47 PM +00:00

Bài 13. Thông tin đa phương tiện

12/18/2019 8:56:04 PM +00:00

Giáo án cả năm

12/18/2019 8:38:44 PM +00:00

Giao tiếp File trong Pascal

12/18/2019 7:41:00 PM +00:00

Đề thi học kì 2

12/18/2019 7:30:48 PM +00:00

đề tin 8

12/18/2019 4:55:05 PM +00:00

đề thi kỳ 1 tin 8

12/18/2019 4:54:23 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/18/2019 4:36:35 PM +00:00

BÀI THI E-LEARNING-TÂM

12/18/2019 2:44:40 PM +00:00

BÀI THI E-LEARNING-TÂM

12/18/2019 2:44:39 PM +00:00

BÀI THI E-LEARNING-TÂM

12/18/2019 2:44:39 PM +00:00

Đề thi học kì 1

12/18/2019 8:35:59 AM +00:00

Đề thi học kì 1

12/18/2019 8:33:57 AM +00:00