Tài liệu Hóa học

Download tài liệu Hóa học:Hóa học 8, Hóa học 9, Hóa học 10, Hóa học 11, Hóa học 12, Hóa học 10 nâng cao, Hóa học 11 nâng cao, Hóa học 12 nâng cao, Khác (Hóa học)

Các đề luyện thi

3/22/2020 3:25:08 PM +00:00

Bài 36. Nước

3/22/2020 9:11:59 AM +00:00

Bài 9. Công thức hoá học

3/22/2020 9:08:12 AM +00:00

Bài 32. Anken và ankin

3/20/2020 8:05:11 PM +00:00

Bài 29. Oxi - Ozon

3/20/2020 1:17:52 PM +00:00

Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

3/20/2020 1:15:18 PM +00:00

Bài 25. Flo - Brom - lot

3/20/2020 1:14:53 PM +00:00

Bài 25. Flo - Brom - lot

3/20/2020 1:14:30 PM +00:00

Bài 22. Clo

3/20/2020 1:11:28 PM +00:00

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

3/20/2020 1:07:51 PM +00:00

Đề Thi theo cấu trúc bộ

3/20/2020 11:01:40 AM +00:00

Giáo án cả năm

3/20/2020 8:30:38 AM +00:00

KIm loại IA, IIA, IIIA

3/19/2020 9:49:54 PM +00:00

Các đề luyện thi

3/19/2020 9:39:53 PM +00:00