Tài liệu Tin học

Download tài liệu Tin học:Tin học 6, Tin học 7, Tin học 8, Tin học 9, Tin học 10, Tin học 11, Tin học 12, ViOLET, PowerPoint, Excel, Khác (Tin học)

Ôn tập phần mềm trình chiếu

2/8/2020 11:21:12 PM +00:00

Bài 12. Kiểu xâu

2/8/2020 9:05:36 AM +00:00

Giáo án học kì 2

2/7/2020 10:40:52 PM +00:00

Đề thi học kì 2

2/7/2020 8:14:35 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/7/2020 9:54:44 AM +00:00

Bảng mã ASCII Cơ bản

2/7/2020 9:35:32 AM +00:00

Thử

2/7/2020 12:53:56 AM +00:00

Tin học 12. Bài 6. Biểu mẫu

2/6/2020 9:18:52 PM +00:00

Giáo án học kì 2

2/6/2020 5:59:06 PM +00:00

Đề thi học kì 1

2/5/2020 11:31:18 AM +00:00

thcs

2/5/2020 10:23:17 AM +00:00

Giáo án cả năm

2/5/2020 9:48:20 AM +00:00

cong nghe thong tin cd dh

2/4/2020 11:53:13 AM +00:00

cong nghe thong tin cd dh

2/4/2020 11:50:33 AM +00:00

Tin học 7

2/1/2020 3:08:46 PM +00:00

Tin học 7

2/1/2020 3:08:46 PM +00:00

Tin học 7

2/1/2020 3:08:46 PM +00:00