Tài liệu Hóa học

Download tài liệu Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

15 đề kiểm tra chương hidrocacbon

1/13/2020 9:17:31 AM +00:00

Bài 12. Phân bón hoá học

1/12/2020 8:11:50 PM +00:00

Chủ đề. Rượu etylic

1/12/2020 12:02:46 PM +00:00

Đề thi chọn HSG

1/12/2020 11:35:50 AM +00:00

Đề thi chọn HSG

1/11/2020 10:34:26 PM +00:00

De thi HSG tinh Quang Tri 2018-2019

1/11/2020 10:07:19 PM +00:00

Bài 8. Bài luyện tập 1

1/11/2020 5:45:15 PM +00:00

học kỳ 2

1/10/2020 9:08:10 PM +00:00

Bài 26. Clo t1

1/10/2020 7:09:47 PM +00:00

Đề thi học kì 1

1/10/2020 2:15:24 PM +00:00

Đề thi học kì 1

1/10/2020 2:08:58 PM +00:00

Hccjjj

1/9/2020 9:48:48 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

1/9/2020 9:42:55 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

1/9/2020 9:42:55 PM +00:00

Bài 24. Tính chất của oxi

1/9/2020 9:42:54 PM +00:00

GIÁO ÁN CHỦ ĐỄ OXI-HÓA HỌC 8

1/9/2020 8:12:35 PM +00:00

GIÁO ÁN CHỦ ĐỄ OXI-HÓA HỌC 8

1/9/2020 8:12:35 PM +00:00

GIÁO ÁN CHỦ ĐỄ OXI-HÓA HỌC 8

1/9/2020 8:12:34 PM +00:00

Đề thi HSG TP Hà Nội 2020

1/9/2020 6:58:52 PM +00:00

Bài 26. Clo

1/9/2020 6:47:45 PM +00:00

Đề thi học kì 1

1/8/2020 3:20:43 PM +00:00

Đề thi học kì 1

1/8/2020 11:43:50 AM +00:00

Đề thi học kì 1

1/8/2020 11:43:07 AM +00:00

Đề thi học kì 1

1/8/2020 11:42:50 AM +00:00

Đề thi học kì 1

1/8/2020 11:42:14 AM +00:00