Tài liệu Hóa học

Download tài liệu Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Ôn tập nghỉ do covid- 19

3/15/2020 3:52:21 PM +00:00

ÔN TẬP ĐỢT 3

3/15/2020 3:19:40 PM +00:00

ÔN TẬP .ĐỢT 2

3/15/2020 3:17:20 PM +00:00

ÔN TẬP 1 Hóa học 9.

3/15/2020 3:06:37 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/15/2020 2:33:20 PM +00:00

Bài 7. Nitơ

3/15/2020 12:56:17 PM +00:00

Lesson 7. Nitrogen

3/15/2020 12:40:56 PM +00:00

hóa học lớp 11

3/15/2020 8:47:40 AM +00:00

Bài 32. Ankin

3/15/2020 7:59:12 AM +00:00

Bài 32. Ankin

3/15/2020 7:45:42 AM +00:00

Bài 32. Ankin

3/14/2020 11:50:00 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

3/14/2020 10:45:54 PM +00:00

Đề cương ôn thi

3/14/2020 10:33:08 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 10:17:54 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 10:08:18 PM +00:00

Ôn luyện Ankin

3/14/2020 9:57:40 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 9:39:02 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 9:32:07 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 9:26:57 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 9:23:18 PM +00:00

Bài 33. Luyện tập: Ankin

3/14/2020 8:29:09 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

3/14/2020 8:28:41 PM +00:00

Bài 44. Rượu etylic

3/14/2020 2:50:40 PM +00:00

Bài 42. Nồng độ dung dịch

3/14/2020 2:45:12 PM +00:00

Đề thi học kì 1

3/14/2020 11:16:20 AM +00:00

TRƯỜNG THCS NÀ TẤU THÔNG BÁO

3/13/2020 9:06:31 PM +00:00

Các đề luyện thi

3/13/2020 8:20:26 PM +00:00