Tài liệu Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Download tài liệu Hoạt động Ngoài giờ lên lớp:Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 10, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 11, Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 12, Khác (Hoạt động Ngoài giờ lên lớp)

Danh mục minh chứng nhóm 3

12/11/2017 7:58:51 AM +00:00

Danh mục minh chứng nhóm 2

12/11/2017 7:58:16 AM +00:00

Danh mục minh chứng nhóm 1

12/11/2017 7:56:59 AM +00:00

So theo doi CV di

12/11/2017 12:17:18 AM +00:00

QD phan cong

12/11/2017 12:16:17 AM +00:00

QD kien toan BCD PC

12/11/2017 12:15:40 AM +00:00

Mẫu bìa hồ sơ PCGD 2016

12/11/2017 12:15:14 AM +00:00

KH XD XHHT&PCGD 2016

12/11/2017 12:14:29 AM +00:00

GIAY MOI BCD PCGD

12/11/2017 12:14:05 AM +00:00

Bien ban tự kT PC cap xa 2016

12/11/2017 12:13:17 AM +00:00

BC công tác PC 2016

12/11/2017 12:12:53 AM +00:00

BB hop PC 2016

12/11/2017 12:12:14 AM +00:00

Thể lệ bầu cử

12/10/2017 11:53:54 PM +00:00

Phiếu bầu BCH LĐ

12/10/2017 11:53:21 PM +00:00

Hứa quyết tâm của BCH mới

12/10/2017 11:52:47 PM +00:00

Dự thảo nghị quyết Đại hội LĐ

12/10/2017 11:52:03 PM +00:00

Điều hành của Đoàn chủ tịch

12/10/2017 11:51:35 PM +00:00

Điều hành của BTC

12/10/2017 11:50:59 PM +00:00

Biểu quyết chỉ tiêu

12/10/2017 11:50:19 PM +00:00

Số liệu đầu năm

12/10/2017 11:47:37 PM +00:00

BC tháng 10-11

12/10/2017 11:47:05 PM +00:00

BC thang 8- 9

12/10/2017 11:46:32 PM +00:00

Đề án nhân sự, danh sách BCH

12/10/2017 11:43:44 PM +00:00

Phương hướng Đội

12/10/2017 11:43:15 PM +00:00

Chương trình ĐH

12/10/2017 11:42:04 PM +00:00

KH DH lien doi 2017 - 2018

12/10/2017 11:41:02 PM +00:00